Till start

Vårdgivarguiden

Uppdrag och målgrupp

Uppdraget omfattar planerad specialiserad lymfödemrehabilitering och bedrivs av multiprofessionella team, 10 eller 15 dagar i dagvård alternativt i inneliggande veckovård måndag till fredag under två eller tre veckor i följd.

Målgruppen är patienter med diagnostiserade primära eller sekundära lymfödem som medfört funktionsnedsättning. Patienter med nydiagnostiserade lymfödem som bedöms ha behov av mer omfattande insatser än vad som kan ges inom primärvården kan erbjudas ett introduktionsprogram. I de fall en patient har genomgått introduktionsprogrammet samt har kontinuerlig poliklinisk behandling inom primärvården och trots dessa insatser har kvarstående behov av rehabilitering erbjuds lymfödemrehabiliteringsprogrammet. Patienterna ska komma från eget boende och vara folkbokförda i Sverige.

Målet är att genom ett individuellt utformat rehabiliteringsprogram ge patienten verktyg för att nå god sjukdomskontroll och för att förebygga framtida försämringar.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 mars 2019.

Vårdgivare med avtal

Remittera

Remiss för planerad specialiserad lymfödemrehabilitering finns i journalsystemet TakeCare och skickas digitalt till den vårdgivare patienten valt.

För vårdgivare som inte är anslutna till TakeCare finns en särskild remissblankett. Remiss skickas till den vårdgivare som patienten valt.

Ersätta och rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 mars 2019. Uppdaterad 18 januari 2021.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp vårdgivare löpande. Uppföljningen sker bland annat genom analys och kontroll av inrapporterade verksamhetsdata, statistiska underlag, kvalitetsutfall, uppföljningsmöten och genom fördjupade uppföljningar.

För vårdval planerad specialiserad lymfödemrehabilitering. Gäller från och med 1 mars 2019.

Ansök om vårdval

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm.

Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

Ansökan om godkännande enligt lag om valfrihetssystem. Gäller för vårdval planerad specialiserad lymfödemrehabilitering från och med 1 mars 2019.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Checklistan kan sparas ner och fyllas i på datorn och skickas med e-post som bilaga till ansökan om avtal enligt LOV.

Inför driftstart

När du som leverantör ansökt om att starta verksamhet inom vårdval och blivit godkänd behöver följande göras inför driftstarten.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Registrator

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

Funktionsbrevlåda för vårdvalsfrågor

  • Uppdaterad: 4 november 2021

  • Faktagranskad: 4 november 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Emma Holmer, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen