Brödsmule-navigation

Bakgrund och ansvar

Covid-19 är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkare, den som har tagit provet som bekräftar diagnosen, är enligt smittskyddslagen ansvarig för att smittspårning genomförs.

Detta är en riktlinje för provtagning av symtomfri personal och patienter vid smittspårning samt vid nyinflyttning. Riktlinjen gäller utöver principerna om generös provtagning av patienter även med lindriga symtom och att personal inte ska arbeta med symtom.

Provtagning med PCR

Provta inte de patienter och personal som senaste 6 månaderna haft bekräftad PCR-positivitet eller IgG-antikroppar påvisade med av Regionen rekommenderad metod. Notera att Region Stockholm inte rekommenderar antikroppstest med snabbtest på kapillärprov.

Provtagning inför inflyttning och efter annan vistelse utanför boendet (t.ex. sjukhus, familjeträffar)

Provtagning görs inför första inflyttning (se under rubrik ”Personer som flyttar in på SÄBO provtas” länk nedan)

Upprepa provtagning dag 3-5 på de patienter som är negativa vid första provtagningen.

Vid kortare vistelser utanför boendet görs en individuell bedömning om prov behöver tas; exempelvis vid fotvård, röntgenundersökning, läkarbesök.

Vid inskrivning i växelvård provtas patienten inför första inskrivning och dag 3-5. Därefter upprättas en individuell plan av boendets läkare i samråd med verksamhetsansvarig.

Smittspårning vid bekräftat fall hos patient

Verksamhetsansvarig ansvarar för att identifiera och lista personer som kan ha exponerats under smittsam period (1 dygn innan symtomdebut) eller från provtagningsdatum om patienten är symtomfri.

 1. Patienter som vistas i samma lokaler, t.ex. samma enhet, och andra patienter som kan ha exponerats i samband med gemensamma aktiviteter.
 2. Personal som arbetat på enheten. Gäller även nattpersonal, nattpatrull, inlånad personal från annan enhet och eventuell extern personal t.ex. lokalvårdare, paramedicinsk personal.
 3. Eventuella andra kontakter t.ex. anhöriga som besökt patienten på boendet (behandlande läkare informerar om uppmärksamhet på symtom)

Behandlande läkare på boendet ordinerar provtagning av patienter och ansvarar för att bevaka provsvar och handlägga eventuella nya fall (ger information, smittspårar och ger förhållningsregler, se smittskyddsblad). Sammanställer resultat av smittspårning av patienter.  

Verksamhetsansvarig:

 • Informerar berörd personal om att de finns på smittspårningslistan.
 • Fråga berörd personal om de redan har haft en positiv provtagning för covid-19 inom 6 månader med av Region Stockholm rekommenderad metod. I de fall de haft en positiv provtagning ska de inte provtas igen, men förs upp på listan.
 • Förmedlar lista på personal till smittspårningsteam.

Smittspårningsteam ordinerar personalprovtagning via egenprovtagning och ansvarar för att bevaka provsvar och handlägga eventuella nya fall. Sammanställer resultat av smittspårning av personal och meddelar till behandlande läkare på boendet: Antalet provtagna, antalet positiva fall och identitet på positiva fall för att kunna utreda var personalen har arbetat.

Smittspårningsteam och behandlande läkare på boendet samverkar om smittspårning ska utökas till flera enheter. Samråder vid behov med Vårdhygien Stockholm.

Upprepa provtagning enligt ovan dag 3-5 på de patienter som är negativa vid första provtagningen. Om möjligt upprepas även personalprovtagning dag 3-5.

Smittspårning vid bekräftat fall hos personal

Personal provtagen pga symtom, t.ex. via egenprovtagning, och som meddelat verksamhetsansvarig detta

Verksamhetsansvarig ansvarar för att:

 • Utreda om personalen arbetat under smittsam period (d.v.s. från 1 dygn innan symtomdebut)
 • I de fall personalen arbetat under smittsam period
  • lista patienter som kan ha exponerats och förmedla detta till ansvarig läkare på boendet
  • lista personal som kan ha exponerats och förmedla detta till smittspårningsteamet

Symtomfri personal med positiv PCR, provtagen som led i smittspårning:

 • Ska informeras av behandlande läkare på smittspårningsteamet om att stanna hemma i 7 dagar samt om nödvändigheten att rapportera till behandlande läkare på smittspårningsteamet vid tillkomst av symtom.
 • Om fortsatt symtomfri påbörjas ingen ytterligare smittspårning på boendet.

Vid symtomutveckling av tidigare symtomfri personal med positiv PCR:

 • Om symtomutveckling ska personen rapportera till behandlande läkare på smittspårningsteamet och stanna hemma i minst 7 dygn efter symtomdebut och varit feberfri minst 2 dygn innan återgång till arbete (se smittskyddsblad).
 • Behandlande läkare på smittspårningsteamet ska, om symtomutveckling skett inom 1 dygn efter provtagning, påbörja smittspårning.
 • I de fall PCR-positiv personal arbetat med symtom, eller 1 dygn innan symtomdebut, ringer smittspårningsteamet och meddelar verksamhetsansvarig identiteten på personalen.
 • Verksamhetsansvarig
  • listar patienter som kan ha exponerats och förmedlar detta till boendets ansvariga läkare
  • listar personal som kan ha exponerats och förmedlar detta till smittspåningsteamet

Smittspårningsteam SÄBO äldre

Smittspårningslistor

Smittskyddsblad

Definitioner

I denna riktilinje används följande definitioner

Boende särskilt boende för äldre
Patient brukare eller boende på särskilt boende för äldre
Enhet den patientgrupp som delar gemensamma utrymmen och personal
Verksamhetsansvarig enhetschef eller motsvarande med personalansvar
Smittspårningsteam särskild team på Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO)

Externa länkar