Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Enligt patientlagen kan en person få göra sin screeningundersökning i en annan region än hemregionen.

Om en person från en annan region vill göra mammografi- gyn- eller bukaortascreening i Region Stockholm ska personen kunna visa en kallelse från hemregionen. Screeningkallelsen ska konverteras till en allmän remiss från hemregionen.

Den person som ska screenas och väljer Region Stockholm istället för sin hemregion måste själv beställa tid för screeningundersökningen. Hen kan fritt bestämma vid vilken screeningenhet eller gynekologisk mottagning hen vill bli undersökt.

Det är den undersökande kliniken som har det fulla patientansvaret för utomlänspersonens undersökning och medicinska bedömning liksom för att meddela provsvar och säkerställa att avvikande fynd utreds vidare.

Inom Region Stockholm är screeningundersökningar avgiftsfria och detta gäller även för utomlänspersoner.

För personer som är mantalsskrivna i Stockholms län och Region Gotland samordnas screening via Regionalt cancercentrum, RCC.

När utomlänspatienter screenas har RCC inte ansvar eftersom man inte får ha register över personer som är mantalsskrivna i andra län. Därför ligger ansvaret på den enskilda vårdgivaren att undersöka, bedöma och informera personen, och eventuellt att fortsätta utreda dem som har patologiska screeningfynd.

Mammografiscreening

Om kvinnan efter undersökningen behöver kallas tillbaka för fortsatt utredning med kompletterande mammografi, eventuellt ultraljud och om dessutom morfologisk provtagning behöver göras, kommer denna att göras på den klinik som utförde screeningundersökningen. Om kvinnan så önskar kan remissen för att åtgärda fynd från undersökningen skickas till hennes hemregion.

Det är den enhet som tar provet som har ansvaret att informera den screenade kvinnan om provtagningsresultatet av mammografin och eventuellt behov av vidare utredning.

Hemregionen ska informeras om undersökningsresultatet.

Regiondrivna enheter fakturerar hemregionen direkt, de privata vårdgivare fakturerar enligt vad som framgår i vårdavtalet med Region Stockholm.

Bukaortascreening

Om undersökningen är normal ska mannen informeras om undersökningsresultatet. Om undersökningen visar att mannen har ett bukaortaaneurysm, det vill säga att bukaortadiametern är större eller lika med 30 millimeter, ska mannen remitteras för åtgärd till kärlkirurgisk klinik. I första hand ska denna göras i hemregionen genom specialistvård på kärlkirurgisk klinik.

Den enhet som utför screeningundersökningen fakturerar hemregionen direkt.

Gynekologisk cellprovtagning

Den kvinna som väljer att screena sig i Region Stockholm istället för i sin hemregion måste själv beställa tid hos en öppenvårdsgynekolog. För utomlänspatienter sker screening endast på gynekologiska mottagningar.

Vid besöket överförs uppgifterna på screeningkallelsen till en allmän remiss, en så kallad klinisk remiss.

Det är gynekologen som ansvarar för att ett cellprov blir taget och för att kvinnan informeras om resultatet. Gynekologen ansvarar också för att utreda kvinnor med patologiska fynd - eller om kvinnan så önskar, remittera henne för utredning i hemregionen.

Gynekologen har dessutom ansvar för att informera hemregionen om undersökningsresultatet. Skriftlig information ska gå till den enhet i hemregionen som kvinnan ursprungligen blev kallad till.

Besöket när cellprovprovtagningen görs är kostnadsfritt för kvinnan. Registrering av besöken sker i enlighet med rapporteringsanvisningarna för Vårdval specialiserad gynekologi. Fakturering sker på samma sätt som för övrig utomlänsvård inom vårdvalet.

Gäller utredning och behandling av gynekologiska sjukdomar och besvär. Ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 

  • Uppdaterad: 28 april 2022

  • Faktagranskad: 28 april 2022

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Lina Ljung, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen