Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Omställningen till en nära vård pågår nationellt såväl som i Region Stockholm. Det är en omfattande omställning som handlar om ett perspektivskifte där invånarens egen upplevelse av vården sätts i centrum. Invånaren ska känna sig informerad, delaktig och uppleva att vården som erbjuds är relevant och personcentrerad.

1177 är ett av Sveriges starkaste varumärken med ett högt förtroende hos allmänheten. Varumärket ägs av regionerna gemensamt. I Region Stockholm används varumärket 1177 i kommunikationen med invånarna både via öppen webb och inloggade tjänster, telefon och tidning. Många kommuner är också på väg att successivt börja använda 1177:s tjänster för sin hälso- och sjukvård.

Den nationella målbilden är framtagen av Inera och sammanfattar övergripande och långsiktiga principer för 1177. Intentionen är att målbilden succesivt realiseras med sikte på år 2030. Målbildens utgångspunkter är att:

  • varumärket 1177 Vårdguiden används på både nationella och regionala tjänster som samverkar för att uppfylla målbildens förmågor och effektmål
  • inga krav på särskilda lösningar eller teknikval ställs och inte heller på att regionerna ska gå i samma takt
  • årliga nationella och regionala handlingsplaner med delmål tas fram och följs upp regelbundet.

Målbilden ska beslutas av varje region för att slutligen fastställas av Ineras styrelse.

Målbilden bidrar i omställningen till nära vård

Målbilden för 1177 utgår ifrån att 1177 ska stödja regioner och kommuner i utförandet av sina uppdrag samt bidra i omställningen till nära vård. Detta genom att på sikt utgöra en nationell samlingsplats för hälso- och sjukvård, omsorg och tandvård där invånaren guidas rätt i utbudet av vård, hälsa och omsorg.

De principer för 1177 som beskrivs i den nationella målbilden ligger i linje med Region Stockholms ambition att skapa tydlighet för invånaren. Den regionala sidan av 1177 ska fortsätta att utformas till en plats där stockholmaren kan hitta samlad information om den egna vården och regionens hela digifysiska vårdutbud.

Realisera målbilden

För att realisera såväl omställningen till nära vård som målbilden för 1177 behöver flera olika aktiviteter initieras eller fortskrida. Exempelvis behövs fortsatt arbete med regional IT-arkitektur som möjliggör att information som skapas av olika aktörer i olika tekniska lösningar kan sammanstråla och visas upp på ett enhetligt sätt för patienten.

Målbildens principer är möjliga att realisera på olika sätt beroende på varje regions egna förutsättningar. För Region Stockholm innebär det att fortsätta att tydliggöra de vägval och konsekvenser som är relaterade, exempelvis patientens väg in i vården och vårdcentralen som nav, med utgångspunkt i målbilden. Målbilden ger även fortsatt Region Stockholm en möjlighet att tydliggöra sitt erbjudande till invånaren genom det starka varumärke som 1177 är.