Till start

Vårdgivarguiden

Hamnen i Stockholms stad är klassad som karantänshamn. Smittskyddsläkaren har ansvaret för att samordna smittskyddskontrollen i karantänshamnar. Då särskilda åtgärder kan bli nödvändiga vid smittsam sjukdom som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa finns en arbetsgrupp för att kontinuerligt ha en beredskap i enlighet med lagen om internationella hot mot människors hälsa (SFS 2006:1570).

1-4 Tilldelas medlemmar i arbetsgruppen

5. Epidemiberedskapsplaner

Epidemiberedskapsplan

Beskriver hur Stockholms läns smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.

6. Lagar och förordningar

7. IHR 2005

8. IHR Karantänssjukdomar

9. Information om smittsamma sjukdomar och matförgiftning

Smittsamma sjukdomar A-Ö

Information om sjukdomar som lyder under smittskyddslagen samt andra sjukdomar som är av epidemiologiskt intresse.

Ebola

Smittskydd Stockholms information om ebola. Här finns medicinsk information, utbildningsmaterial och handlingsplan vid misstänkta fall, inklusive hygienrutiner.

MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus)

Smittskydd Stockholms information om MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome coronavirus)

10. Vårdhygieniska- och städrutiner

Smittskyddsrutiner vid sjuktransport

Information om smittvägar, hygienrutiner och rengöring.

Ambulanstransport

Information om smittvägar av betydelse vid ambulanstransport, hygienrutiner för ambulanspersonal samt rutiner för rengöring/sanering av ambulans.

Rekommendation för handläggning av misstänkta fall av ebola - Folkhälsomyndigheten

Rekommendationen är framtagen 2015 med anledning av utbrottet av ebola i västra Afrika. Dokumentet skrevs som ett stöd vid initial handläggning av misstänkta fall av ebola.

11. Allmänna råd, information, CDC guidelines, WHO guidelines

 

 

12. Informationsbrev, hälsodeklaration och formulär

13-15 Tilldelas medlemmar i arbetsgruppen

 

  • Uppdaterad: 18 september 2018

  • Faktagranskad: 1 oktober 2017

  • Redaktör: Tomas Wahl

  • Faktagranskare: Per Follin, Smittskyddsläkare, Smittskydd Stockholm