Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Ansök om medfinansiering för sjuksköterskor vid utbildning till specialistsjuksköterska eller barnmorska, för privata vårdgivare

Privata vårdgivare kan senast 24 februari 2022 ansöka om medfinansierad löneförmån för sjuksköterskor som vidareutbildar sig.

Antibiotikasmart via webben

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Att prata om våld på BVC

Utbildningen innehåller bl.a. om kunskap om vad våld mot barn är, hur det påverkar barns utveckling och hälsa och hur BVC kan prata om det med familjer på ett strukturerat sätt. 19 januari, 30 mars.

 • BVC
Avstämningsfunktionen för närsjukvården - utbildning

En längre genomgång av Avstämningsfunktionen med utbildningstillfällen.

Basala hygienrutiner - digital utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Baskunskaper för nya rehabkoordinatorer

Ett webbinarium som fokuserar på praktiskt användbar baskunskap om rehabkoordinatorns uppdrag, försäkringsmedicin och sjukskrivnings- och rehabprocessen.

Centrum för psykiatriforskning - kurskatalog

Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Chefsbarnmorskemöten våren 2022 omgång 1 och 2

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under våren. Här hittar du datumen för omgång 1 och 2.

 • BMM
Covidvaccinering i praktiken

Webbaserad utbildning som vänder sig till legitimerade sjuksköterskor som ska få formell kompetens att ordinera covid-19-vaccin. Kursen riktar sig även till distriktssköterskor, barnsjuksköterskor och...

 • Smittskydd
Eftervårds-ambassadörsutbildning våren 2022

Information om vård efter förlossning och att vara eftervårdsambassadör.

 • BMM
ETjänstekort - utbildningar

Aktuella utbildningar i administration och utfärdande av eTjänstekort.

Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete

Du kommer att kunna initiera och stödja teamsamarbete och grupprocesser samt sätta fokus på ett ökat lärande mellan professionerna för att nå en högre grad av personcentrerad vård.

Facilitering och stöd för ett kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete

Tvådagarskurs som riktar sig till alla som arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården och som på något sätt handleder interprofessionella studentteam.

Fördjupande amningsseminarie för BHV-sjuksköterskor

Fördjupande amningsseminarie för BHV-sjuksköterskor. Syftet är att tillsammans med kollegor och en erfaren amningsspecialist fördjupa sina kunskaper och utveckla sin yrkesroll kring amningens...

 • BVC
Fördjupningskurs i antikonception 2022

Mödrahälsovårdsenheten erbjuder en tvådagars utbildning i antikonception med övernattning på Bergendals kursgård i Sollentuna.

 • BMM
Förlossningsrädsla - Handledning för samtalsbarnmorskor

Handledare är MHV-enhetens psykolog David Narrowe och projektledare Jennie Lenntorp. Utbildningen är till för dig som har gått förlossningsrädsla omgång 1 och 2.

 • BMM
Förlossningsrädsla - metodlära med Jennie Lenntorp

Förlossningsrädsla - metodlära med Jennie Lenntorp, del 2 våren 2022.

 • BMM
Förlossningsrädsla - utbildning i omhändertagande

Utbildning i omhändertagande av gravida med måttlig förlossningsrädsla, del 1 våren 2022.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

GDM-ambassadörsutbildning våren 2022

Information om diabetes och att vara GDM-ambassadör.

 • BMM
Grundkurs i BVC-Elvis systemet

Barnhälsovårdsenheten bjuder in till en digital genomgång av BVC-Elvis-systemet.

 • BVC
Handledning - Anemi

Syftet med handledning: Ett tillfälle för dig att diskutera Anemi, samt lyssna på kollegors erfarenheter och frågor.

 • BMM
Handledning - Hypertoni och Thyrodea

Ett tillfälle för dig att diskutera Hypertoni och Thyrodea, samt lyssna på kollegors erfarenheter och frågor.

 • BMM
HBTQ - normer, kön och sexualitet

Alla anställda inom Region Stockholm erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor.

Hälsofrämjande arbete - utbildningar

Aktuella utbildningar i hälsofrämjande arbete.

Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

 • Hälsofrämjande
Inbjudan till husläkarmottagningar i norra länet om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 30 oktober.

Inbjudan till husläkarmottagningar i södra länet om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 6 november.

Inbjudan till seminarium för geriatriska kliniker om LUS

Inbjudan är till verksamhetschefer samt 1–2 personer per geriatrisk klinik (vårdsamordnare eller motsvarande). Anmälan senast den 1 november.

Inkluderande rekrytering

Öka din kunskap om hur du rekryterar utan att riskera att diskriminera. E-utbildningen vänder sig främst till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering.

Introduktionsutbildning för sjuksköterskor i barnhälsovård

Barnhälsovårdsenheten i Stockholm anordnar en fyradagars introduktionsutbildning för nya BHV-sjuksköterskor. 6-7 december, 12 januari + 3 feb 2022.

 • BVC
Janusinfo

Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

Janusinfo - fortbildning

Här kan du söka och boka fortbildning om läkemedel.

Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare

Syftar till att ge försäkringsmedicinska kunskaper och de tillhörande färdigheter som krävs för handläggning av sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet.

Klinisk försäkringsmedicin för specialistläkare

Ett webbinarium som ger fördjupad kunskap i handläggning av försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet med god kvalitet. ST-läkare kan anmäla sig i mån av plats.

Klinisk försäkringsmedicin för ST-läkare

Ett webbinarium som ger fördjupad kunskap i handläggning av försäkringsmedicinska och sjukskrivningsrelaterade delar i det kliniska arbetet med god kvalitet.

Kunskapscentrum - utbildningar om ätstörningar

Webbutbildning för insatser mot ätstörningar och för dig som har en anhörig med en ätstörning.

Läkarmöte våren 2022

Informationsutbyte mellan mödrahälsovårdsenheten och läkare på barnmorskemottagningar.

 • BMM
Lärtorget

På Lärtorget får du tillgång till e-kurser och kan anmäla dig till de utbildningar som regionen erbjuder. Du kan också själv skapa en e-kurs.

Matallergi hos barn - kunskapscentrum

Att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring födoämnesallergi hos barn samt översyn av vårdprogram och utveckling av egenvårdsutbildningar ingår i uppdraget.

Miljöutbildningar i Region Stockholm

Information om Region Stockholms lärarledda miljökurser, anmälan till miljöfrukostar och de interaktiva, webbaserade utbildningarna angående miljödiplomering.

Motiverande Intervju

Tredagarsutbildning i Motiverande Intervju (MI) som är en evidensbaserad samtalsmetod för att hjälpa människor att förändra sina levnadsvanor.

 • BMM
Motiverande samtal - Grundkurs för BVC-sjuksköterskor

Kursen varvar föreläsningar med praktiska övningar. I kursen ingår en hemuppgift i form av inspelning av ett samtal med efterföljande handledning i smågrupper.

 • BVC
Mödrahälsovårdens utbildningar och möten

Aktuella utbildningar och möten för personal på barnmorskemottagningar.

Ohälsosamma levnadsvanor barn 6-12 år - utbildning

Familjestödsprogram vid ohälsosamma levnadsvanor hos barn 6-12 år.

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp

Högskoleutbildning för dig som arbetar med äldre om hur musik och rörelse kan användas som psykosocial omvårdnadsinsats.

 • Hälsofrämjande
Patientsäkerhet - aktuella kurser

Här visas aktuella kurser i patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsdagen 2020

Information om Patientsäkerhetsdagen, 13 februari 2020.

Rekonätverk specialistsjukvård Region Stockholm

Nätverksträffar för rehabkoordinatorer inom specialistsjukvård (sjukhus och öppenvård) i Region Stockholm, exklusive primärvård och psykiatri våren 2022.

Smittskydd Stockholms utbildningar

Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.

Smittspårningens grunder – webbutbildning

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning inklusive covid-19.

 • Sexuell hälsa
 • Smittskydd
STEP-UP - för dig som arbetar med psykisk ohälsa på en husläkarmottagning

Här hittar du som arbetar på husläkarmottagning i Region Stockholm kurser och information som ett stöd i det teambaserade arbetet med behandling av psykisk ohälsa.

Stroke och förvärvad hjärnskada - kunskapsteam

Utbildning och stöd till yrkeskategorier som arbetar med rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada.

Sundkurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med andras hälsa och till dig som vill förändra din egen livsstil.

 • Hälsofrämjande
TBE webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

 • Smittskydd
Tolkportalen - e-utbildning

Utbildningen syftar till att användaren ska förstå hur tolk används på rätt sätt samt vilka tolktjänster som finns.

Transkulturellt Centrum - kunskapscentrum

Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscenter för vårdpersonal som möter människor med migrationsbakgrund. För alla yrkeskategorier hos offentliga och privata vårdgivare.

Tungband barn 0-6 månader

Utbildningsinsats om det nya kunskapsstödet ”Bedömning, behandling och uppföljning av barn 0-6 månader med symptomgivande kort tungband.

 • BVC
Undernäring, trycksår och fall - onlinekurs

Kursen är en omarbetad och uppdaterad version av tidigare så kallade TUFF-utbildningen.

Utbildning och stöd - lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildning och verksamhetsintegrerat lärande, VIL

I de flesta vårduppdrag ingår att man som vårdgivare ska erbjuda platser för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Utbildningseftermiddagar 2022

MHV-enheter planerar utbildningseftermiddagar för alla personal på barnmorskemottagning. I februari är temat STI och senare i vår är temat Antikonception.

 • BMM
Vaccination mot tuberkulos - utbildning

Barnhälsovården i Stockholm inbjuder till ett digitalt utbildningstillfälle om vaccination mot tuberkulos (BCG).

 • BVC
Vårdinformatiks utbildningar

Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Utbildningen vänder sig till vårdgivare och administrativ personal i Region Stockholm.

Äldres psykiska ohälsa - webbutbildning

För personal inom vård och omsorg.