Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Minskad risk för smittspridning har varit den främsta anledningen till distanstolkning under pandemin, men det finns flera fördelar. I och med att fler vårdgivare nu använder distanstolk i en större andel vårdmöten kan arbetssättet ses som en viktig lärdom som pandemin fört med sig. Fördelarna gör att det finns goda skäl att fortsätta använda distanstolk i större utsträckning även efter pandemin. Några av fördelarna med distanstolkning är:

  • Patientsäkerhet och patientens personliga integritet värnas vid distanstolkning. Risken minskar att tolken och patienten känner eller känner till varandra, och att tolken på så vis indirekt påverkar patientmötet. Detta kan till exempel gälla tolkning i språk där befolkningsgruppen som talar språket i en viss del av länet är liten. Sannolikhet finns då att patienten och tolken kan träffa på varandra i andra sammanhang än den sekretesskänsliga sjukvårdssituationen.
  • Med distanstolkning är det lättare att hitta en tillgänglig tolk, även med kortare framförhållning. Expresstolk innebär dessutom direkt tillgång till tolk i talade språk. Bokad distanstolk kan bokas fram till klockan 12 dagen innan besöket. Platstolk måste bokas minst tre dagar innan besöket.
  • Sannolikheten att tolken uteblir är lägre. Det är lättare för tolkförmedlingarna att snabbt sätta in en ersättare med tolkning på distans om den tilltänkta tolken skulle få förhinder.
  • Tolken kan tolka vid fler patientmöten under en dag eftersom tolkens tid används mer effektivt när inga resor behöver göras. Det minskar även risken avsevärt för att patientmöten behöver genomföras utan tolk.
  • Tolken har tillgång till hjälpmedel, även i digital form, för att säkerställa en mer korrekt översättning genom ökad insikt i använd terminologi, i båda språken.
  • Tolken behöver inte resa, vilket är bättre både ur miljösynpunkt och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eftersom varje tolk då får möjlighet att ta fler uppdrag per dag.

Tillfällig överenskommelse för att fortsatt främja distanstolkning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har nu beslutat att träffa en tillfällig överenskommelse som fortsatt ska ge goda möjligheter för vårdgivare att anlita auktoriserade tolkar på distans. Bakgrunden är att det beslut om att tolkning på grund av smittskyddsskäl ska ske på distans, som fattades av den särskilda regionala sjukvårdsledningen (RSSL) i början av pandemin, löper ut den 31 augusti 2021. Det gäller även för den tillfälligt höjda ersättningen för distanstolkningsuppdrag, vars syfte var att attrahera fler auktoriserade tolkar. Den tillfälliga överenskommelsen ger fortsatt högre ersättning för distanstolkning och ska gälla fram tills att ett nytt avtal finns med en helhetsleverantör för tolktjänster. Upphandlingen av ny leverantör annonserades i april 2021 och kommer att gälla från och med den 1 juni 2022.