Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För att identifiera skador i vården används olika metoder, bland annat punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK), förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI) och trycksår.

Punktprevalensmätning trycksår

Totalt ingick 3117 patienter i trycksårsmätningen. Andelen trycksår ligger på 12,8 procent i SLL (jmf 12,9 procent våren 2016) men för riskpatienter är andelen betydligt högre, 34,6 procent. De flesta av trycksåren, 46,9 procent, bedömdes vara av mindre allvarlig karaktär (kategori 1). Andelen patienter med allvarligare tryckår (kategori 2-4) har minskat något i denna mätning jämfört med tidigare mätning, från 7,2 procent till 6,8 procent. Andelen patienter med trycksår har legat ganska konstant under åren 2015-2016 men antalet trycksår har ökat.

Andelen patienter som bedömdes vara i risk för trycksår var 21,4 procent. Mätningen visar att 85,4 procent av patienterna blev riskbedömda och 83,8 procent av patienterna fick en hudbedömning gjord inom 24 timmar efter ankomst till vårdgivaren vilket är en ökning.

Andelen riskpatienter som hade någon form av preventiv åtgärd var 78,9 procent. Andelen riskpatienter med trycksår som hade preventiva åtgärder var högre (96,0 procent) jämfört med andelen riskpatienter som inte hade något trycksår (76,4 procent). Nittiosex procent av riskpatienterna som drabbades av trycksår hade någon form av förebyggande åtgärd.


Punktprevalensmätning BHK

Totalt observerades 3812 personer från olika yrkeskategorier i både sluten- och öppenvård avseende följsamhet till BHK. Resultaten visa att SLL uppnådde 63 procents följsamhet avseende alla åtta variabler som observeras i BHK (jmf 67 procent våren 2016).

Följsamheten avseende de fyra variablerna för basala hygienrutiner var 68 procent (jmf 70 procent våren 2016) och för klädregler var motsvarande siffra 90 procent (jmf 93 procent våren 2016). Enskilda resultat för de ingående variablerna i basala hygienrutiner varierar mellan 78-94 procent och där följsamhet avseende handdesinfektion före patientnära arbete och användning av handskar har högst förbättringspotential.  Gällande klädregler visar resultaten för de fyra ingående variablerna på en följsamhet mellan 96-97 procent. 

Inom slutenvården var följsamheten till basala hygienrutiner, klädregler och BHK i helhet 67, 89 respektive 62 procent. Motsvarande siffror för öppenvård var 70, 92 respektive 66 procent.

BHK-resultatet brukar anges som en faktor, bland många, för att minska andelen vårdrelaterade infektioner.

Punktprevalensmätning VRI

Totalt ingick 4071 patienter i mätningen. Andelen patienter med vårdrelaterad infektion var 8,4 procent (jmf 9,3 procent vid mätningen våren 2016). Inom den somatiska vården hade 9,3 procent en VRI, medan endast 1,1 procent av patienterna inom psykiatrisk vård hade en VRI.

Den vanligaste vårdrelaterade infektionen var nedre urinvägsinfektion som utgjorde omkring 20 procent av alla VRI. Omkring 36 procent av alla patienter behandlades med antibiotika.

 

Resultat punktprevalensmätningar

Kontakt hälso- och sjukvårdsförvaltningen: