Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Verksamheter som har kompetensbehov som kan tillgodoses genom att medarbetare genomgår specialistsjuksköterskeutbildning kan nu ansöka om medfinansiering av studielön.

Förutsättningar för medfinansiering

En förutsättning för att få medfinansiering är att verksamheten har identifierat ett kompetensbehov som kan tillgodoses genom att medarbetare tillägnar sig specialistsjuksköterskekompetens. Kompetensbehovet ska finnas inom verksamhet som finansieras av Region Stockholm.

Medel kan beviljas till vårdgivare som har medarbetare som studerar till specialistsjuksköterska på heltid eller halvtid under år 2019. Medfinansiering avser än så länge endast 2019 men kan komma att förlängas till 2020. Vårdgivaren förbinder sig dock att betala full lön till medarbetaren för hela studietiden oavsett medfinansiering från Region Stockholm efter 2019.

Vårdgivaren som ansöker om medfinansiering förbinder sig att betala medarbetarens hela grundlön under studietiden. Medfinansiering betalas ut med 300 000 kronor per helårsstuderande under 2019. Vid halvtidsstudier utbetalas 150 000 kronor under 2019.

Sjuksköterska som ansökan avser ska:

  • vara anställd i den verksamhet som ansöker om medfinansiering sedan den 1 september 2018 och under hela studietiden.
  • ha antagits till en specialistsjuksköterskeutbildning som ges av universitet eller högskola i Sverige som startar under 2019 innan ansökan om medfinansiering skickas in.

Om ansökan

Ansökan om medfinansiering ska ha inkommit till landstinget senast den 31 augusti 2019. Ansökan görs via en särskild mall som skickas till: utbildningsmedel.hsf@sll.se. I ansökningsmallen framgår vilka uppgifter som ska fyllas i. Information om mer detaljerat regelverk för fakturering och uppföljning kommer publiceras senare.  

Vad händer när förutsättningarna förändras?

Medfinansiering som bidrag till löneförmån utgår till vårdgivaren. Om sjuksköterskan avslutar sin anställning under studietiden följer inte den centrala finansieringen med till en eventuell ny arbetsgivare.

Krav på sjuksköterskan som genomgår specialistutbildning

Privata vårdgivaren kan kräva att den sjuksköterska som genomgår utbildning med full lön och central medfinansiering stannar kvar hos arbetsgivaren i minst två år efter avslutade studier. För sjuksköterskor som är anställda av Region Stockholm är kravet att de stannar kvar minst två år efter avslutade studier. Om anställningen upphör inom två år träder en återbetalningsplan i kraft.

Urval

Tillgängliga medel är begränsade. En prioritering kommer att göras om det är fler sökande än som kan medlen räcker till. Prioritering av vilka vårdgivare som beviljas medfinansiering kan komma att ske utifrån inriktning för specialistsjuksköterskeutbildning.

Ansökningsmall