Brödsmule-navigation

Rapporten konstaterar bland annat att den tekniska utvecklingen och digitaliseringen har inneburit automatisering och möjligheter till förändringar av arbetssätt inom vården. Till exempel har det etablerats digifysisk vård och helt digitala vårdgivare. AI är ett kommande utvecklingsområde och kan medföra nya möjligheter för analys och bedömning.

Några övergripande slutsatser inför framtiden som presenteras:

  • Ensamrätt till hälsodata ser ut att förskjutas allt mer från hälso- och sjukvården till andra aktörer.
  • Patientinflytandet växer tack vare ökad tillgång till hälsodata.
  • Hälso- och sjukvård kan allt mer utföras i hemmet istället för på sjukhus och vårdinrättningar.
  • Förutsättningar för multiprofessionellt samarbete kommer att kunna öka inom hälso- och sjukvården.
  • Tolkningar av lagstiftning behöver bli mer samstämmiga.
  • Det behöver bli tydligare hur den tekniska utvecklingen ska styras och följas upp.

Skicka in dina kommentarer

Nu finns det då möjlighet att bidra med tankar, synpunkter och kommentarer om innehållet i rapporten. Skriv ned och sicka dem senast den 8 april till Katja Ulvstedt-Stadius, hälso- och sjukvårdsförvaltningen katja.ulvstedt-stadius@sll.se

Detta är inte en formell remissrunda utan ett sätt att få in nya tankar och inspel till rapporten. En del kommentarer kan komma att användas i färdigställandet av rapporten, andra kan bli värdefulla att beakta i det fortsatta utredningsarbetet. Kommande delrapport kommer bland annat att analysera områdena kompetensförsörjning och styrning.

Om utredningen Hälso- och sjukvården 2040

Utredningen ska leda till framtidsanalyser kring ett antal centrala perspektiv på hälso- och sjukvården, med möjliga lösningar inför den fortsatta utvecklingen. Analyserna presenteras löpande i delrapporter och i en sammanfattande slutrapport som beräknas vara klar 2022. Framtiden är svår att sia om. Därför arbetar utredningen på nya sätt för att hämta in tankar om framtiden. Bland annat genom att ge medarbetare inom hälso- och sjukvården och hälso- och sjukvårdsförvaltningen möjlighet att kommentera delrapporterna.

Läs om utredningen 

Region Stockholm genomför en långtidsutredning rörande utmaningar och möjliga lösningar inför 2040. Här publiceras information vart eftersom utredningen fortskrider.