Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

 • Barns mänskliga rättigheter ska respekteras. Barnkonventionen berör alla landstingets verksamheter. Handlingsplanen finns i en lång och en kort version som kan beställas.

 • Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.

  Lagen om biobanker i hälso- och sjukvården reglerar hur biologiskt material från människa får användas för vissa ändamål.
 • Oftast är det tillåtet för anställda inom Stockholms läns landsting att ägna sig åt bisysslor. Det finns dock begränsningar och arbetsgivaren kan därför förbjuda vissa bisysslor.

 • Lagen omfattar hela hanteringskedjan för mänskliga vävnader och celler, till exempel samtycke till donation, urval av donatorer, förvaring och transplantation.

 • Forskning, utveckling och utbildning (FoUU) i Stockholms läns landsting är i hög grad inriktad på de stora folksjukdomarna eller områden där stora behov finns av att förbättra vården.

 • Hbt-policyn gäller all verksamhet i Stockholms läns landsting.

 • Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för landstingen, kommunerna och andra vårdgivare.

  Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för landstingen, kommunerna och andra vårdgivare.
 • Strategier för jämställdhetsarbetet inom Stockholms läns landsting omfattar utbildning, utvecklingsarbete och uppföljning.

 • Lagen innehåller bestämmelser om den ersättning som en kommun ska betala till ett landsting för viss hälso- och sjukvård.

  Lagen innehåller bestämmelser om den ersättning som en kommun ska betala till ett landsting för viss hälso- och sjukvård.
 • Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.

  Föreskriften innehåller bestämmelser om kvalitet och patientsäkerhet för vårdgivare inom hälso- och sjukvård, verksamheter inom socialtjänsten och LSS.
 • Hur Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) och Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) ska användas.

 • I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.

  I läkemedelslagen finns bestämmelser för hur läkemedel ska produceras, hanteras och säljas.
 • Dagens läkemedelsanvändning i Stockholms läns landsting samt strategi och målbild för förbättrad läkemedelsanvändning under åren 2013-2017.

 • Vårdgivaren ska i detta sammanhang, liksom vid alla andra vårdkontakter, bemöta patienter och anhöriga med en god etik och stor respekt.

 • Här hittar du gällande avtalskrav och aktuella miljömål för miljöarbetet i SLL. Information om miljödiplomering, miljöcertifiering och miljöredovisning samt support- och kontaktuppgifter.

 • Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården.

  Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården.
 • Bestämmelser om vårdgivares behandling av personuppgifter och om skyldigheten att föra patientjournal.

 • Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den är ett resultat av Patientmaktsutredningen och ska stärka patientens ställning i vården.

 • Enligt patientskadelagen ska alla vårdgivare vara försäkrade. En patient som blir skadad genom vården kan begära ersättning från försäkringen.

 • Patientsäkerhetslagen ska borga för en säker vård och göra det lättare för patienten att anmäla felbehandling.

  Patientsäkerhetslagen ska borga för en säker vård och göra det lättare för patienten att anmäla felbehandling.
 • För vårdgivare med avtal med SLL. Personuppgiftsbiträdesavtalet, som är en del av vårdavtalet, omfattar de tjänster och system som är kravställda i vårdavtalet.

 • Ska skydda patienternas integritet vid behandling av personuppgifter. Patienten har rätt att få veta vilka personliga uppgifter som finns registrerade.

 • Här beskrivs hur verksamheter inom Stockholms läns landsting ska arbeta för att främja ökad delaktighet för personer med olika slags funktionsnedsättning.

  Här beskrivs hur verksamheter inom Stockholms läns landsting ska arbeta för att främja ökad delaktighet för personer med olika slags funktionsnedsättning.
 • Innovation och digitalisering är viktiga verktyg, metoder och förhållningssätt för att nå framgång i utvecklingen av landstingets kärnverksamheter och nå landstingets övergripande mål. 2016-11-14

 • Lagen reglerar hanteringen av uppgifter i apotekens receptregister.

  Lagen reglerar hanteringen av uppgifter i apotekens receptregister.
 • Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen inom Stockholms läns landsting.

  Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen inom Stockholms läns landsting.
 • Strategin pekar ut handlingsinriktningar och långsiktiga mål inom IT- och digitaliseringsområdet. Digitalisering är en viktig faktor för att nå framgång i landstingets arbete för att modernisera och...

 • Strategin pekar ut handlingsinriktningar och långsiktiga mål inom innovationsområdet. Ett medvetet och strategiskt innovationsarbete är en viktig faktor för att utvecklingen av landstingets...

 • Beskrivning av Centrala Strålsäkerhetskommitténs uppdrag, SLL:s riktlinjer för strålsäkerhet samt kontaktpersoner.

 • Dokumentet innehåller tillämpningsanvisningar för arbetet med säkerhet i Stockholms läns landsting. Verksamheterna ska i enlighet med policyn för internkontroll följa upp och rapportera efterlevnaden...

 • Vid behov ska en tolk anlitas inom hälso- och sjukvården och tandvården när någon inte behärskar svenska språket. Det gäller också när någon är allvarligt hörsel- eller talskadad.

 • Vapenlagen innehåller regler kring läkares anmälningsplikt när en patient är olämplig att inneha vapen.

  Vapenlagen innehåller regler kring läkares anmälningsplikt när en patient är olämplig att inneha vapen.
 • Att patienten medverkar vid och tar ansvar för vård och behandling är väsentligt för ett gott vårdresultat.