Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Regionala riktlinjer

För alla vårdgivare som har Stockholms läns landsting som uppdragsgivare finns två regionala riktlinjer för sjukskrivningsprocessen.

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i sjukskrivningsprocessen beskriver principerna för ansvarsfördelning och ledning i arbetet med sjukskrivning, mål för kvalitetsområden och hur målen ska följas upp. Riktlinjerna ligger till grund för vårdgivarnas utarbetande av lokala handläggningsrutiner. Riktlinjerna ingår i de allmänna villkoren i vårdavtal.

Försäkringsmedicinska kommitténs, FÖRKOM generella rekommendationer har tagits fram som ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete med försäkringsmedicinska bedömningar och intyganden generellt och vid sjukskrivning mera specifikt. Rekommendationerna baseras på Socialstyrelsens intygsföreskrift, de övergripande principerna i det försäkringsmedicinska beslutsstödet och synpunkter från sjukvårdens verksamheter. FÖRKOMs rekommendationer är antagna av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting.

Se även FÖRKOMs förtydligande gällande punkt 7 i rekommendationerna, om ansvarig för sjukskrivning då patienten har kontakt med flera vårdgivare

Nationella lagar, föreskrifter och riktlinjer

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för landstingen, kommunerna och andra vårdgivare.

Handbok till SOSFS 2011:9

Handbok med föreskrifter och allmänna råd om hur man ska använda ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.