Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

CAKnet

Journalsystem för leverantörer av ambulanssjukvård inom Stockholms läns landsting.

DRG-grupperaren

Applikation som är öppen för samtliga som har vårdavtal med Stockholms läns landsting. Den riktar sig till professionella kodare och DRG-controllers.

E-remiss

E-remiss innebär att vårdgivare kan skicka och ta emot allmänremisser. I dagsläget kan e-remisser bara skickas mellan vårdgivare inom samma journalsystem.

HEJ

E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Stockholms läns landstings övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

Intygstjänsten - elektroniska intyg

Nu införs en intygstjänst där olika elektroniska intyg kan överföras. Arbetet har kommit olika långt i olika landsting. I SLL pågår arbete med elektroniska läkarintyg.

Janusmed

Stockholms läns landstings kunskaps- och beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning.

Janusmed amning

Ett kunskapsstöd som ger generella rekommendationer för när ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern genomgår läkemedelsbehandling.

Janusmed integrerad

Ett beslutsstöd i journalsystemet som signalerar varningar om patientens ordinerade läkemedel, baserat på ålder och kön.

Janusmed interaktioner

Ger information om interaktioner mellan läkemedel. Du får också förslag på hur interaktioner som finns kan hanteras för att undvika oönskade effekter.

Janusmed kön & genus

Janusmed kön & genus är ett beslutsstöd som ger förskrivare strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

Janusmed njurfunktion

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år.

Janusmed riskprofil

Kontrollerar om risk finns för vissa biverkningar pga förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel. Kompletterar kunskapsstödet Janusmed interaktioner.

Kvalitetsregister

Det finns 73 Nationella Kvalitetsregister inom olika medicinska specialiteter. Tanken är att registren ska bidra till att vårdens kvalitet utvecklas och förbättras.

Libretto

IT-stöd för vårdgivare som utför landstingsfinansierad barn- och ungdomstandvård. Här finns information om inloggning och behörighet samt användarstöd och support.

Läkemedelsförteckningen

Information om alla receptförskrivna läkemedel som patienten hämtat ut på apotek de senaste 15 månaderna. För att ta del av uppgifterna krävs patientens samtycke.

NYSA

Används för praktisk uppföljning och smittspårningen av resistenta bakterier inom vården.

Om 1177 Vårdguiden

Erbjuder råd, vägledning och e-tjänster inom hälsa och vård. 1177 Vårdguidens webbplats och telefon finns tillgänglig dygnet runt.

Patientenkäter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årliga mätning av hur patienterna upplever vården. Underlaget används för att utveckla och förbättra vården ur ett patientperspektiv.

Psykiatristöd

Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.

Rapp

E-tjänsten RAPP används av privata mindre vårdgivare som inte är anslutna till ett journalsystem. RAPP används till att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

Regional Tjänsteplattform, RTP

Teknisk plattform som säkrar och effektiviserar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Information om beställning, installation, anslutning och support.

Rökfri

Tjänsten riktar sig till personer som vill sluta röka och har har utvecklats för att öka tillgängligheten till rökavvänjning. Finns tillgänglig via webben och som app.

Student - eTjänstekort

Hur du som student beställer eTjänstekort. eTjänstekort är benämningen för tjänsten inom Stockholms läns landsting. Nationellt benämns tjänsten för SITHS-kort.

Tolkportalen - logga in i e-tjänsten

Tolkportalen är Stockholms läns landstings e-tjänst för bokning och administration av tolktjänster, avvikelserapportering samt uppföljning av landstingets tolkanvändning.

Utbudstjänst SLL

Utbudstjänst SLL är Stockholms läns landstings system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Webbaserad Inrapporteringsmall, WIM

Elektronisk uppföljningsblankett som normalt ska besvaras av vårdgivare en gång per år. Syftet är att följa upp verksamheten och se att den drivs enligt gällande avtal.

Visar 1-30/73