Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I Stockholms läns landsting finns riktlinjer för fysisk aktivitet på recept - FaR - sedan 2007. Metoden FaR har enbart utvärderats vetenskapligt för vuxna patienter och för närvarande saknas evidens för förskrivning av FaR till barn och ungdomar. Ett fåtal landsting arbetar med FaR till barn och ungdomar i sin ordinarie verksamhet.

I FYSS 2015 finns allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Många av de kända effakterna av fysisk aktivitet är likartade, oavsett ålder, men i vissa fall finns det anledning att lyfta fram vad som är specifikt för barn och unga. 

Förskrivning av FaR

FaR-metoden utvecklas och testas i Stockholms län för barn och ungdomar, som stöd att uppnå bättre hälsa genom att de rör sig mer. Grunden är att förskrivaren sätter barnet/ungdomen i centrum genom en öppen dialog, till exempel motiverande samtal. Förskrivaren gör en skriftlig ordination på en blankett som också är en överenskommelse. En vårdnadshavare bör vara med vid ordinationen eller åtminstone informeras.

Till hjälp vid förskrivningen finns rekommendationer i FYSS. Ordinationen kan vara en egen aktivitet som barnet/undomen lätt kan göra i vardagen eller deltagande i något som en aktivitetsarrangör erbjuder.

Som vid all behandling i hälso- och sjukvården är det viktigt med uppföljning för att se om ordinationen fungerar eller behöver ändras.

FYSS - ett behandlingsstöd

Handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS, är ett stödverktyg för sjukvårdspersonal som ska rekommendera fysisk aktivitet.

FYSS håller på att uppdateras och kommer att ges ut i bokform under 2017. Tills vidare finns uppdaterade kapitel fritt tillgängliga på nätet. Rekommendationer finns för barn och ungdomar för diagnoserna övervikt och fetma, astma och depression.

FaR till barn - rekommendationer

Som stöd till vårdgivare och som komplement till de riktlinjer för FaR till vuxna som finns idag, har SLL tagit fram rekommendationer om FaR till barn och ungdomar. De baseras på tillgänglig vetenskap och beprövad erfarenhet och har formulerats efter en workshop 2013 med representanter från forskning, vård och skola med erfarenhet av FaR och barn.

FaR kan förskrivas till barn och ungdomar som inte är aktiva i nivå med grundläggande rekommendationer för fysisk aktivitet och som utvecklat ohälsa eller som tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd av en fysiskt inaktiv livsstil.

FaR kan också komplettera eller ersätta annan behandling, till exempel läkemedel. Utvecklingsprojekt om FaR till barn och undomar pågår och arbetet följs upp regelbundet.

Information till barn och vårdnadshavare

Barns och ungdomars levnadsvanor påverkas i stor utsträckning av familjens vanor. Arbetet med FaR bör därför vara familjecentrerat. Barn- och ungdomsanpassade material utvecklas och testas.

För barn 6-12 år

FaR Dagbok upplevelseskalan

Upplevelseskalan används för yngre barn som ännu inte kan läsa. För utskrift: välj dubbelsidig utskrift och "vänd längs kortsidan".

Ungdomar 13-18 år

FaR-dagbok Borgskalan

Borgskalan används för äldre barn som kan läsa. För utskrift: välj dubbelsidig utskrift och "vänd längs kortsidan".

För barn och ungdomar 6-18 år

Aktiviteter och arrangörer - FaRledare.se

Aktiviteter som ordineras på recept bedrivs utanför sjukvården och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård. Däremot erbjuder vissa aktivitetsarrangörer ett lägre pris och extra stöd till patienter som har fått ett FaR. Ett alternativ kan också vara att ordinera egen aktivitet som är utan kostnad, till exempel promenader, stavgång och joggning.

På webbplatsen FaRledare.se presenteras kvalitetssäkrade aktivitetsarrangörer. De tillhandahåller ett brett utbud av aktiviteter som hälso- och sjukvården och deras patienter kan använda. Det finns sökfunktioner som stöd för att hitta en lämplig aktivitet, till exempel för olika åldersgrupper. Kravet för att aktörerna ska få vara med på FaRledare.se är att de har ledare som har genomgått en FaR-ledarutbildning och att aktören är kvalitetssäkrad av Stockholms idrottsförbund. Vad denna kvalitetssäkring innebär kan man läsa på deras webbplats.

Stöd till förskrivare

FaR-metoden behöver anpassas till individen och lokala förutsättningar. I manualen beskrivs ett flödesschema för hur förloppet av FaR kan se ut. Vid ohälsa kan extra stöd eller utredning behövas, till exempel av en fysioterapeut. Behovet av extra stöd kan upptäckas i samband med ordinationen eller när barnet deltar i en aktivitet. I samband med uppföljningen kan förskrivaren stödja barnet/ungdomen (och kanske också vårdnadshavaren) till fortsatt aktivitet på egen hand eller så behöver ordinationen justeras och stödet ges ytterligare en tid.

Stegräknare som motivationshöjare

Stegräknare kan användas för att motivera barn och ungdomar att öka på antalet steg. Lägg inte tyngden på att barnet ska nå upp till rekommendationen. Fokus bör vara att förbättra barnets/ungdomens eget utgångsvärde. Det är viktigt att stärka den fysiska självkänslan, det vill säga tilltron till den egna fysiska förmågan.

Rekommenderat antal steg per dag enligt Tudor-Locke C et al 2004, 2011:

  • 6-12 år pojkar 13 000-15 000 steg
  • 6-12 år flickor 11 000-12 000 steg
  • 13-17 år pojkar och flickor 10 000-11 700 steg

Akademiskt primärvårdscentrum sprider FaR

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har fått i uppdrag att ansvara för införande och spridning av metoden FaR inom Stockholms läns landsting och erbjuder utbildning i fysisk aktivitet på recept för vårdgivare.

APC erbjuder också skräddarsydd utbildning i FaR för olika verksamheter. I uppdraget ingår även att nätverksarbeta och övergripande arbeta med att samordna FaR i Stockholms län.

Ett led i detta är att försöka identifiera FaR-samordnare, vars roll är att vara en länk mellan APC och de som skriver ut FaR. APC erbjuder nätverksträffar, har stegräknare för utlåning och kontinuerlig handledning för FaR-samordnare.

Akademiskt primärvårdscentrum - utbildningar

Kom i gång med FaR är en tvådagars utbildning som ger en vetenskaplig bakgrund för att arbeta med metoden FaR. Den ger kunskap om FYSS - fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling och metoden FaR . Den ger behörighet att föra rådgivande samtal på området.

Fysisk aktivitet i behandling för barn och ungdom är en och en halv dags utbildning. Den erbjuds även för dem som arbetar inom elevhälsan. Kursen presenterar olika metoder för hur man kan motivera barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Den ger behörighet till att föra rådgivande samtal på området.

FaR i elevhälsan - utvecklingsprojekt

En kartläggning har gjorts av hur elevhälsan i Stockholms län och övriga landet arbetar med fysisk aktivitet på recept. Resultaten har sammanställts i en rapport som beskriver goda exempel från elevhälsan i landet och hur man i Stockholms läns landsting arbetar med FaR till barn och ungdomar.

En fokusgruppsintervju i Stockholms stad visade att skolsköterskor har ett stort behov av att kunna motivera elever till ökad fysisk aktivitet, men elevhälsans ledning tycker att metoden är komplicerad.

Nyckelpersoner, det vill säga personer som är extra kunniga på fysisk aktivitet, som kan utveckla FaR inom elevhälsan, har identifierats. Sex av åtta av dessa personer är positiva till FaR inom elevhälsan. Fysioterapeuter i landstinget anser att FaR-metoden passar bra till barn och ungdomar inom hälso- och sjukvården. Utvecklingsprojekt med FaR i elevhälsan pågår och följs upp.

För fortsatt utveckling av FaR behöver elevhälsan arbeta fram egna rutiner. Strategier behövs också för hur man ska involvera familjen.

Samarbete med övrig skolpersonal, särskilt idrottslärare, är viktigt.

Beställa FaR-logga

Du som arbetar med fysisk aktivitet på recept får gärna använda den särskilda FaR-loggan. Du kan till exempel lägga in den på en inbjudan eller en powerpoint-presentation. Loggan finns i olika varianter, även en för FaR barn. Du beställer den på funktionsbrevlådan för hälsofrämjande arbete:

halsoframjande.hsf@sll.se

Läs mer

FaR:s dag hösten 2015

Kontakt

Jenny Sydhoff | Programansvarig HPÖ och FaR, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen