Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Överenskommelsen utgår från lagens intentioner

Överenskommelsen är en övergripande, vägledande ramöverenskommelse som utgår från en gemensam målbild som ger stöd för berörda aktörer i den praktiska tillämpningen. Länsövergripande ramar för samverkan fastslås och en ny modell för tillämpning av kommunernas betalningsansvar införs.

Övergripande målformuleringar:

 • Arbetet med utskrivningsprocessen är en del i den samordnande vård och omsorgen.
 • Ingen ska behöva vara kvar på sjukhus när hen inte behöver det.
 • Den som behöver ska få sjukhusvård så länge hen behöver det.
 • Region och kommun samordnar insatser på alla nivåer med den enskilde i fokus.

Presentationsmaterial om den långsiktiga överenskommelsen mellan Region Stockholm och länets kommuner för att utveckla samverkan och arbetssätt i linje med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Presentationsmaterial (pdf) om den långsiktiga överenskommelsen mellan Region Stockholm och länets kommuner för att utveckla samverkan och arbetssätt i linje med lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Flera förändringar i betalningsmodellen

En genomsnittlig betalningsmodell har införts. Kommunernas fristdagar ska sänkas i etapper för att säkerställa en trygg och säker omställning för den enskilde och möjliggöra utveckling av arbetssätt och samverkan. 

Fyra förändringar i betalningsmodellen:

 • Beräkningsgrund: Från individuella fristdagar till genomsnittliga fristdagar. Det genomsnittliga antalet dagar räknas utifrån samtliga patienter som skrivits ut inklusive de patienter som skrivs ut dag noll. Om medeltidvården överstiger satt nivå blir kommunen betalningsansvarig.
 • Startpunkten: 0-dag införs. Noll-dag är då patienten skrivs ut samma dag de är utskrivningsklara. I den genomsnittliga modellen räknas noll-dagen in i medeltidvården.
 • Dagar: från att räkna vardagar till att räkna kalenderdagar.
 • Ersättningsbelopp: från regionala ersättningsnivåer till Socialstyrelsens rekommenderade belopp.

Regelverk och principer för fakturering

Principer för fakturering har arbetats fram med utgångspunkt i  betalningsmodellen och med syfte att förenkla och effektivisera processen.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har från den 1 januari ansvaret för faktureringen inom somatiken som tidigare hanterades av de enskilda sjukhusen. För den psykiatriska vården gäller särskilda övergångsbestämmelse. 

Den 1 januari 2020 tog hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvaret för fakturering inom somatiken. Nya principer för fakturering har arbetats fram med utgångspunkt i den nya överenskommelsens betalningsmodell.

Så här genomförs omställningen i etapper

Tidpunkter och ersättningsbelopp för somatisk sluten vård:
Nivåer då kommunernas betalningsansvar (stadsdel för Stockholms stad) inträder. Ersättningsbelopp ska följa Socialstyrelsens rekommenderade belopp (7800 kronor/dygn 2019)

 • Etapp 1: 1 januari 2020 – 31 oktober 2020  
  2,0 fristdagar inklusive dag noll.
 • Etapp 2: 1 november 2020 – 31 oktober 2021                      
  Nivå sätt till länsgenomsnittet för utskrivningsklara dagar per 31 oktober 2020. Kan inte överstiga nivån för etapp 1 på 2,0 fristdagar inklusive dag noll.
 • Etapp 3: 1/11 2021 – målnivå                         
  1,3 fristdagar inklusive dag noll.

Tidpunkter och ersättningsbelopp för psykiatriska slutenvården:
Psykiatriska vården har en särlösning fram till dess nytt IT-stöd anpassat för psykiatrins aktörer är implementerat, inriktningen är 1 juli 2021. Ersättningsbelopp ska följa Socialstyrelsens rekommenderade belopp (7800 kronor/dygn 2019)

 • Etapp 1: 1 januari 2020 – 1 juli 2021 eller fram till nytt IT-stöd är implementerat. 5,0 fristdagar
 • Etapp 2: 1 juli 2021 eller från och med nytt IT-stöd är implementerat
  1,3 fristdagar inklusive dag noll.

Övriga rutiner och arbetssätt gäller fortsatt

Riktlinjer och rutiner för utksrivningsprocessen har reviderats utifrån den överenskommelse som gäller från 1 januari 2020. Men utöver de förändringar som följer av en ny betalningsmodell så är rutiner och riktlinjer fortsatt desamma.

 • Slutenvården ska meddela öppenvården och/eller kommunen att en patient med behov av fortsatta insatser har skrivits in
 • Slutenvården ska meddela berörda verksamheter att patienten är utskrivningsklar
 • Den regionalt finanseriade öppenvården ska utse en fast vårdkontakt. Det är den fasta vårdkontakten som ansvarar för att SIP genomförs när patienten önskar det.
 • Samordnad individuell plan (SIP) ska fortsatt erbjudas till alla patienter som behöver insatser av både regionen och kommunen. Det är patienten som avgör om en SIP-planering behövs, inte vårdaktören.

Gemensamma utvecklingsområden

Utöver reglering av betalningsansvar identifierar parterna fem gemensamma utvecklingsområden:

 • Implementering och kvalitetssäkring av utskrivningsprocessen.
 • Informationssystem och videokommunikation.
 • Uppföljning av utskrivningsprocessen olika delar.
 • Förebyggande av undvikbara inskrivningar och återinskrivningar.
 • Framtidens sammanhållna och samordnade hälsa, vård och omsorg.

IT-stöd anpassat för alla vårdaktörer

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska ersätta WebCare under 2022. Det kommer också att införas i verksamheter som tidigare inte har använt något IT-stöd för utskrivning från slutenvården.

Det nya IT-stödet ska bidra till en trygg och säker utskrivningsprocess, med minskad manuell hantering för medarbetarna.

Läs mer information här:

Ett nytt IT-stöd för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Lifecare SP, införs i två etapper under 2022 och 2023.

Läs mer

Regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen gäller mellan parterna Region Stockholm och Storsthlm/kommunerna i Stockholms län från den 1 januari 2020.

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den regionala överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län.

Kontakt

Funktionsbrevlåda - Lagen om samverkan vid utskrivning

Gunilla Benner Forsberg|Utredare och projektledare

 • Uppdaterad: 26 januari 2021

 • Faktagranskad: 26 januari 2021

 • Redaktör: Caroline Olsson

 • Faktagranskare: Gunilla Benner Forsberg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen