Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Vårdens hälsofrämjande insatser för sexuell hälsa ska ge individen möjlighet och stöd att främja sitt sexuella välbefinnande. Vården bör göra det lättare för patienterna att få sina rättigheter kring sexuell och reproduktiv hälsa tillgodosedda. Vårdgivare behöver därför ha god kunskap om det vårdutbud som finns inom sexuell och reproduktiv hälsa. Det är också viktigt med ett bra bemötande och ett gott omhändertagande av de personer som söker för frågor inom området sexuell och reproduktiv hälsa. 

Stockholms läns landstings sjukdomsförebyggande arbete inom sexualitet och reproduktiv hälsa handlar i hög grad om att minska spridning av könssjukdomar och oönskade graviditeter.

Sexuell hälsa

Sexuell hälsa brukar definieras som ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet och inte bara frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet.

Reproduktiv hälsa

Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom.

Till sexuell och reproduktiv hälsa kopplas ofta begreppet sexuella och reproduktiva rättigheter. Det är mänskliga rättigheter relaterade till sexualitet som gäller för alla människor.

Sexuella rättigheter

Sexuella rättigheter gäller också rätten att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Reproduktiva rättigheter

Reproduktiva rättigheter är rätten för individen att bestämma om han eller hon vill ha barn och i så fall när, på vilket sätt och hur många.

För att kunna tillgodogöra sig sina rättigheter och kunna fatta informerade beslut om den egna sexuella och reproduktiva hälsan behöver man ha tillgång till kunskap och information som är korrekt och lätt att förstå. Det behövs också lättillgänglig och god rådgivning, vård och behandling för allt som rör sexualitet och reproduktion, till exempel preventivmedel, sexuellt överförda infektioner, önskad och oönskad graviditet och sexologiska frågeställningar.

Hälso- och sjukvården behöver också arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv så att patienten inte utsätts för diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bör inte bara fokusera på negativa aspekter och sjukdomar.  Sexualitetens och reproduktionens positiva sidor och möjligheten att ha njutbara och säkra sexuella upplevelser fria från tvång, våld och diskriminering bör också lyftas fram.

Webbplatser om sexuell och reproduktiv hälsa

För barn och ungdomar:

För vuxna

Information för vårdgivare om vård och behandling

Smittskydd

Riktlinjer och rutiner för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Kontaktinfo till myndigheten och enheten Smittskydd Stockholm.

Preventivmedel

Preventivmedelsrådgivning ges framförallt på barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, gynekologmottagningar och på RFSU-kliniken. Högskolestudenter kan också vända sig till Sex- och samlevnadsmottagningar, så kallade Sesammottagningar.

Antikonception

Preventivmedelsrådgivning är alltid avgiftsfri, oavsett vilken mottagning eller vårdgivare som besöks. För unga upp till och med 20 år är alla preventivmedel inom högkostnadsskyddet gratis. Personer till och med 25 år har rätt till subventionerade preventivmedel.

Önskad graviditet

En graviditet kan uppstå på olika sätt. Förutom genom ett heterosexuellt samlag kan man bli gravid genom in vitro-fertilisering, IVF, i dagligt tal kallat provrörsbefruktning. Man kan också bli gravid genom spermadonation eller äggdonation.

Det är inte möjligt att få donation av både spermier och ägg vid samma provrörsbefruktning. Antingen ägg eller spermier måste komma från det par eller den personen som behandlas. Det är tillåtet med spermadonation för lesbiska par och ensamstående kvinnor.

Oönskad graviditet

Om man väljer att avbryta en oönskad graviditet finns det två olika abortmetoder, kirurgisk och medicinsk. Den medicinska metoden används i 88 procent av alla aborter.

Den medicinska aborten innebär tablettbehandling i två omgångar för att framkalla en avstötning av graviditeten.  Den kan göras tidigt i graviditeten, fram till nionde graviditetsveckan, och ska alltid inledas på sjukhus eller annan vårdinrättning men kan avslutas hemma.

Mellan graviditetsvecka 9 och 12 är kirurgisk abort den vanligaste metoden, så kallad vacuumaspiration.

Efter graviditetsvecka 12 görs en sen medicinsk abort på samma sätt som en tidig men patienten är alltid inneliggande på sjukhus. En sen medicinsk abort behöver ibland kompletteras med en kirurgisk skrapning av livmodern. Avbrytande av graviditeten efter vecka 18 är ovanligt och kräver speciellt tillstånd av Socialstyrelsens rättsliga råd.

Sexuellt överförda infektioner, STI

Under de senaste åren har det skett en ökning av STI i Stockholms län, framför allt av klamydia, men även av gonorré och syfilis. Det antal personer som har diagnostiserats med hiv i Stockholms län har minskat något de senaste åren. Läs mer om hiv på länken nedan:

Ökad användning av kondom och generös och lättillgänglig tillgång till testning är viktiga faktorer för att minska spridningen av hiv och STI och för att skydda fertiliteten.

STI inom smittskyddslagen

De vanligast förekommande sexuellt överförda infektioner som omfattas av smittskyddslagen är klamydia, gonorré, syfilis och hiv. Det innebär att provtagning och behandling är kostnadsfri för patienten och att ansvarig läkare ansvarar för att smittspårning sker.

Klamydia är den vanligaste sexuellt överförda infektionen och förekommer mest i åldersgruppen 20-30 år. Den ger inte alltid symptom och det är därför viktigt att tänka på att erbjuda generös provtagning.

Gonorré ger inte alltid symtom, särskilt inte bland kvinnor. Gonorré är vanligare bland män än kvinnor och vanligast i åldrarna 20-29 år.

Syfilis är betydligt vanligare bland män än kvinnor och är vanligast bland män som har sex med män samt i åldersgruppen 30-49 år.

STI utanför smittskyddslagen

Genital herpes och humant papillomvirus/kondylom, HPV, räknas inte som samhällsfarliga sjukdomar. Därför får patienten betala för både undersökning, provtagning och eventuell behandling.

Sexologiska frågeställningar

För den som har problem med till exempel samlagssmärtor, erektil dysfunktion, tidig utlösning eller frågeställning kring sexuell lust/olust finns Sesammottagningarna, RFSU-kliniken, Stockholms mansmottagning och privata vårdgivare.  För ungdomar under 23 år finnsungdomsmottagningar. 

Gratis kondomer

Gratis kondomer finns på ungdomsmottagningar, Sesammottagningar, Venhälsan, Stockholms mansmottagning, barnmorskemottagningar med flera.

Olika typer av mottagningar

Nedan listas olika typer av mottagningar för testning, rådgivning och i vissa fall behandling samt internettestning.

Hivtestning utanför hälso- och sjukvården

RFSL Stockholm erbjuder så kallad assisterad självtest med snabbsvar i sina lokaler och på ambulerande provtagningsställen

Noaks Ark erbjuder hivtest med snabbsvar

Mottagningar med särskilda uppdrag

MIKA-mottagningen för personer som har erfarenhet av sex mot ersättning eller skadar sig med sex

Maria Ungdoms sex- och samlevnadsmottagning för ungdomar med problem som är kopplade till alkohol och andra droger


ANOVA, centrum för andrologi, sexualmedicin och transmedicin

Södersjukhuset

AMEL-mottagningen tar emot kvinnor med problem orsakade av könsstympning

Gynekologisk hbt- mottagning är en mottagning för homo- och bisexuella kvinnor samt för transpersoner

HBT-hälsan psykoterapimottagning är en mottagning för hbt- personer och deras närstående

HBTQ-ung är en mottagning som vänder sig till unga hbtq-personer upp till 29 år

Venhälsan är dels en STI-mottagning för män och transpersoner som har sex med män, dels en hivmottagning för hivpositiva personer, oavsett kön eller sexuell läggning,