Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

 • Har patienten fått vänta längre än 30 minuter ska avgiften på patientens begäran återbetalas. Regeln gäller vid planerade besök i öppenvård då patienten redan betalat avgiften.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Avgifter för abortrådgivning, kirurgisk abort samt medicinsk abort på mottagning och i hemmet. Beskrivning av de olika besökens innehåll.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Innefattar alla samtal där praktisk hjälp om ekonomi eller stödsamtal av terapeutisk karaktär ingår. De två första anhörigsamtalen är alltid avgiftsfria.

  • Administration
  • Öppenvård
 • En patient ska inte behöva betala mer än 300 kronor per månad i patientavgifter för öppen sjukvård. Om summan överskrids ska en avbetalningsplan upprättas om patienten begär detta.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Utöver högkostnadsskyddet gäller avgiftsbefrielser för vissa patientkategorier och för vissa typer av behandlingar och undersökningar.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Ibland krävs ett avstämningsmöte med Försäkringskassan för att utreda och bedöma det medicinska tillståndet och arbetsförmågan hos en patient.

  • Administration
  • Öppenvård
 • För barn och ungdomar under 18 år är all vård avgiftsbefriad. Undantaget är besök på sjukhusens akutmottagningar.

  • Administration
  • Barn och ungdomar
  • Öppenvård
 • För barnhälsovård finns det vissa regler, när det gäller patientavgifter, beroende på var barnet är folkbokfört och om det är utländskt, asylsökande, utan tillstånd eller adopterat.

  • Administration
  • Öppenvård
 • När vård ges eller när barn under 18 år uteblir från ett avtalat besök ska eventuell avgift tas ut av patientens vårdnadshavare.

  • Administration
  • Barn och ungdomar
  • Öppenvård
 • Patienter ska i samband med besök i öppenvård kunna betala avgiften kontant, med med betalkort eller i efterskott genom faktura.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patient inom öppenvård ska kunna betala patientavgiften kontant, med betalkort eller i efterskott genom faktura.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Inom Stockholms läns landsting gäller 30 dagars betalningsvillkor för patientfakturor.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Avgifter för dagsjukvård, dagmedicin och dagkirurgi. Måltidsavgifter och patientens rätt till ersättning vid sent inställd operation.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Besök på närakut och sjukhusens akutmottagningar är avgiftsfria om patienten blir hänvisad av annan vårdgivare och åker direkt från vårdgivaren till akuten.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

  • Administration
  • Högkostnadsskydd
  • Öppenvård
 • Det är inte tillåtet för vårdgivare att påföra fakturerings-/expeditionsavgift för patientavgifter, eller avgifter för uteblivet besök, där betalning sker via faktura/inbetalningskort.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Här finns information om vad som gäller om en patient besöker samma mottagning flera gånger samma dag planerat eller oplanerat och hur patientavgiften hanteras.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patient som deltar i forskningsprojekt betalar ingen patientavgift. Forskningsprojekt kan exempelvis vara läkemedelsstudier eller egen forskning.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Undersökning som utförs av sjuksköterska bedöms som sjukvårdande behandling och är därför inte avgiftsfri.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patienten betalar avgift enligt gällande taxa. Om fler än en vårdgivare medverkar tas ändå bara en avgift ut.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patienter med beslut om särskilt boende har avgiftsbefriad öppenvård för hembesök av distriktssköterska, husläkare och geriatriker.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Vid hembesök betalas extra avgift utöver gällande patientavgift. Avgiften gäller endast vid läkarbesök och ingår i högkostnadsskyddet.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Besöken är avgiftsfria oavsett vilken yrkeskategori som patienten träffar.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patienter som är inskrivna i hemsjukvård är befriade från patientavgift för vård och behandling som ges i hemmet.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Oftast lånas hjälpmedel ut kostnadsfritt av landstinget. Ibland tas dock en avgift ut för hjälpmedlet. För vissa tillbehör betalar brukaren själv.

  • Administration
 • Undersökningar som ges utan medicinska indikationer eller utanför landstingets screeningsprogram är inte subventionerade av landstinget. Priset avgörs av den enskilde läkaren.

  • Administration
  • Hälsoundersökning
 • En patient som har valt att stå utanför det elektroniska frikortssystemet har rätt att få sina besök i öppen vård stämplade manuellt på ett högkostnadskort

  • Administration
  • Högkostnadsskydd
  • Öppenvård
 • Om högkostnadsskydd och vad som gäller för olika patientgrupper. Ett utfärdat frikort är giltigt i hela landet oavsett nivån på högkostnadsskyddet i hemlandstinget.

  • Administration
  • Högkostnadsskydd
  • Öppenvård
 • Förutsättningen för att få ersättning är att patienten fått beskedet mindre än 48 timmar före bokad tid. Vårdgivaren är skyldig att hjälpa patienten med ansökan.

 • Regelverket omfattar intyg och utlåtanden, vaccinationer samt hälsoundersökningar som inte omfattas av den allmänna försäkringen.

  • Administration
  • Hälsoundersökning
  • Intyg
  • Vaccination
 • Information om de regler och avgifter som gäller inom Stockholms läns landsting vid begäran av om utlämning av journalkopior.

  • Administration
 • Avgifter för olika typer av läkarbesök för personer från och med 18 år samt avgiftsfria läkarbesök.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Läkemedel som har föreskrivits av läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten enligt smittskyddslagen, SmL.

  • Administration
 • Avgifter, fakturering och remisskrav för mödravård till inom- och utomlänspatienter.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Vad som räknas som permission och mellan vilka klockslag under ett vårddygn som avses.

  • Administration
  • Slutenvård
 • Personer 85 år och äldre betalar ingen patientavgift för vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Avgiften betalas innan behandlingsresan påbörjas. För frågor, kontakta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patientavgiften motsvarar gällande avgift för specialistläkare. Besöket ingår i högkostnadsskyddet för sjukvård.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Rådgivningen är alltid avgiftsfri, oavsett på vilken mottagning eller hos vilken personalkategori besöket sker.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Avgifterna gäller för patienter över 18 år, med remiss från distriktsläkare, landstingsanställd specialistläkare eller privatläkare med ersättning från landstinget.

  • Administration
  • Lab och röntgen
 • Behandling eller utredning av sjukdom eller skada som utförs självständigt och på eget ansvar av annan yrkeskategori än läkare.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom som behandlande läkare bedömer minska risken för smittspridning är kostnadsfri för hela befolkningen enligt smittskyddslagen, SmL.

  • Administration
 • Personer som bedöms ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska förses med ett så kallat tandvårdsstödsintyg.

  • Administration
  • Intyg
  • Öppenvård
 • Vissa patientgrupper har enligt tandvårdslagen rätt att få viss tandvård till samma patientavgifter som gäller för sjukvård inom öppenvården.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Vid behandling av vårdteam, då fler än en hälso- och sjukvårdspersonal med olika kompetenser deltar vid samma besökstillfälle, tas endast en patientavgift ut.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Alla typer av telefonkontakter är avgiftsfria. Det gäller patienter över och under 18 år samt hemsjukvårdspatienter.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Besök i öppenvård som kan härledas till vården i slutenvård är avgiftsfria för patienten. Detta gäller även för besök på sjukhusens akutmottagningar.

  • Administration
  • Slutenvård
 • Avgift får tas ut när patienten uteblir från ett planerat besök i öppenvården och inte lämnat återbud minst 24 timmar före besöket.

  • Administration
  • Öppenvård
 • Patientavgift tas ut så länge patienten är inskriven på vårdavdelningen. Den vårdande kliniken avgör när ett vårdtillfälle startar och avslutas.

  • Administration
  • Slutenvård
 • För vaccinationer som inte ingår i SLL:s vaccinationsprogram betalar patienten hela kostnaden för samtliga vacciner och globuliner.

  • Administration
  • Vaccination
 • Patientavgiften för warankontroll är densamma som för läkarbesök.

  • Administration
  • Lab och röntgen
  • Öppenvård
 • Om besök på sjukhusansluten öppenvårdsmottagning leder till intagning i sluten vård återbetalas inte eventuell avgift för öppenvårdsbesöket.

  • Administration
  • Slutenvård
  • Öppenvård