Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

 • E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

 • E-tjänst för remittenter till avancerad sjukvård i hemmet, ASiH. Remittenten ser ASiH-vårdgivare i de geografiska områdena i länet samt aktuell platstillgång.

 • E-tjänst där vårdgivare kan följa upp status för vårdhändelser i några av Stockholm läns landstings övriga e-tjänster och system. Avstämningsfunktionen finns tillgänglig via Vårdfaktura.

 • Ett webbaserat förskrivningsstöd för hjälpmedel till personer med olika funktionsnedsättningar. Information om behörighet, inloggning och support.

 • IT-stöd som används för att mäta tillgängligheten i vården. I databasen registreras väntetider och väntande patienter. Tekniska beskrivningar samt information om CVR-koder.

 • Här hittar du tillämpningsanvisningar, frågor och svar samt hur din mottagning gör för att komma igång med digitala vårdmöten.

 • Applikation som är öppen för samtliga som har vårdavtal med Stockholms läns landsting. Den riktar sig till professionella kodare och DRG-controllers.

 • I webbapplikationen kan vårdgivare logga in och göra elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården inom Stockholms läns landsting.

 • Elektroniska katalogen, EK innehåller uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med SLL.

 • Ett standardiserat frågeformulär som används för att mäta hälsorelaterad livskvalitet.

 • En tjänst som gör att vårdgivaren kan skicka recept elektroniskt till apoteket från sitt journalsystem. Elektronisk makulering är också möjligt att göra.

 • E-remiss innebär att vårdgivare kan skicka och ta emot allmänremisser. I dagsläget kan e-remisser bara skickas mellan vårdgivare inom samma journalsystem.

 • Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

 • E-tjänst för vårdgivare inom öppenvården med ett eget betalningsansvar för läkemedel. Finns tillgänglig via e-tjänsten Faktureringsunderlag medicinsk service, FUMS.

 • System för att samla besök, vårdtillfällen, typ av vårdkontakt och diagnoser. Informationen används som underlag för ersättning och uppföljning.

 • E-tjänst som används för att kontrollera fakturaunderlaget för utförd vård som har inrapporterats i några av Stockholms läns landstings övriga e-tjänster. Behörighet, inloggning samt användarstöd.

 • I webbtjänsten kan medarbetare rapportera vård-, arbetsmiljö-, labb- och miljöavvikelser. Systemet gör det möjligt för vården att analysera och följa upp avvikelser.

 • Infektionsverktyget är ett nationellt IT-stöd för att dokumentera, lagra och återkoppla information om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning.

 • Olika intyg kan överföras digitalt via Intygstjänsten. Förskrivare når tjänsten via journalsystem, invånarna via 1177.se Arbetet har kommit olika långt i olika landsting.

 • Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté.

 • Stockholms läns landstings kunskaps- och beslutsstöd för säkrare läkemedelsanvändning.

 • Ett kunskapsstöd som ger generella rekommendationer för när ett friskt fullgånget spädbarn kan ammas när modern genomgår läkemedelsbehandling.

 • Ett beslutsstöd i journalsystemet som signalerar varningar om patientens ordinerade läkemedel, baserat på ålder och kön.

 • Ger information om interaktioner mellan läkemedel. Du får också förslag på hur interaktioner som finns kan hanteras för att undvika oönskade effekter.

 • Janusmed kön & genus är ett beslutsstöd som ger förskrivare strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling.

 • Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år.

 • Kontrollerar om risk finns för vissa biverkningar pga förstärkta effekter vid samtidig behandling med flera läkemedel. Kompletterar kunskapsstödet Janusmed interaktioner.

 • Kunskapsstöd för patienter som är 75 år eller äldre. Visar varningar för läkemedel som bör undvikas för äldre patienter, om inte särskilda skäl föreligger.

 • E-tjänsten Journalen ger patienter möjlighet att ta del av information ur sin journal via inloggning i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 • Sökbar tjänst som listar de koder och klassifikationer som används vid registrering av besök, läkemedel och diagnos.

 • Innehåller information om patienters diagnoser, behandlingar och hälsoresultat för att förbättra och utveckla vårdens kvalitet. Kontakta QRC Stockholm om du vill starta, utveckla eller förbättra...

 • IT-stöd för vårdgivare som utför landstingsfinansierad barn- och ungdomstandvård. Här finns information om inloggning och behörighet samt användarstöd och support.

 • E-tjänst som används inom primärvården för att registrera och lista personer som aktivt valt en enskild husläkare, husläkarmottagning eller BVC- mottagning.

 • Information om alla receptförskrivna läkemedel som patienten hämtat ut på apotek de senaste 15 månaderna. För att ta del av uppgifterna krävs patientens samtycke.

 • NPÖ ger behörig vårdpersonal åtkomst till patientens samlade journalinformation. För att se infon krävs aktiv patientrelation, samtycke, inloggning med e-tjänstekort samt angivet medarbetaruppdrag.

 • Används för praktisk uppföljning och smittspårningen av resistenta bakterier inom vården.

 • Journalsystem som används av barnmorskemottagningar och förlossningsenheter. Användarstöd och information om lokal användarsupport.

 • En webbaserad tjänst för förskrivning av dosförpackade läkemedel. Här ges information om inloggning, riktlinjer, användning och support.

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningens årliga mätning av hur patienterna upplever vården. Underlaget används för att utveckla och förbättra vården ur ett patientperspektiv.

 • Register över boende i Stockholms län och Gotland som kan integreras med journalsystemet eller nås genom en webbtjänst.

 • Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.

 • E-tjänsten RAPP används av privata mindre vårdgivare som inte är anslutna till ett journalsystem. RAPP används till att registrera och rapportera vårdkontakter till GVR.

 • Teknisk plattform som säkrar informationsutbytet mellan olika IT-system inom vård och omsorg. Beställning, installation, anslutning och support.

 • Om Svenska informationstjänster för läkemedel som kvalitetssäkrar aktuell läkemedelsinformation från flera olika källor.

 • System där vårdgivare kan registrera tillstånd för sjukresor för personer som uppfyller villkoren att åka till, från eller mellan vård och behandling.

 • Stockholms läns landstings gemensamma kommunikationsnät med utgångar till internet och Sjunet. Information om beställning av anslutning samt support.

 • System för elektronisk smittskyddsanmälan av smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen. Information om hur du gör en elektronisk anmälan, ansöker om lösenord samt kontaktuppgifter vid frågor.

 • Används vid vuxentandvård som finansieras av Stockholms läns landsting. Med systemet kan vårdgivare skicka tandvårdsbedömningar och följa upp de patienter som ska munhälsobedömas.

 • Stockholms läns landstings e-tjänst för bokning och administration av tolktjänster, avvikelserapportering samt uppföljning av landstingets tolkanvändning.

 • Utbudstjänst SLL är Stockholms läns landstings system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

 • E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

 • Elektronisk uppföljningsblankett som normalt ska besvaras av vårdgivare en gång per år. Syftet är att följa upp verksamheten och se att den drivs enligt gällande avtal.

 • Om webbtidbok via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur du ansluter din mottagning så att invånare kan boka tid direkt i journalsystemets tidbok.

 • E-tjänst för sjukhus, primärvård, socialtjänst i Stockholm för att samordna vårdplaneringen för en patient. Behörighet, utbildning, beställning av åtkomstloggar, support.

 • Webbplats med samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholms läns landsting.

 • E-tjänst som kan användas av vårdgivare för att fakturera Stockholm läns landsting för utförd vård, personlistning och medicinsk service.