Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Kvaliteten i hälso- och sjukvården varierar såväl mellan olika regioner som mellan olika vårdgivare i samma region. Att införa personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är ett sätt att komma till rätta med detta. Nationellt system för kunskapsstyrning tar löpande fram vårdförlopp för olika sjukdomsområden med syfte att patienter ska uppleva att de får en mer välorganiserad och helhetsorienterad vård.

Vårdförlopp osteporos

I Sverige förekommer årligen cirka 85 000 osteoporosrelaterade frakturer bland invånare över 50 år. Detta vårdförlopp handlar om sekundärprevention, alltså om att förbättra vården för patienter som nyligen haft en fraktur. En av de största riskfaktorerna för ny fraktur är att patienten redan haft en. I dagsläget finns en betydande underdiagnostik och underbehandling av denna grupp patienter och alla får inte den uppföljning de behöver.

Vårdförlopp hjärtsvikt

Varje år insjuknar uppemot 40 000 personer i Sverige med en nyupptäckt hjärtsvikt och detta vårdförlopp kommer att kunna användas för de flesta av dem. Det finns idag stora skillnader i vården för dessa patienter, till exempel får inte alla den läkemedelsbehandling som de bör få. Det finns också skillnader i tillgång till en sköterskeledd sviktmottagning och till fysioterapeutledd fysisk träning.

Vårdförlopp i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Arbetet med att införa vårdförloppen i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland leds av sakkunniga i olika regionala programområden och sker i nära samverkan med vårdgivare. Det är en långsiktig process som inleds med att kartlägga regionala konsekvenser och behov:

  • Vilka verksamheter och professioner som berörs av vårdförloppet
  • Vilka patientgrupper som berörs och hur stora de är
  • Vad som är aktuellt att införa respektive sluta göra för att kunna arbeta utifrån vårdförloppet
  • Vilka kunskapsdokument, rutiner eller avtal som behöver uppdateras

Kartläggningen kan exempelvis peka på behov av nya rutiner, IT-stöd eller förändrade arbetssätt samt vilka resurser som behövs för detta och hur uppföljning ska ske. 

Införande pågår kring de sedan tidigare sex godkända vårdförloppen: höftledsartros – primärvård, reuamtoid artrit, schizofreni förstagångsinsjuknande, KOL, stroke TIA samt kritisk benischemi.

Om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Syftet med vårdförloppen är att invånarna ska få en mer jämlik, kunskapsbaserad och effektiv vård. De tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård i samarbete mellan Sveriges regioner. Vårdförloppen omfattar större delar av en vårdkedja – tidig upptäckt, utredning, behandling, uppföljning, rehabilitering – och ska kunna startas oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. Nya vårdförlopp tas fram och godkänns kontinuerligt av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård för att kunna införas i regionerna.