Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För att främja kontinuitet och långsiktighet i patientsäkerhetsarbetet, både nationellt och regionalt, finns ett antal strategier och handlingsprogram. Vårdgivare och hälso- och sjukvårdspersonal kan få stöd och hjälp av dessa i det dagliga förebyggande arbetet mot vårdskador. På denna sida finns centrala handlingsprogram och strategier för patientsäkerhet.

Av dessa strategier och program är det bra att känna till bland annat:

Handlingsprogram för att minska vårdrelaterade infektioner i hälso- och sjukvården

Handlingsprogrammet för vårdrelaterade infektioner syftar till att ge vårdgivare vägledning i arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner i Stockholms läns landstings hälso- och sjukvård.

Detta handlingsprogram utgör ett led i en samlad satsning och styrning av aktiviteter för att nå de mål som är kopplade till nollvisionen för vårdskador.

Medicinsk prioritering av enkelrum

Riktlinjer för läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar är en metod för kartläggning av en patients samtliga ordinerade och använda läkemedel i syfte att säkerställa en korrekt och aktuell läkemedelslista. Dokumenten nedan klarlägger syfte och riktlinjer i Stockholms läns landsting för hur läkemedelsgenomgångarna bör fungera. Särskild information finns angående patienter som fyllt 75 år.

Läkemedelsgenomgångar i Stockholms läns landsting

Riktlinjerna gäller för öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden. Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

Läkemedelsstrategi

Stockholms läns läkemedelsstrategi för 2013-2017 är ett stöd inför planering av verksamhet och stöd vid beslut gällande läkemedel. Den ska ge landstinget stöd i vilka satsningar som bör prioriteras och vilka verksamheter som behöver struktureras om.

Läkemedelsstrategin i SLL

Här presenteras strategi och målbild för förbättrad läkemedelsanvändning i Stockholms läns landsting under åren 2018-2022.

SKL:s ramverk för patientsäkerhet

SKL har, i samverkan med representanter från landsting och regioner i Sverige, tagit fram ett nationellt ramverk för patientsäkerhet. Detta ramverk ger en helhetsbild över patientsäkerhetsområdet och en struktur för patientsäkerhetsarbetet på makro-, meso- och mikronivåerna i hälso- och sjukvården.

SKL har tagit fram ett ramverk för patientmedverkan. Ramverket syftar till att ge en helhetsbild över patientmedverkan och en struktur för att arbeta på makro-, meso- och mikronivåerna i hälso- och sjukvården med området.