Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vårdgarantin är till för att patienten ska få den vård hon eller han behöver inom rimlig tid. Garantin gäller väntetider för planerad vård och är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen.

Utöver den lagstadgade vårdgarantin har Region Stockholmen utökad vårdgaranti.

Vårdgarantin gäller enbart i hemregionen.

Vårdgarantins tidsgränser inom Region Stockholm

0 Samma dag patienten ringer ska kontakt med primärvården etableras.
3 Från det att en person har sökt kontakt med primärvården och vårdpersonal bedömer att patienten behöver få en medicinsk bedömning av leg. hälso- och sjukvårdspersonal ska hen få tid för bedömning inom 3 kalenderdagar.
30 Inom 30 kalenderdagar från besöket på husläkarmottagningen ska patienten få träffa en specialist, efter beslut om remiss.
90 Inom 90 kalenderdagar efter att beslut tagits om behandling eller annan åtgärd enligt specialistens bedömning , ska patienten få behandling, om det inte finns några medicinska skäl att vänta.

Tid för eventuella kompletterande undersökningar och utredningar räknas inte in i vårdgarantin.

Vilken vård omfattas av vårdgarantin?

Vård- och behandlingsgarantin i Region Stockholm omfattar alla medicinskt motiverade behandlingar.

Utredningar ingår vanligtvis inte i vårdgarantin. Dyslexiutredningar, minnesutredningar och neuropsykiatriska utredningar, till exempel för Aspergers syndrom och ADHD, är undantag.

Hjälpmedel ingår inte i vårdgarantin med undantag för utprovning av hörapparat.

När det gäller tandvård omfattar vårdgarantin bara den tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.

Vården inom ramen för garantin bekostas av Region Stockholm. Det gäller även kostnader för de patienter som via vårdgarantikansliet får vård utanför länet, till exempel för resor och övernattning på annan ort. Patienter som söker vård i en annan region på eget initiativ får däremot bekosta resor och övernattning själva.

Om tidsgränserna inte kan hållas

En vårdgivare som inte kan ge patienten vård inom vårdgarantins tidsgränser är skyldig att informera patienten om detta samt att hänvisa henne eller honom till en annan vårdgivare med kortare väntetid eller till Region Stockholms vårdgarantikansli. Vårdgarantikansliet har telefon 08-123 134 00. Numret gäller både för vårdgivare och patienter.

Om en verksamhet generellt inte kan ta emot patienter inom vårdgarantins gränser ska verksamhetschefen informera sin avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdförvaltningen om det.

Vårdgarantikansliet

Telefontid: måndag-fredag 7.30-12

Vårdgaranti Karolinska

Vårdgaranti på Karolinska Universitetssjukhuset har i syfte att hjälpa patienter att få nybesök och behandling inom vårdgarantins ramar. Observera att detta endast gäller patienter som väntar på en tid på Karolinska sjukhuset.

Remittering

Vid remittering bör husläkaren redan från början välja en specialist med kort väntetid.

Specialistläkaren har rätt att sända tillbaka remissen om specialistläkarvård inte är motiverad av medicinska skäl. I så fall gäller inte vårdgarantin och remittenten måste meddela patienten.

Vårdgarantin till den specialiserade vården börjar räknas efter det datum läkaren beslutar om remiss, vilket oftast är samma dag som patienten är hos läkaren. Skulle det vara så att läkaren av någon anledning vet att remissen kommer att skrivas vid ett senare datum, till exempel efter ett väntat provsvar, ska läkaren informera patienten om detta.

Väntetider i SLL

Se och jämför prognostiserade väntetider för besök, undersökningar och operationer på vårdenheter som har ett avtal med Stockholms läns landsting. Det är respektive vårdenhet som rapporterar preliminära uppskattningar på hur lång tid patienten får vänta.

Patienten kan själv kontakta specialist

Vårdgarantin gäller också patienter som själva tar kontakt med en specialistläkare. Specialistmottagningen gör den medicinska bedömningen som avgör om patienten bör komma till specialistmottagningen. Vissa mottagningar kan kräva remiss om det behövs för att bedöma vårdbehovet.

För frågor om vårdgarantin

Vid frågor om vårdgarantin använd gärna funktionsbrevlådan

iva-fragor@sll.se

Uppföljning av väntetider

Region Stockholms främsta verktyg för att följa upp väntetider är Centrala väntetidsregistret, CVR. CVR är ett IT-stöd som används för att mäta tillgängligheten i vården.

I CVR:s databas registreras patienter som väntar på att få komma till mottagningsbesök, undersökningar, behandlingar och operationer.

För att rapportera patientens väntan som patientvald eller medicinskt orsakad krävs det att man följer Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, definitioner.

Vårdgivare rapporterar till CVR antingen via filöverföring från de patientadministrativa systemen och journalsystemen eller via manuell rapportering där vårdgivaren via e-tjänsten RAPP kan lägga in antalet väntande patienter.

Denna information går varje månad vidare till SKL:s nationella väntetidsdatabas.

Centrala väntetidsregistret, CVR

IT-stöd för att mäta tillgängligheten i vården. I databasen registreras väntetider och väntande patienter. Tekniska beskrivningar samt information om CVR-koder.

Från och med 1 januari 2018 rapporteras väntetidsdata för husläkarverksamhet i Region Stockholm månadsvis via automatisk filöverföring till SKL. Den manuella rapporteringen till SKL har upphört helt för Region Stockholm.

Vid frågor om väntetider använd funktionsbrevlådan

vantetider.hsf@sll.se