Brödsmule-navigation

En utredning pågår där ett förslag tas fram på hur sammanslagningen av vårdvalen bör organiseras och hur ett bredare uppdrag för husläkarverksamheterna påverkar kostnader och effektivitet. Utredningen görs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden, HSN.

Vårdavtal slås ihop

Sammanslagningen av vårdvalen skulle innebära att fotsjukvården inte längre kommer ha avtal med Region Stockholm. Istället kommer husläkarverksamheterna vara avtalspart för fotsjukvård. Fotterapeuter och podiatriker kan exempelvis vara anställda på eller vara underleverantörer till husläkarmottagningar.

Inriktningsbeslut kan komma i höst

Förslaget och utredningen kommer att färdigställas under sommaren och hösten 2020. Därefter planeras förslaget gå upp till avtalsutskottet i HSN den 7 oktober 2020, som fattar beslut om inriktning för förändringen. Sedan påbörjas arbete med att konkretisera och genomföra förändringarna. Enligt nuvarande plan ska sammanslagningen vara genomförd den 1 januari 2022. Förutsatt att avtalsutskottet beslutar om förslaget kommer därför befintliga avtal sägas upp i slutet av 2020, eftersom de har ett års uppsägningstid.

En del av primärvårdsstrategin

Fotsjukvården och barnavårdscentraler, BVC, ingår som ett första steg i utredningen om att bredda husläkarverksamheternas uppdrag. Därefter kommer primärvårdsrehabilitering och läkarinsatser i särskilda boenden utredas. Att bredda husläkarverksamheternas uppdrag är en del av genomförandeplanen för primärvårdsstrategin.