Brödsmule-navigation

Tillgången på analys- och provtagningsmaterial för covid-19 är begränsad. Provtagning måste därför prioriteras till den grupp där de gör störst nytta, det vill säga enligt beslutad provtagningsindikation.

Provtagning av patienter ska göras:

  • på patienter där den kliniska bilden är förenlig med covid-19 då de läggs in för slutenvård och/eller när de utvecklar symtom under slutenvårdstiden eller är inskrivna på SÄBO/LSS-boende.

Provtagning ska inte göras:

  • på symtomfria patienter, oavsett om de ska läggas in eller inte.
  • på patienter med symtom som inte har behov av slutenvård

Provtagning av personal

Det finns en stor efterfrågan på provtagning av personal med lindriga symtom för att möjliggöra tidigare återgång i arbete efter sjukdom, men tyvärr är det inte möjligt i Region Stockholm för tillfället på grund av bristen på analys- och provtagningsmaterial.

Den regionala samordnade sjukvårdsledningen arbetar för att så snabbt som möjligt kunna erbjuda provtagning till vårdpersonal. I väntan på det tillämpas fortsatt en total restriktivitet för personalprovtagning. Detta eftersom vinsterna av tidigare återgång i arbetet för personal inte uppväger de negativa effekterna om patienter inte kan provtas på grund av brist enligt nuvarande indikation.