Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Enligt patientlagen kan en person få göra sin screeningundersökning i en annan region än hemregionen.

Om en person från en annan region vill genomgå screening för bröstcancer, cervixcancer eller bukaortaaneurysm i Region Stockholm ska personen kunna visa en kallelse från hemregionen. Screeningkallelsen ska konverteras till en allmän remiss från hemregionen.

Den person som ska screenas och väljer Region Stockholm i stället för sin hemregion måste själv beställa tid för screeningundersökningen. Hen kan fritt bestämma vid vilken screeningenhet eller gynekologisk mottagning hen vill bli undersökt.

Det är den undersökande kliniken som har det fulla patientansvaret för utomlänspersonens undersökning och medicinska bedömning liksom för att meddela provsvar och säkerställa att avvikande fynd utreds vidare.

Inom Region Stockholm är screeningundersökningar avgiftsfria och detta gäller även för utomlänspersoner.

För personer som är mantalsskrivna i Stockholms län och Region Gotland samordnas screening via Regionalt cancercentrum, RCC. När utomlänspersoner screenas har RCC inte ansvar eftersom man inte får ha register över personer som är mantalsskrivna i andra län. Därför ligger ansvaret på den enskilda vårdgivaren att undersöka, bedöma och informera personen, och eventuellt att fortsätta utreda dem som har patologiska screeningfynd.

Bröstcancerscreening med mammografi

Om personen efter undersökningen behöver kallas tillbaka för fortsatt utredning med kompletterande mammografi, eventuellt ultraljud och om dessutom morfologisk provtagning behöver göras, kommer denna att göras vid den klinik som utförde screeningundersökningen. Om personen så önskar kan remissen för att åtgärda fynd från undersökningen skickas till hennes hemregion.

Det är den enhet som utför undersökningen som har ansvaret att informera den screenade personen om resultatet och eventuellt behov av vidare utredning.

Hemregionen ska informeras om undersökningsresultatet.

Regiondrivna enheter fakturerar hemregionen direkt, privata vårdgivare fakturerar enligt vad som framgår i vårdavtalet med Region Stockholm.

Bukaortaaneurysmscreening med ultraljud

Om undersökningen är normal ska personen informeras om undersökningsresultatet. Om undersökningen visar att personen har ett bukaortaaneurysm, det vill säga att bukaortadiametern är större eller lika med 30 millimeter, ska personen remitteras för åtgärd till kärlkirurgisk klinik. I första hand ska denna göras i hemregionen genom specialistvård på kärlkirurgisk klinik.

Den enhet som utför screeningundersökningen fakturerar hemregionen direkt.

Cervixcancerscreening vid gynekologisk mottagning

För utomlänspersoner sker screening endast vid gynekologiska mottagningar. Den person som väljer att screena sig i Region Stockholm i stället för i sin hemregion måste själv beställa tid hos en öppenvårdsgynekolog.

Vid besöket överförs uppgifterna på screeningkallelsen till en allmän remiss, en så kallad klinisk remiss.

Det är gynekologen som ansvarar för att personen informeras om provresultatet. Gynekologen ansvarar också för att utreda kvinnor med patologiska fynd – eller om personen så önskar, remittera henne för utredning i hemregionen.

Gynekologen har dessutom ansvar för att informera hemregionen om undersökningsresultatet. Skriftlig information ska gå till den enhet i hemregionen som personen ursprungligen blev kallad till.

Besöket när provtagningen görs är kostnadsfritt för personen. Registrering av besöken sker i enlighet med rapporteringsanvisningarna för Vårdval specialiserad gynekologi. Fakturering sker på samma sätt som för övrig utomlänsvård inom vårdvalet.

Gäller utredning och behandling av gynekologiska sjukdomar och besvär. Ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Uppdaterad: 14 april 2023

  • Faktagranskad: 14 april 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Lina Ljung, hälso- och sjukvårdsförvaltningen