Brödsmule-navigation

Cirka 320 personer tar varje år sina liv i Stockholms län. Suicid är ett folkhälsoproblem som, förutom förlust av människoliv, innebär ett stort lidande för anhöriga, närstående och andra berörda. Region Stockholm har en viktig roll i arbetet med att förebygga suicid i samverkan med andra regionala och nationella aktörer.

Forskning pekar på att suicidhandlingar tillfälligt minskar under perioder då samhällen befinner sig i kris. Dessa tillfälliga minskningar tenderar dock att kompenseras med en ökning i suicid efter att den omedelbara krisen har gått över. Riskfaktorer som kan förväntas av covid-19 är bland annat förlust av anhöriga, ofrivillig social isolering, ekonomiska problem, tillgång till toxiska medel efter eventuell bunkring och eventuell minskad tillgång till vårdresurser.

Strategin ska ligga till grund för handlingsplaner

Strategin för suicidprevention är utformad på en övergripande nivå med utgångspunkter för ett effektivt och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete. Berörda verksamhetsområden inom Region Stockholm uppmanas att skyndsamt utforma konkreta handlingsplaner för att motverka ökning av suicidtalen efter covid-19 epidemin.

Läs och ladda ner strategin här: