Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Det är landstingets prioriterings- och dirigeringstjänst, som utförs av SOS Alarm, som prioriterar och dirigerar samtliga prehospitala resurser, ambulanser, akutläkarbilar, jourläkarbilar och ambulanshelikoptrar.  SOS Alarm prioriterar och dirigerar också de transportambulanser som finns för transport av patient mellan vårdinrättningar. 

Prioritering och dirigering

Patientens allmäntillstånd, medicinska tillstånd, tidigare sjukdomar, vårdbehov och övervakningsbehov avgör vilken prioritering och vilka resurser som krävs under transporten.

 • Prioritet 1 är mycket brådskande ambulansuppdrag. Bedömningen är att patienten har akuta livshotande symtom.
 • Prioritet 2 är brådskande ambulansuppdrag. Bedömningen är att patienten har akuta men inte livshotande symtom.
 • Prioritet 3 är ambulansuppdrag som inte är brådskande. Bedömningen är att rimlig väntetid inte påverkar patientens medicinska tillstånd.

Varje ärende ska prioriteras av en sjuksköterska på prioriterings- och dirigeringstjänsten. Sjuksköterskan ska

 • bedöma allvarlighetsgrad
 • välja lämplig transport
 • bedöma om uppdraget kräver extra resurser, exempelvis en förstärkningsenhet med anestesisjuksköterska eller akutläkarbil
 • hänvisa till liggande persontransport för patienter som inte kräver medicinsk vård under transporten, men behöver transporteras liggande.

Den prehospitala vårdens resurser prioriteras framför allt med hänsyn till patientens medicinska tillstånd men även utifrån resurstillgången i länet. Det är enbart en sjuksköterska eller en läkare på prioriterings- och dirigeringstjänsten som kan göra prioriteringen eftersom de har en helhetsbild av övriga ärenden med hög medicinsk angelägenhetsgrad.

Resurser och bemanning

Den prehospitala vården i Stockholms län har 73 vägburna ambulanser, en ambulanshelikopter och en akutläkarbil. Det finns också två intensivvårdsambulanser, en ambulans för utomlänsuppdrag, en kuvösenhet och tre transportambulanser. Två av de vägburna ambulanserna utgör förstärkningsenheter och är bemannade med anestesisjuksköterskor. Ambulanshelikoptern är i tjänst dygnet runt hela året och under perioden 15 maj-15 september finns en extra ambulanshelikopter tillgänglig dagtid.

 

Bemanningen i den prehospitala vården ser ut så här:

 • I varje ambulans finns en specialistutbildad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare
 • I förstärkningsenheterna finns en anestesisjuksköterska med minst tre års anestesierfarenhet samt en ambulanssjukvårdare
 • I akutläkarbilen finns en specialistutbildad läkare med minst sex månaders anestesierfarenhet och en ambulanssjukvårdare. Vid akuta uppdrag kan den läkare som bemannar akutläkarbilen följa med ambulanshelikoptern
 • I ambulanshelikoptern finns en anestesisjuksköterska med minst tre års anestesierfarenhet samt ambulanssjukvårdare och pilot.
 • Varje transportambulans är bemannad med en grundutbildad sjuksköterska och en ambulanssjukvårdare
 • Jourläkarbilarna är bemannade med en läkare med specialistutbildning i allmänmedicin
 • Landstingets kuvösenhet är bemannad med en ambulanssjukvårdare. Personal från det sjukhus som beställt kuvöstransport följer alltid med. 

Planerad transport av patient mellan vårdinsrättning

Varje år utförs ett stort antal förbeställda transporter från en vårdenhet till en annan. I första hand ska en transport mellan vårdinrättningar ske med hjälp av en transportambulans, avsedd för patienter som är stabila men i behov av viss vård eller övervakning under transporten.

Instabila patienter ska transporteras av en förbeställd ambulans eller intensivvårdsambulans.

Transportmeddelande vid transport mellan vårdenheter

Denna handling eller motsvarande ska alltid medfölja vid förbeställd transport av patient mellan vårdenheter (gäller till, från eller mellan såväl landstingets vårdenheter så som kommunala eller privat drivna enheter). Ifyllningsbar PDF.

Uppföljning, tillsyn och avvikelserapportering

Enheten för Prehospital vård och medicinsk service på hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Stockholms läns landsting, SLL, ansvarar för upphandling och uppföljning av de prehospitala tjänsterna inklusive prioriterings- och dirigeringstjänsten

Samverkan sker med Enheten för katastrofmedicinsk beredskap, EKMB, för planering av den katastrofmedicinska beredskapen i Stockholms läns landsting.

Som beställare genomför hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom SLL systematiska avtalsuppföljningar och granskningar av den prehospitala vården. Uppföljningen sker bland annat via regelbundna möten, uppföljning av avvikelser och genomgång av inrapporterade nyckeltal.

 

Avvikelserapportering

Verksamheterna inom den prehospitala vården och all personal står under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Avvikelser som gäller patientsäkerheten ska rapporteras enligt regeln Lex Maria. Både verksamhet, system och enskilda personer kan utredas av IVO.

Om Lex Maria

Lex Maria är den regel som säger att vårdgivaren ska anmäla händelser till IVO som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Avvikelser som rör den prehospitala vården ska rapporteras i SLL:s avvikelsesystem HändelseVis till enheten för prehospital vård och medicinsk service och till aktuell prehospital vårdgivare för vidare utredning.

 

Avvikelser som rör ambulanssjukvård rapporteras via e-postadress: avvikelseambulans.hsf@sll.se

Klagomål som rör ambulanssjukvård rapporteras via e-postadress: klagomalambulans.hsf@sll.se

Uppgifter om avvikelser kan även skickas till:

Anneli Jonasson | Avvikelsesamordnare

 • anneli.jonasson@sll.se
 • |
 • Avdelningen för särskilda vårdfrågor, Enheten för prehospital vård och medicinsk service, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Box 6909 102 39 Stockholm

Samordning

Samordning av avvikelser ligger till grund för förbättringsarbete inom den prehospitala vården och chefläkarens patientsäkerhetsarbete. Ansvarig handläggare kan vara behjälplig att distribuera och vidarebefordra avvikelser och klagomål till berörd vårdgivare för vidare utredning och svar till rapportör eller avsändare.

Avtalsparter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens avtalsparter för vägburen ambulanssjukvård är Ambulanssjukvården i Stockholm (AISAB) Falck Ambulans AB och Samariten Ambulans AB. Nuvarande avtal gäller från 2012-02-02 till 2019-01-31.

Avtalspart för ambulanshelikopter och akutläkarbil är Babcock Scandinavian Air Ambulance AB. Avtalet gäller från 2017-12-01 till 2022-11-30.

Avtalspart för prioriterings- och dirigeringstjänsten är SOS Alarm. Avtalet gäller 2016-11-01 till 2020-10-31.

Frapp - IT-stöd i ambulanserna

IT-utrustning som bland annat inkluderar digital ambulansjournal och EKG-övervakning finns i samtliga ambulanser och vid mottagande sjukhus i Stockholms län.

Kontakt för vårdgivare

Medicinska behandlingsriktlinjer

Uppdatering av gällande riktlinjer sker årligen genom revisionsgenomgångar i maj och oktober.

Läs mer