Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tidig diagnos av hiv är angeläget både för den som bär på viruset och för samhället. Tidigt insatt behandling minskar virusets påverkan på kroppen och minskar radikalt risken för smitta. Välbehandlad hiv överförs inte vid sex. Med dagens effektiva behandling är hiv en kronisk infektion med god prognos.

Hivtest ska alltid tas när personer själva ber om det. Detta gäller oavsett om personen tillhör en extra riskutsatt grupp (till exempel migranter eller män som har sex med män) eller inte.

Vårdgivare bör också ta initiativ till hivtest när en patient söker för andra tillstånd som kan vara associerade med hiv, så kallade indikatorsjukdomar. Exempel på sådana är bältros hos yngre personer (under 65 år), svamp i munnen/matstrupen eller körtelfeberliknande sjukdom.

Var också frikostig med att ta hivtest vid testning för andra sexuellt överförbara infektioner (STI).

Obehandlad hepatit B och C kan leda till leversvikt eller levercancer. Om hepatit B-diagnosen är känd och personen går på regelbundna kontroller kan behandling sättas in vid behov, för att förhindra detta. De flesta som har kronisk hepatit B är födda i länder där hepatit B är vanligare, t.ex. i Asien eller Afrika. 

Hepatit C kan botas med en tablettbehandling på 8-12 veckor.

Hepatit C-test bör bland annat erbjudas personer som någon gång injicerat droger, har fått blod i Sverige före 1992 (eller senare utomlands) eller har förhöjda transaminaser.

Testa alltid personer som själva efterfrågar ett hepatittest, även om hen inte vill ange anledningen till detta.     

Hiv- och hepatittest ska vara kostnadsfritt för patienten. Hivtest är även kostnadsfritt för vårdgivaren i region Stockholm. Under pandemins första år minskade antalet hiv- och hepatittester i regionen jämfört med året innan. Det är angeläget att hiv- och hepatittestning åter är lättillgängligt för alla, liksom testning för andra sexuellt överförbara infektioner (klamydia, gonorré och syfilis).

Länkar

Smittskydd Stockholms information om hepatit C.

Smittskydd Stockholms information om hepatit B.

Schema över vilka prover som kan tas beroende på sexualanamnes.