Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälsosamma matvanor

Läs mer om hälsofrämjande arbete, hälsosamma matvanor, KVÅ-koder m.m.

Evidensbaserade råd om hälsosam mat

Stockholms medicinska råd fastställde år 2013 att Hälso- och sjukvården i SLL ska utgå från Nordiska näringsrekommendationer (NNR) och anpassa de råd som ges efter individens behov.

Bra mat och rörelse

Foldern kan beställas av dig som är verksam inom Stockholms läns landsting. Du som arbetar i ett annat landsting kan beställa max 5 stycken ex för inspiration. Finns även på engelska, arabiska, somaliska och turkiska.

Hur mycket socker äter och dricker du?

Affisch med bilder på vanliga ”sockerfällor”. Den kan även kan användas som samtalsunderlag. Budskap finns på engelska, arabiska, persiska, somaliska och turkiska.

Tio råd för att äta hälsosamt och näringsriktigt samt länkar till mer information på Livsmedelsverket.

Tips och stöd i arbetet kring hälsosamma matvanor på Folkhälsoguiden

Matguiden är ett omfattande material, där du hittar exempel på hur mat och måltider kan byggas upp för olika målgrupper och energinivåer, uppdelat på ålder, kön och gravida.

Tips från Livsmedelsverket kring kost och matvanor.

Test och tips på hur man skulle kunna äta för att förbättra matvanorna. Testerna är anpassade för vuxna.

Socialstyrelsens snabbguide om hur hälso- och sjukvårdens personal kan stödja patienter att få mer hälsosamma matvanor

Fysisk aktivitet

Läs mer om hälsofrämjnade arbete, fysisk aktivitet, KVÅ-koder m.m.

Diagnosspecifika rekommendationer för fysisk aktivitet.

Sammanfattade rekommendationer vid övervikt och fetma, enligt FYSS 2017.

Bra mat och rörelse

Foldern kan beställas av dig som är verksam inom Stockholms läns landsting. Du som arbetar i ett annat landsting kan beställa max 5 stycken ex för inspiration. Finns även på engelska, arabiska, somaliska och turkiska.

Om vardagsmotion och positiva effekter av fysisk aktivitet.

Goda levnadsvanor

En person som redan är sjuk kan göra stora hälsovinster genom förbättrade levnadsvanor. Ett systematiskt arbete i hälso- och sjukvården med stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor stärker hälsan i befolkningen och påverkar förekomst och förlopp av sjukdom. Specifika råd om goda levnadsvanor finns i relevanta terapiavsnitt i Kloka Listan 2017.

Goda levnadsvanor gör skillnad - folder

Folder med egentester för patienten att svara på gällande sina levnadsvanor samt tips och råd om att komma igång med fysisk aktivitet, äta hälsosammare, sluta röka och minska intag av alkohol.

Tips på telefonlinjer, webbplatser, tester och mottagningar som alla fokuserar på flera olika levnadsvanor.

Om livsstil och levnadsvanornas betydelse för hälsa och hur även små förändringar kan göra stor skillnad.

En hälsoplan att fylla i digitalt eller skriva ut, med plats för målformulering, vägen dit och belöning.

Metoder

Förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR

Genom ett personcentrerat samtal kommer patienten och vårdgivaren tillsammans fram till olika förslag på träning som kan vara lämplig. Allt utgår från det resultat som personen vill och behöver uppnå. Hur det har gått med aktiviteten, ska följas upp av den som skrivit receptet.

Läs mer om olika aktiviteter och aktivitetsarrangörer på FaRledare.se

Vissa aktivitetsarrangörer erbjuder ett lägre pris och extra stöd till patienter som får fysiska aktivitet på recept, FaR. På webbplatsen FaRledare.se finns olika sökfunktioner som stöd för att hitta en lämplig aktivitet. Kravet för att få vara med på FaRledare.se är att aktörerna är certifierade. Sök aktivitete och läs mer på FaRledare.se.

Evidensöversikt

Befolkningsinriktat hälsofrämjande och förebyggande arbete mot övervikt och fetma inom olika arenor/områden uppdateras kontinuerligt. Evidensöversikten omfattar olika åtgärder gällande att främja goda matvanor, främja fysisk aktivitet, minska stillasittande, förebygga övervikt/fetma och effekt på jämlikhet

Regionalt vårdprogram om hälsofrämjande levnadsvanor

Vårdprogrammet vänder sig till öppen vård och sjukhusansluten vård och alla personalkategorier som möter människor som behöver stöd för att förändra sina levnadsvanor.

Regionalt vårdprogram om övervikt och fetma

Syftet med vårdprogrammet är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma.

Regionlt vårdprogram övervikt och fetma

Syftet med regionalt vårdprogram övervikt och fetma är både att vägleda vårdgivare och att motivera för den roll som hälso- och sjukvården har i arbetet med övervikt och fetma.

Goda exempel, samverkan

Alla kan göra något för fetmapatienten

Goda exempel beskrivs i tidskriften Evidens nr 5 2016, exempelvis Ektorps vårdcentral i Nacka som har en särskild sjuksköterskemottagning för överviktiga personer en dag i veckan.

Hälsofrämjande arbete i primärvården ger resultat

Hälsofrämjande insatser har gjorts till befolkningen i socialt och ekonomiskt utsatta områden i Stockholms län. Sex vårdcentraler har deltagit i arbetet som har pågått mellan 2013 och 2015.
Genom särskilda avtal med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har sex vårdcentraler gett stöd, prövat och utvecklat hälsofrämjande insatser och förhållningssätt. Syftet var att finna former för befolkningsinriktade, hälsofrämjande insatser för primärvården i socialt och ekonomiskt utsatta områden med sämre hälsoläge än övriga områden.

HFS-nätverket - för en mer hälsoorienterad hälso- och sjukvård

Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades 1996. Nätverket är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH, initierat av WHO 1993. År 2008 blev Stockholms läns landsting medlem i nätverket. Nätverkets verksamhetsidé är att driva utvecklingen av en hälsofrämjande hälso- och sjukvård med fokus på god vård och jämlik hälsa för patienter, medarbetare och befolkning. Inom nätverket finns olika temagrupper, bland annat om matvanor och fysisk aktivitet.

Utbildning

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, utbildar olika aktörer

Utbildningarna och seminarierna vänder sig främst till dig som arbetar med folkhälsofrågor i Stockholms län. Till exempel inom vård, skola och intresseorganisationer, eller som politiker eller tjänsteman inom landsting, kommun och stat.

Akademiskt primärvårdscentrum stödjer implementeringen av HPÖ

Akademiskt primärvårdscentrum, APC, har fått i uppdrag att stödja implementeringen av HPÖ inom Stockholms läns landsting och erbjuder utbildningar om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. APC erbjuder också handledning och skräddarsydd utbildning för olika verksamheter.

Webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor

Dina patienter vill att du ska prata mat. För att underlätta för dig har Socialstyrelsen och Livsmedelsverket tagit fram webbutbildningen Samtal och råd om bra matvanor. Utbildningen grundas i evidensbaserade kostråd och näringsrekommendationer. Här beskrivs vilka patienter som ska erbjudas rådgivande samtal och hur ett samtal kan genomföras, till din hjälp har du också filmade patientsamtal och praktiska övningar. Utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, barnmorskor och dietister, men även till annan hälso- och sjukvårdspersonal som träffar personer som behöver stöd att förändra sina matvanor.

Sundkurs.se

Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta råd för sin rådgivning, enskilda individer kan hämta matidéer och tips för ökad rörlighet och alla kan hämta fakta. Samtliga rekommendationer vilar på vetenskaplig grund och är sammanställda utifrån nationella och internationella riktlinjer.

Folkhälsa, övervikt och fetma

Hur ser vår tids ohälsa ut? Vilka grupper är drabbade och varför? För att besvara frågorna görs undersökningen Hälsa Stockholm där vi kartlägger levnadsvanor och hälsa i Stockholms län.

Stockholms läns landstings Folkhälsorapport 2015 bidrar med en aktuell beskrivning och analys av hälsoläget.

I Folkhälsokollen kan du lätt jämföra områden med varandra, visualiserat i kartor och diagram. Du kan även läsa mer om valda indikatorer och se hur de fördelar sig på kön, ålder eller utbildningsnivå.

Folkhälsorapportering och statistik.

Läs mer

Specialisten har ordet

Specialisten har ordet

Specialister inom olika områden som rör HPÖ skriver om sitt arbete och sina erfarenheter. Kunskap, inspiration och reflektion.

Fråga gärna

Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska med inriktning på barn och ungdomar, skriver om vikten av att våga prata med barn om övervikt och fetma.

Kontakt