Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I varje specifikt vårdavtal anges de miljökrav som beställaren har på verksamheten. En del av villkoren kan leda till böter om de inte uppfylls.

Avtalshandläggarna följer upp vårdgivarens miljöinsatser och rapporterar vidare. Som vårdgivare är man skyldig att på beställarens uppmaning redovisa hur man arbetar med miljömålen.

Gemensamt för alla vårdgivare är att verksamheten ska vara miljöcertifierad eller miljödiplomerad. Dessutom ska alla arbeta för att nå de miljömål som landstingsfullmäktige satt upp fram till 2021.

Miljöcertifiering

Enligt landstingets miljöpolitiska program ska alla verksamheter med en årlig ersättning över 20 miljoner konor vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, EMAS eller motsvarande.

Olika standarder för miljöcertifiering

Miljöcertifikat enligt en viss standard garanterar att en produkt eller tjänst uppfyller givna kvalitetskrav. En verksamhet som vill bli certifierad enligt en viss standard måste leva upp till de krav som standarden ställer. Certifikaten utfärdas av särskilt utsedda oberoende revisorer.

Idag finns många olika internationella standarder som berör olika områden. ISO-standard 14001, som anger krav på miljöledningssystem, är en av dem. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att EU:s standard för miljöcertifiering, Eco Management and Audit Scheme, EMAS, är likvärdig med ISO-standard 14001.

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, utser vilka organisationer som har rätt att utfärda miljöcertifikat enligt ISO-standarderna.

Rapportering till certifieringsorgan

Samtliga miljöcertifierade vårdgivare behöver skicka in verksamhetens HSA-id digitalt till sitt certifieringsorgan. Du fyller i mallen nedan. När detta är gjort en gång behöver uppgifter till certifieringsorganet endast skickas in vid förändringar gällande vilka verksamheter som ingår i certifikatet, eller exempelvis förändringar av HSAID. För verksamheter som tillhör SLSO sköts denna rapportering centralt. Uppgifterna publiceras på 1177 Vårdguiden som lyfter fram vilka vårdgivare som är miljöcertifierade. Rapporteringen är också en del av avtalsuppföljningen.

Miljödiplomering

För mindre vårdgivare finns det en miljödiplomering som ett alternativ till att certifiera verksamheten.

För att bli miljödiplomerad behöver verksamheten följa ett antal lagkrav kopplade till miljö. Dessutom krävs att alla verksamheter har identifierat sin miljöpåverkan och satt upp mål rörande miljö. Utöver detta finns det ytterligare frågor om verksamhetens miljöarbete som måste besvaras och levas upp till för att uppnå godkänd nivå.

Diplomeringen är till för mindre vårdgivare. Den är webbaserad och du loggar in med verksamhetens HSAID via länken nedan. Om vårdgivaren räknas som större eller mindre framgår av avtalet.

Sedan februari 2018 finns det ett nytt diplomeringsverktyg. Det nya verktyget utgår ifrån samma lagkrav och ställer liknande frågor som det tidigare. Nu är det dock enklare att rapportera och överblicka resultaten. Oavsett om den senaste diplomeringen gjordes i det förra eller nuvarande verktyget så är det giltigt i ett år från det datum då det senast genomfördes.

Kontakt vid frågor

Frågor om miljödiplomering sänds till:
miljodiplomering.hsn@sll.se

Du kan också kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningens miljöstrateg om du har frågor kring miljökrav i avtalet:

Miljöutbildningar

Övrig information

Läkemedel

Kemikalier

Utfasningslista - varor

Stockholms läns landstings utfasningslista för miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor från och med 2017.

Miljöredovisning

Varje år tar hälso- och sjukvårdsförvaltningen fram en sammanställning av vårdgivarnas miljöinsatser. Även SLL-koncernen ger årligen ut en miljöredovisning.