Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Start övervikt och fetma

Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ. Gäller 2016-2020. Här hittar du information och stöd för ditt arbete.

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet

Vad behöver barn äta? Praktiska råd om mat, sömn m.m.

Råd till föräldrar med barn som är 2-5 år gamla, förutom mat- och rörelsevanor finns råd om TV- och datortittande samt sömn.

Exempel på hur mat och måltider kan byggas upp för olika målgrupper och energinivåer, för att uppnå Nordiska näringsrekommendationer (NNR 2012).

Tips på bra, näringsrik och mättande matsäcksmat för utflykten eller friluftsdagen.

Säsongsguiden syftar till att göra det lättare att välja frukt och grönsaker efter säsong.

Broschyr som stöd i det hälsofrämjande samtalet, men även att dela ut direkt till personer som ber om hälsotips. Materialet är rikt illustrerat med bilder för att göra det enkelt, även om man inte har svenska matvanor.

Hur mycket socker äter och dricker du?

En sockerutställning i affischformat med illustrationer på vanliga ”sockerfällor”, som kan sättas upp i offentliga lokaler som exempelvis väntrum, matsal eller kafé. Materialet kan även användas som samtalsunderlag. Affischen finns som pdf och tryckt i storleken 70x100 cm att beställa. Frågan ”Hur mycket socker äter och dricker du?” och budskapet ”Välj vatten!” finns översatt i pratbubblor på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska.

Goda levnadsvanor

Information om övervikt och fetma, vanliga besvär, BMI för barn och hur man kan söka vård.

Metoder

Evidensöversikt

Befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma inom olika arenor/områden, bland annat barnhälsovården, uppdateras kontinuerligt. Evidensöversikten omfattar olika åtgärder gällande att främja goda matvanor, främja fysisk aktivitet, minska stillasittande, förebygga övervikt/fetma och effekt på jämlikhet.

Goda exempel, samverkan

Hälsovägledare ger riktat stöd för prevention av barnfetma

För att förebygga fetma hos barn utvecklar SLL ett kultur- och språkanpassat stöd med hälsovägledare. En hälsovägledare stödjer gravida och familjer med riskfaktorer för övervikt och fetma. Hälsovägledarna finns i dag på BMM och BVC i Skärholmen, Rinkeby, Kista och Husby och på öppen förskola. Stödet erbjuds på svenska, arabiska, somaliska och engelska.

Early STOPP

Early STOPP är en interventionsstudie med barnfamiljer i en riskgrupp för att förebygga utveck­ling av övervikt och fetma. Projektet riktas till familjer där båda föräldrarna är överviktiga (BMI = 25-29,9) eller minst en förälder har fetma (BMI ≥ 30). Familjerna är randomiserade till högintensiv eller lågintensiv grupp och alla följs med årliga kontroller under fem år; från ett till sex års ålder. Familjerna i den högintensiva gruppen får dessutom extra stöd för att etablera hälsosamma vanor genom individuella samtal med MI-utbildade coacher. Under 2015 har projektet presenterat resultat baserat på data då barnen är två och tre år gamla. Vid två år är svenska barn mer aktiva och har ett mer varierat rörelsemönster sett över dagen jämfört med kinesiska tvååringar och även svenska föräldrar är mer aktiva än kinesiska. Vid tre års ålder förefaller interventionen ha haft en positiv effekt på barnens viktstatus. Under 2016 kommer vidare analyser göras för att utvärdera interventionens effekt. Läs mer:

Mer och Mindre

Mer och Mindre (MoM) är en pågående studie med syftet att utvärdera två olika behandlings­metoder av fetma hos barn fyra till sex år. Deltagande familjer har antingen randomiserats till ett föräldrastödsprogram med fokus på föräldratekniker eller till standardbehandling vid BUMM. Familjerna följs under ett år och datainsamling pågår. Rekryteringen till studien är nu avslutad. En fyraårsuppföljning av studien är planerad till 2017. Läs mer:

Primrose

Primrose är ett primärpreventivt projekt som genomförts inom BHV i åtta landsting mellan år 2008 och 2014. Målet var att utveckla och utvärdera ett förebyggande program som kan fungera rutinmässigt i primärvården, det vill säga utan betydande extra personella och monetära resurser. Målet var att ta fram ett program som främjar hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet samt förebygger utveckling av fetma bland småbarn. År 2007 färdigställdes en användarvänlig manual. Därefter fick 72 sjuksköterskor verksamma på 31 interventions-BVC en femdagars utbildning i inlärningsteori, principer för kognitiv beteendeteori, motiverande samtal (MI) samt MI-hand­ledning vid nio tillfällen. Femtiosju sjuksköterskor på 28 kontroll-BVC fick däremot inte tillgång till utbildning, manual eller handledning. Därefter genomfördes en randomiserad utvärdering av programmets effekter på BMI, matvanor och fysisk aktivitet bland 1 369 förstfödda småbarn och deras föräldrar. Barnen och deras föräldrar rekryterades inom BVC vid fem till sex månaders ålder och följdes upp till fem och ett halvt års ålder. Projektets viktigaste resultat publiceras i Pediatrics Jorunal.

Generation Pep (GEN-PEP)

GEN-PEP är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa, mat och fysisk aktivitet. Målsättningen är att ena företag, organisationer och människor för att tillsammans underlätta för barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet. GEN-PEP arbetar tillsammans med utvalda partners från ideell, offentlig och privat sektor för att nå målet att alla barn och unga i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Utbildning

BVC-Nytt

Bladet ges ut med sex nummer per år, och innehåller sammanfattningar av ny forskning och annan aktuell information som berör barnhälsovård. Fortbildningen syftar till att stödja personalen i det praktiska arbetet på BVC och ge förutsättningar för en likvärdig och jämlik barnhälsovård över länet.

Akademiskt primärvårdscentrum stödjer implementeringen av HPÖ

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har fått i uppdrag att stödja implementeringen av HPÖ inom Stockholms läns landsting och erbjuder utbildningar om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. APC erbjuder också handledning och skräddarsydd utbildning för olika verksamheter.

Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin, CES, utbildar olika aktörer

Utbildningarna och seminarierna vänder sig främst till dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer, eller som politiker eller tjänsteman inom landsting, kommun och stat.

Sundkurs.se

Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta råd för sin rådgivning, enskilda individer kan hämta matidéer och tips för ökad rörlighet och alla kan hämta fakta. Samtliga rekommendationer vilar på vetenskaplig grund och är sammanställda utifrån nationella och internationella riktlinjer.

Läs mer

Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län redovisar årligen uppgifter om hälsoläget bland späd- och förskolebarn samt belyser verksamheten vid barnavårdscentralerna i länet.

BORIS, Årsrapport 2016

Mer än 80% av alla barnkliniker som behandlar barnfetma deltar i BORIS och ett stort antal barnmottagningar.

Specialisten har ordet

Specialisten har ordet

Specialister inom olika områden som rör HPÖ skriver om sitt arbete och sina erfarenheter. Kunskap, inspiration och reflektion.

Fråga gärna

Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma.

Kontakt