Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Amningskurs

Hösten 2022 inbjuder BHV-enheten i Stockholm till en amningskurs.

 • BVC
 • Amning
Amningsseminarier för BHV-sjuksköterskor

Hösten 2022 bjuder BHV-enheten i samarbete med regionens amningsprojekt i vårdkedjan in till amningsseminarier.

 • BVC
 • Amning
Antibiotikasmart via webben

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Regioner har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Att prata om våld på BVC

Utbildningen innehåller bl.a. om kunskap om vad våld mot barn är, hur det påverkar barns utveckling och hälsa och hur BVC kan prata om det med familjer på ett strukturerat sätt. 30 mars eller 14...

 • BVC
Audit/Dudit - handledning för barnmorskor inom mödrahälsovården

Digitala handledningstillfällen under hösten via Teams för stöd i arbetet med screeningformulären Audit och Dudit.

 • BMM
Basala hygienrutiner - digital utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

Baskunskaper för nya rehabkoordinatorer

Ett webbinarium som fokuserar på praktiskt användbar baskunskap om rehabkoordinatorns uppdrag, försäkringsmedicin och sjukskrivnings- och rehabprocessen.

Centrum för psykiatriforskning - kurskatalog

Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Chefsbarnmorskemöten 2022 omgång 1 och 2

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte. Här hittar du datumen för omgång 1 och 2.

 • BMM
Enskilda föräldrasamtal - utbildning

Utbildning i enskilda föräldrasamtal (inkl EPDS-screening) omfattar 3 heldagar och därefter 3 handledningstillfällen. Närvaro under hela utbildningen är obligatorisk.

 • BVC
Facilitator inom interprofessionellt lärande och samarbete

Du kommer att kunna initiera och stödja teamsamarbete och grupprocesser samt sätta fokus på ett ökat lärande mellan professionerna för att nå en högre grad av personcentrerad vård.

Facilitering och stöd för ett kliniskt interprofessionellt lärande och samarbete

Tvådagarskurs som riktar sig till alla som arbetar kliniskt inom hälso- och sjukvården och som på något sätt handleder interprofessionella studentteam.

Fosterdiagnostik och Ultraljud - handledning

En möjlighet att via handledning fördjupa sina kunskaper inom ultraljud och fosterdiagnostik.

 • BMM
Förlossningsrädsla - handledning för samtalsbarnmorskor

Handledningstillfället vänder sig till dig är verksam som samtalsbarnmorska på barnmorskemottagning. 6 oktober, 20 oktober och 24 november.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Föräldrastödsprogrammet Mer och Mindre - behandling i barnobesitas

En utbildning för dig som möter barn med övervikt och obesitas och deras föräldrar inom barnhälso- och sjukvården.

 • Hälsofrämjande
Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård

Genetisk vägledning för barnmorskor och läkare inom mödrahälsovård är en utbildning som genomförs under 2,5 dagar i Centrum för fostermedicins regi.

 • BMM
Graviditetsregistret – grundutbildning

Grundutbildning för barnmorskemottagningar i Region Stockholm. Utbildningen sker digitalt och vänder sig främst till nya användare. 7 oktober eller 24 november .

 • BMM
Grundkurs för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga, 23:e november

Kursen riktar sig till dig som är ny i din roll som lokalt Smittskydds- och Stramaansvarig eller för dig som gått den för längre än 5 år sedan.

Grundkurs i BVC-Elvis systemet

Barnhälsovårdsenheten bjuder in till en digital genomgång av BVC-Elvis-systemet.

 • BVC
Gruppledarträff för tvärprofessionella samverkansteam

Träffen riktar sig till gruppledare för de tvärprofessionella samverkansteamen inom Region Stockholm och fokus kommer denna gång att ligga på gruppledarens roll, uppdragsbeskrivning och erfarenheter...

 • BVC
HBTQ - normer, kön och sexualitet

Alla anställda inom Region Stockholm erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor.

Hälsofrämjande arbete - utbildningar

Aktuella utbildningar i hälsofrämjande arbete.

Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

 • Hälsofrämjande
Hörselscreening med lekaudiometri

BHV-enheten i Stockholm inbjuder till en utbildning i hörselscreening för 4-åringar i samarbete med Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet, Huddinge.

 • BVC
Höstmöte för lokalt Smittskydds- och Stramaansvariga, 7:e och 8:e september

Höstmöte med primärvårdsfokus gällande aktuella smittskydds- och stramafrågor. Mötet kommer hållas vid två olika tillfällen, samma program båda dagarna.

Inkluderande rekrytering

Öka din kunskap om hur du rekryterar utan att riskera att diskriminera. E-utbildningen vänder sig främst till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering.

Intensivkurs för läkare i barnhälsovård

Grundläggande kunskaper i praktisk handläggning av medicinska och psykosociala frågeställningar på BVC. 17 och 18 november.

 • BVC
Introduktionsutbildning för nya barnmorskor

För nya barnmorskor på barnmorskemottagningarna i Region Stockholm under hösten 2022.

 • BMM
Klinisk försäkringsmedicin för AT/BT-läkare

Syftar till att ge försäkringsmedicinska kunskaper och de tillhörande färdigheter som krävs för handläggning av sjukskrivningsärenden och andra försäkringsmedicinska delar i patientarbetet.

Visar 1-30/62