Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Det är SOS Alarm som prioriterar och dirigerar ambulanser, akutläkarbilen och ambulanshelikoptrar  i länet på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Prioritering och dirigering

Patientens allmäntillstånd, medicinska tillstånd, tidigare sjukdomar, vårdbehov och övervakningsbehov avgör vilken prioritering och vilka resurser som krävs under transporten.

  • Prioritet 1 är mycket brådskande ambulansuppdrag. Bedömningen är att patienten har akuta livshotande symtom.
  • Prioritet 2 är brådskande ambulansuppdrag. Bedömningen är att patienten har akuta men inte livshotande symtom.
  • Prioritet 3 är ambulansuppdrag som inte är brådskande. Bedömningen är att rimlig väntetid inte påverkar patientens medicinska tillstånd.

Varje ärende ska prioriteras av en sjuksköterska på larmcentralen. Sjuksköterskan på larmcentralen

  • väljer lämplig transport
  • bedömer om uppdraget kräver extra resurser, exempelvis en förstärkningsenhet med anestesisjuksköterska eller akutläkarbil med anestesiläkare
  • hänvisar till liggande persontransport för patienter som inte kräver medicinsk vård under transporten, men behöver transporteras liggande.

Ambulanssjukvårdens resurser prioriteras framför allt med hänsyn till patientens medicinska tillstånd men även utifrån resurstillgången i länet. Det är enbart en sjuksköterska eller en läkare på larmcentralen som kan prioritera eftersom de har en helhetsbild av övriga ärenden med hög medicinsk angelägenhetsgrad.

Resurser och bemanning

Ambulanssjukvården i Stockholms län har 71 vägburna ambulanser, en ambulanshelikopter och en akutläkarbil. Det finns också två intensivvårdsambulanser och ytterligare en ambulans för utomlänsuppdrag. Två av de vägburna ambulanserna utgör förstärkningsenheter och är bemannade med anestesisjuksköterskor. Ambulanshelikoptern är i tjänst dygnet runt hela året och under perioden 15 maj-15 september finns en extra ambulanshelikopter tillgänglig dagtid.

Genom ett samverkansavtal med Uppsala läns landsting finns en tredje ambulanshelikopter för akuta uppdrag inom Stockholms läns norra del, om den inte är upptagen med planerade transporter i Uppsala län.

Bemanningen i fordonen ser ut så här:

  • I ambulansen finns en specialistutbildad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare
  • I förstärkningsenheten finns minst en anestesisjuksköterska med minst tre års anestesierfarenhet samt ambulanssjukvårdare.
  • I akutläkarbilen finns minst en specialistutbildad läkare med minst sex månaders anestesierfarenhet och en ambulanssjukvårdare.
  • I ambulanshelikoptern finns minst en anestesisjuksköterska med minst tre års anestesierfarenhet samt ambulanssjukvårdare och pilot. Vid akuta uppdrag kan den läkare som bemannar akutläkarbilen följa med ambulanshelikoptern.

Planerad ambulanstransport

Varje år utförs ett stort antal beställda ambulanstransporter från en vårdenhet till en annan. Ambulans används när patientens tillstånd kräver medicinsk bedömning eller övervakning, medicinsk utrustning och/eller vård under transporten.

Transportjournal

Uppföljning, tillsyn och avvikelserapportering

Enheten för Prehospital vård och medicinsk service på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting ansvarar för upphandling och uppföljning och ambulanssjukvårdstjänsten. Enheten ansvarar även för uppföljning och utveckling av prioriterings- och dirigeringstjänsten.

Under ledning av landstingsstyrelsen och landstingsdirektören svarar Enheten för katastrofmedicinsk beredskap (EKMB) för den katastrofmedicinska beredskapen i Stockholms läns landsting.

Som beställare genomför Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, inom Stockholms läns landsting, SLL, systematiska avtalsuppföljningar och granskningar av den prehospitala vården. Uppföljningen sker bland annat via regelbundna möten, uppföljning av avvikelser och genomgång av inrapporterade nyckeltal.

Avvikelserapportering

Verksamheterna inom ambulanssjukvården och all personal i ambulanserna står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Avvikelser som gäller patientsäkerheten ska rapporteras enligt regeln Lex Maria. Både verksamhet, system och enskilda personer kan utredas av IVO.

Om Lex Maria

Den regel som säger att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Den regel som säger att vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO.

Avvikelser som rör ambulanssjukvård rapporteras i SLL:s avvikelsesystem HändelseVis till enheten för prehospital vård och medicinsk service för vidare befordran till aktuell prehospital vårdgivare för vidare utredning.

Avvikelser som rör ambulanssjukvård rapporteras via e-postadress: avvikelseambulans.hsf@sll.se

Klagomål som rör ambulanssjukvård rapporteras via e-postadress: klagomalambulans.hsf@sll.se

Uppgifter om avvikelser kan även skickas till:

Avvikelsesamordnare
anneli.jonasson@sll.se
Avdelningen för särskilda vårdfrågor
Enheten för prehospital vård och medicinsk service
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm

Samordning

Ansvarig handläggare distribuerar och vidarebefordrar avvikelser och klagomål till berörd vårdgivare för vidare utredning och svar till rapportör eller avsändare.

Avtalsparter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalspartners för vägburen ambulanssjukvård är Ambulanssjukvården i Stockholm, AISAB, Falck Ambulans AB och Samariten Ambulans AB. Avtalet gäller 2012-02-02 till 2017-01-31

Avtalspart för ambulanshelikopter och akutläkarbil är Scandinavian MediCopter. Avtalet gäller 2008-12-05 till 2016-11-30.

Avtalspart för prioriterings- och dirigeringstjänsten är SOS Alarm. Avtalet gäller 2013-11-01 till 2016-10-31.

Frapp - förbättrat IT-stöd i ambulanserna

Ny IT-utrustning som bland annat inkluderar digital ambulansjournal, EKG-övervakning med mera installeras under 2016-2017 i länets alla ambulanser och vid mottagande sjukhus i Stockholms län. Alla data från ambulansen kan skickas i realtid till den mottagande enheten.

Kontakt för vårdgivare

Medicinska behandlingsriktlinjer

Uppdatering av gällande riktlinjer sker årligen genom revisionsgenomgångar i maj och oktober.

Läs mer