Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

 • Abort

  Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet. Beskrivning av de olika besökens innehåll.

 • Anhörigsamtal

  Innefattar alla samtal där praktisk hjälp om ekonomi eller stödsamtal av terapeutisk karaktär ingår. De två första anhörigsamtalen är alltid avgiftsfria.

 • Avbetalningsplan

  En patient ska inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen sjukvård. Om summan överskrids ska en avbetalningsplan upprättas om patienten begär detta.

 • Avgiftsbefriad vård

  Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av behandlingar och undersökningar.

 • Barn och ungdom under 18 år

  För barn och ungdomar under 18 år är all vård avgiftsbefriad. Undantaget är besök på sjukhusens akutmottagningar.

 • Barnhälsovård, BVC - patientavgifter

  För barnhälsovård finns det vissa regler, när det gäller patientavgifter, beroende på var barnet är folkbokfört och om det är utländskt, asylsökande, utan tillstånd eller adopterat.

 • Betalningsmedel

  Patienter ska i samband med besök i öppenvård kunna betala avgiften kontant, med med betalkort eller i efterskott genom faktura.

 • Dagsjukvård

  Avgifter för dagsjukvård, dagmedicin och dagkirurgi. Måltidsavgifter och patientens rätt till ersättning vid sent inställd operation.

 • Direkthänvisning

  Besök på närakut och sjukhusens akutmottagningar är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akuten.

 • E-frikort

  Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

 • Faktureringsavgift/expeditionsavgift

  Det är inte tillåtet för vårdgivare att påföra fakturerings/expeditionsavgift för patientavgifter där betalning sker via faktura/inbetalningskort.

 • Flera besök samma dag

  Här finns information om vad som gäller om en patient besöker samma mottagning flera gånger samma dag planerat eller oplanerat och hur patientavgiften hanteras.

 • Forskningspatient

  Patient som deltar i forskningsprojekt betalar ingen patientavgift. Forskningsprojekt kan exempelvis vara läkemedelsstudier eller egen forskning.

 • Glaukomundersökning

  Undersökning som utförs av sjuksköterska bedöms som sjukvårdande behandling och är därför inte avgiftsfri.

 • Gruppbehandling

  Patienten betalar avgift enligt gällande taxa. Om fler än en vårdgivare medverkar tas ändå bara en avgift ut.

 • Hembesök - tilläggsavgift

  Vid hembesök betalas extra avgift utöver gällande patientavgift. Avgiften gäller endast vid läkarbesök och ingår i högkostnadsskyddet.

 • Hemrehabilitering

  Besöken är avgiftsfria oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

 • Hemsjukvård

  Patienter som är inskrivna i hemsjukvård är befriade från patientavgift för vård och behandling som ges i hemmet.

 • Hjälpmedel - avgifter

  Oftast lånas hjälpmedel ut kostnadsfritt av landstinget. Ibland tas dock en avgift ut för hjälpmedlet. För vissa tillbehör betalar brukaren själv.

 • Hälsoundersökningar

  Undersökningar som ges utan medicinska indikationer eller utanför landstingets screeningsprogram är inte subventionerade av landstinget. Priset avgörs av den enskilde läkaren.

 • Högkostnadskort - manuell hantering

  En patient som har valt att stå utanför det elektroniska frikortssystemet har rätt att få sina besök i öppen vård stämplade manuellt på ett högkostnadskort

 • Inställda operationer - ersättning

  Förutsättningen för att få ersättning är att patienten fått beskedet mindre än 48 timmar före bokad tid. Vårdgivaren är skyldig att hjälpa patienten med ansökan.

 • Journalkopior

  Information om de regler och avgifter som gäller inom Stockholms läns landsting vid begäran av om utlämning av journalkopior.

 • Läkarbesök

  Avgifter för olika typer av läkarbesök för personer från och med 18 år samt avgiftsfria läkarbesök.

 • Mödravård, MVC

  Avgifter, fakturering och remisskrav för mödravård till inom- och utomlänspatienter.

 • Personer 85 år eller äldre

  Personer 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

 • Planerad vård i utlandet

  Avgiften betalas innan behandlingsresan påbörjas. För frågor, kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

 • Preoperativt besök

  Patientavgiften motsvarar gällande avgift för specialistläkare. Besöket ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård.

 • Preventivmedelsrådgivning

  Rådgivningen är alltid avgiftsfri, oavsett på vilken mottagning eller hos vilken personalkategori besöket sker.

 • Sjukvårdande behandling

  Behandling eller utredning av sjukdom eller skada som utförs självständigt och på eget ansvar av annan yrkeskategori än läkare.

 • Smittskydd - patientavgifter

  Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri för hela befolkningen enligt smittskyddslagen, SmL.

 • Tandvård - intyg och remiss

  Personer som bedöms ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska förses med ett så kallat tandvårdsstödsintyg.

 • Tandvård till öppenvårdsavgift

  Vissa patientgrupper har enligt tandvårdslagen rätt att få viss tandvård till samma patientavgifter som gäller för sjukvård inom öppenvården.

 • Teambesök

  Vid behandling av vårdteam, då fler än en hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser deltar vid samma besökstillfälle, tas endast en patientavgift ut.

 • Telefonkontakt

  Alla typer av telefonkontakter är avgiftsfria. Det gäller patienter över och under 18 år samt hemsjukvårdspatienter.

 • Tvångsvård enligt LPT, LRV och LVM

  Besök i öppenvård som kan härledas till vården i slutenvård är avgiftsfria för patienten. Detta gäller även för besök på sjukhusens akutmottagningar.

 • Uteblivet besök

  Avgift får tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppenvården och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

 • Vaccinationer

  För vaccinationer som inte ingår i SLL:s vaccinationsprogram betalar patienten hela kostnaden för samtliga vacciner och globuliner.

 • Warankontroll

  Patientavgiften för warankontroll är densamma som för läkarbesök.