Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

"Det försäkringsmedicinska kunskapsområdet innefattar medicinsk undersökning och utredning, bedömning av funktionstillstånd och aktivitetsnivå samt förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser kopplat till försäkringsmässiga ställningstaganden och hur dessa påverkar individen.

Utgångspunkten är tvärvetenskaplig kunskap och beprövad erfarenhet samt det ömsesidiga förhållandet mellan sjuklighet, medicin och försäkringssystem."

                 (Kunskapsområdet försäkringsmedicin har definierats av Nationellt                                Försäkringsmedicinskt Forum 2017)

Försäkringsmedicinska bedömningar

Bedömning och utfärdande av intyg vid sjukskrivning är den vanligaste försäkringsmedicinska åtgärden inom hälso- och sjukvården. I bedömningen ingår att ta ställning till om patientens sjukdom eller skada medför en funktionsnedsättning som leder till arbetsoförmåga, att prognosticera tid för återgång i arbete samt att bedöma behov av åtgärder som leder till att patienten återfår arbetsförmåga.

Bedömningarna kommuniceras vanligen via intyg till patientens arbetsgivare eller Försäkringskassan, som behöver det medicinska underlaget för att fatta beslut om ersättning eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten kan också vara mottagare av intyget.

Utöver sjukskrivning kan försäkringsmedicinska bedömningar vara aktuella vid funktionsnedsättning orsakad av sjukdom eller skada.

Det kan delas upp i:

  • Statligt reglerade försäkringar, till exempel assistansersättning, handikappersättning och tillfällig föräldrapenning vid sjukt barn
  • Privat tecknade försäkringar som ger ersättning vid skada, sjukdom eller dödsfall, till exempel livförsäkring och trafikförsäkring
  • Försäkringar som skyddar mot skadeståndsanspråk vid skada eller sjukdom, till exempel patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen och läkares ansvarsförsäkring.

Försäkringsmedicinskt ansvar

Läkaren har det medicinska ansvaret, vilket inkluderar försäkringsmedicinska ställningstaganden och utlåtanden. Andra professioner inom vårdteamet bidrar med specifik kompetens, för att åstadkomma en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Det innebär bland annat att enbart läkare och tandläkare får utfärda läkarintyg/ läkarutlåtanden.

Av de övergripande principerna i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd framgår att det försäkringsmedicinska uppdraget ska integreras i det medicinska uppdraget - som en del av vård och behandling. Det betyder att försäkringsmedicinska bedömningar ska ske som en del av patientens vård och behandling och hanteras med samma systematik, kvalitet och professionalitet som andra åtgärder.

Sjukvårdshuvudmannen ansvarar för att det finns system och ledningsstruktur för ansvarsfördelning, kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, så att vården kan leva upp till kraven om god vård på lika villkor enligt gällande lagstiftning.

Försäkringsmedicinska kommittén, FÖRKOM

Förkom, består av specialistkompetenta läkare med särskilt intresse för försäkringsmedicinska frågor. Kommitténs främsta uppgift är att stödja sjukvårdspersonalens arbete i försäkringsmedicinska frågor och att arbeta för ökad kvalitet och rättssäkerhet i sjukskrivningsprocessen.

Kommitténs läkare är specialister i allmänmedicin, psykiatri, rehabiliteringsmedicin och ortopedi. I kommittén finns dessutom läkare som representerar företagshälsovården, privatläkarkåren och Försäkringskassan.

Erbjudande om stöd

Ta gärna kontakt med Försäkringsmedicinska kommittén om du och din enhet behöver hjälp med att ta fram handläggningsrutiner, rutiner för avvikelserapportering, uppföljning av sjukskrivningspraxis, försäkringsmedicinsk fortbildning, information eller om ni behöver annat stöd i ert arbete med sjukskrivningar.

Ledamöter

NamnRoll/TitelOmråde/Organsiation
Britt Arrelöv Kommitténs ordförande Överläkare och medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin
Johanna Broms Överläkare Psykiatri
Thomas Lundeberg Överläkare Rehabiliteringsmedicin
Hans-Christian Hyldahl Överläkare Ortopedi
Vakant   Privatläkarföreningen
Caroline Asplund Distriktsläkare Stockholms läkarförening
Antonia Jacobæus Företagsläkare Företagsläkarföreningen
Eva Ylipää Sjöberg Försäkringsmedicinsk koordinator Försäkringskassan
Pierre Bergensand Distriktsläkare Stuvsta VC
Jesper Hagmyr Samordnare Rehabilitering och sjukskrivning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Praktisk information och verktyg

Fördjupningsmaterial

Regler och Riktlinjer

Handbok till SOSFS 2011:9

Handbok med föreskrifter och allmänna råd om hur man ska använda ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Mer information om lagar, föreskrifter och riktlinjer

Regionala riktlinjer

Här presenteras de två regionala riktlinjer som gäller sjukskrivningsprocessen i Stockholms län.

Kontakt för vårdgivare

Britt Arrelöv

Medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, ordförande i försäkringsmedicinska kommittén samt ordförande i centrala gaskommittén.