Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Syrgas

Värdet av syrgas vid hjärtinfarkt med normal/lätt sänkt saturation (>90%) har inget vetenskapligt stöd efter DETOX-studien. Vid sänkt saturation (<90%) ges syrgasbehandling. Via grimma ges 2-4 l/min: användes enkel mask ska flödet vara minst 5 l/min. Kontrollera effekten med pulsoximetri. Vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, med risk för koldioxidretention ges låg dos oxygen initialt, t ex 0,5-1 l/min. Utför arteriell blodgasmätning vid KOL.

Nitroglycerin

Verkar antiischemiskt genom kärldilatation främst på vensidan med minskad preload som följd, även kranskärlen kan påverkas i högre doser. Har smärtlindrande effekt.

Indikationer
Förstahandsbehandling vid ischemisk bröstsmärta. Behov av snabb blodtryckssänkning. Vänstersvikt.

Kontraindikationer
Hypotension (systoliskt blodtryck <90 mm Hg), hypovolemi, hjärttamponad, högerkammarinfarkt. Försiktighet vid tät aortastenos.

Biverkningar/komplikationer
Blodtrycksfall, takykardi, huvudvärk.

Dosering
Spray Glytrin 0,4 mg sublingualt alternativt Suscard 2,5 mg buccalt. Om behov av upprepade doser nitroglycerin sublingualt rekommenderas infusionsterapi med startdos 0,25 µg/kg/min.

Morfin

Initialt ges 1-2 mg/min iv till smärtfrihet (dos ca 0,15 mg/kg, motsvarar ca 10 mg för 70 kg). Halva dosen kan upprepas efter 10-15 min om smärtan kvarstår. Illamående är vanligt efter första morfininjektionen - överväg inj metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml, 1-2 ml iv som profylax eller behandling alternativt inj ondansetron 2 mg/ml, 2-4 ml iv. Ett annat alternativ är inj haloperidol (Haldol) 5 mg/ml, 0,2-0,4 ml iv.

Morfin påverkar absorptionen av P2Y12-hämmare från GI-kanalen, vilket orsakar en fördröjning av tiden till full trombocythämmande effekt. Det utgör inte skäl att avstå morfin till smärtpåverkad patient men det kan öka behovet av annan blodörtunnande behandling i autskedet av en hjärtinfarkt.

Betablockad

Betablockerare verkar antiischemiskt främst genom att minska myokardiets syrebehov. Har arytmiförebyggande och smärtlindrande effekt. Intravenös användning rekommenderas inte på hemodynamiskt instabila patienter på grund av ökad risk för kardiogen chock.

Indikationer
Intravenös administrering kan ges i tidigt infarktskede, särskilt vid bröstsmärta, takykardi och/eller högt blodtryck. Peroral behandling startas rutinmässigt första dygnet eller efter intravenös behandling.

Kontraindikationer
Risk för utveckling av akut hjärtsvikt eller kardiogen chock. Sjuk sinusknuta, AV-block II–III, bradykardi, astma. Försiktighet vid hypotension (BT <100 mm Hg).

Dosering
Inj metoprolol (Seloken) 5 mg iv vid behov, kan upprepas om puls >60/min och systoliskt blodtryck >100 mm Hg. Därefter ges kortverkande tabl metoprolol (Seloken 25-50 mg x 2-3) alternativt tabl i retardform (metoprolol 25-100 mg eller bisoprolol 1,25-5 mg) första dygnet.

  • Uppdaterad: 4 april 2019

  • Faktagranskad: 1 maj 2018

  • Redaktör: Johan Sjöstrand

  • Faktagranskare: Mattias Törnerud, Danderyds sjukhus