Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Husläkarverksamheten är förstahandsvalet för att tillgodose befolkningens behov av medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande insatser och rehabilitering.

Vårdvalsområdet omfattar:

 • rådgivning
 • mottagningsverksamhet
 • hembesök
 • insatser för psykisk hälsa
 • läkarmottagning under kvällar och helger i form av husläkarjour
 • basal hemsjukvård
 • lokalt smittskydds- och stramaansvar
 • koordineringsinsatser för sjukskrivna personer i arbetsför ålder.

För fullständig uppdragsbeskrivning, se förfrågningsunderlag.

Insatser för psykisk hälsa

Insatser för psykisk hälsa

Uppdraget riktar sig till patienter med mild till måttlig psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller beroende som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar.

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser

Hälsofrämjande befolkningsinriktade insatser

Tilläggsuppdraget gäller vårdgivare som har en listad befolkning med högt relativt Care Need Index (CNI) och har fler än 5 000 listade patienter.

Husläkarjour

Husläkaruppdraget omfattar även husläkarjour, som ska bidra till att förhindra icke medicinskt motiverade besök till akutsjukhusens akutmottagningar. Husläkarjourerna är till för den som blir sjuk eller skadar sig när husläkarmottagningen är stängd.

Basal hemsjukvård kvällar, nätter och helger

Basal hemsjukvård kvällar och nätter

Avtalen började gälla 1 maj 2017 och är förlängda till 30 april 2022. Upphandlingen är geografisk uppdelad på åtta områden.

Koordineringsinsatser - Rehabiliteringskoordinator

Uppdraget är en del av husläkaruppdraget och omfattar koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att främja återgång i arbete eller inträde i arbetslivet. Koordineringsinsatserna ska utföras av en rehabiliteringskoordinator och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.

Särskild uppdragsbeskrivning med kompetenskrav

Uppdraget omfattar koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter för att främja deras återgång till arbete eller inträde i arbetslivet. Gäller för vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.

Listade 16-68 år på husläkarmottagningar

Antal listade per enhet 6 november 2020.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinatorns stöd och samordning fungerar också som en resurs för läkaren och övriga hälsoprofessioner i rehabiliterings- och sjukskrivningsfrågor.

Frågor och svar - rehabiliteringskoordinator (REKO) på husläkarmottagning

Vanliga frågor och svar om bl.a. rehabiliteringskoordinators roll, uppdrag samt om kompetens och utbildning.

Försäkringsmedicinska insatser

Uppdraget innebär att göra försäkringsmedicinska bedömningar och utfärda aktuella intyg och utlåtanden enligt gällande lagstiftning och Region Stockholms riktlinjer och rekommendationer samt att samverka med externa aktörer och andra vårdgivare

Försäkringsmedicin och sjukskrivning - regler och riktlinjer

Här presenteras de regionala riktlinjer som gäller för försäkringsmedicin och intyg i Region Stockholm.

Tilläggsavtal

Första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa

Husläkarmottagningar kan under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021 ansöka om ett tidsbegränsat tilläggsavtal gällande första linjens insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Tilläggsavtalet omfattar barn och unga 0–17 år med symtom på psykisk ohälsa och med risk att få en psykisk sjukdom som inte kräver specialistpsykiatrins kompetens eller täcks av annan huvudmans ansvar.

Tilläggsavtalet kommer upphöra vid husläkarverksamheten 30 november 2021. Det ersätts då av ett nytt uppdrag för omhändertagande av mild till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga för samtliga husläkarmottagningar.

Barn och unga med psykisk ohälsa - Vårdval Stockholm

Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontakt.

Rehabilitering vid långvarig ospecifik smärta, MMR1

Tilläggsavtalet omfattar patienter med komplex problematik bestående av ospecifik smärta som varat i mer än tre månader med låg eller måttlig påverkan av psykisk ohälsa/psykosociala faktorer, eller annan samsjuklighet.

Rehabilitering vid långvarig, ospecifik smärta, MMR1 - Vårdval Stockholm

Tilläggsavtal för husläkarverksamheter med basal hemsjukvård. Uppdragsbeskrivning, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter.

Hälsoundersökningar för aylsökande

Hälsoundersökningar för asylsökande samt vissa andra migrantgrupper är ett tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget i delar av länet från 2018.

Hälsoundersökningar asylsökande

Tilläggsuppdrag till husläkaruppdraget avseende hälsoundersökningar för asylsökande m.fl. Gäller Södertälje kommun samt stadsdelarna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Förfrågningsunderlag som gäller till 31 januari 2021

Förfrågningsunderlag - husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2020

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 maj 2020. Uppdaterad 10 juli 2020.

Förfrågningsunderlag som gäller från 1 februari 2021

Förfrågningsunderlag - husläkarverksamhet med basal hemsjukvård 2021

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 februari 2021.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Personuppgiftsbiträdesavtalet

Utdrag ur Informationshanteringsbilagan i förfrågningsunderlaget.

Vårdgivare med avtal

Ersätta, rapportera och fakturera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Ersättning för husläkarverksamhet

Om ersättning, fakturering och rapportering. Anmälningsformulär till utbildningar i rapporteringsanvisningar om hur du rapporterar vårdkontakter.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

Uppföljning av husläkarverksamhet

Vilka mätningar som genomförs och vilka kvalitetsområden och indikatorer som följs upp av Region Stockholm.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV.

Ansök om husläkarverksamhet

Ansökningshandlingar för dig som vill ansöka om vårdval husläkarverksamhet med basal hemsjukvård i Region Stockholm.

Inför driftstart

Driftstart av vårdval

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Uppsägning av avtal

Vårdgivaren äger rätt att säga upp avtalet till förtida upphörande. Uppsägningstiden är då minst sex månader.

Uppsägning av avtal i Vårdval Stockholm

Avser uppsägning från vårdgivarens sida. Uppsägningstiden framgår av avtalet.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Micael Svanström | Avtalshandläggare

Relaterad information

Lokalt Smittskydds- och Strama-ansvariga

Agerar som Smittskydd och Strama Stockholms lokala representanter i länet. De förmedlar information, kunskap och samordnar smittskydds- och stramaarbetet i primärvården.

Lagen om samverkan vid utskrivning

Samlad information om utvecklingsarbete och överenskommelse i Stockholms län med utgångspunkt i lag (2017:612) om samverkan för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Husläkarverksamhet - kontakt

Kontaktpersoner för frågor om fakturering, ersättning, registrering, patientavgifter, asylsökande med mer, för dig som arbetar inom husläkarverksamhet.

Vägledning - delegering korttidsboende LSS

Tydliggörande av ansvarsförhållanden för vårdgivare och andra aktörer vid korttidsboende för barn och ungdomar enligt LSS, (Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Geografiskt områdesansvar för vårdgivare inom Primärvårdsrehabilitering

Hemrehabilitering och neuroteam

Geografisk områdesindelning inom hemrehabilitering och neuroteam i kommun/stadsdel.

 • Uppdaterad: 8 februari 2021

 • Faktagranskad: 26 november 2020

 • Redaktör: Anna Waldenström

 • Faktagranskare: Anna Jakobsson Ernudd, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen