Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Amningskurs 21:1

För sjuksköterskor på BVC som önskar fördjupa/uppdatera sina amningskunskaper och ha en amningsgrund i mötet med nyblivna föräldrar.

 • Amning
Antibiotikasmart via webben

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

Antikonception våren 2021

Ett tillfälle för dig att diskutera svåra antikonceptionsfall som du har mött i ditt arbete. Mödrahälsovårdsenheten kommer att gå igenom reviderade riktlinjen för antikonception.

 • BMM
Avstämningsfunktionen för närsjukvården - utbildning

En längre genomgång av Avstämningsfunktionen med utbildningstillfällen.

Barnhälsovårdens utbildningar

Aktuella utbildningar för personal inom barnhälsovård.

Basala hygienrutiner - digital utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning.

BCG- och PPD-utbildning

Utbildningen vänder sig till sjuksköterskor på BVC som vaccinerar barn mot tuberkulos eller sätter PPD.

Centrum för psykiatriforskning - kurskatalog

Ett övergripande syfte för samtliga utbildningar är att bidra till ökad kunskap om psykisk ohälsa ur ett kliniskt perspektiv.

Chefsbarnmorskemöten omgång 1 våren 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under våren. Här hittar du datumen för omgång 1.

 • BMM
Chefsbarnmorskemöten omgång 2 våren 2021

Anmäl dig till chefsbarnmorskemöte under våren. Här hittar du datumen för omgång 2.

 • BMM
Eftervård - heldagsutbildning

Fortbildning om eftervård.

 • BMM
Enskilda föräldrasamtal på BVC

Utbildning i enskilda föräldrasamtal riktar sig till BHV-sjuksköterskor med fast anställning på BVC i Stockholms län.

 • BVC
EPDS handledningar – information

På grund av av covid 19 är implementeringen av EPDS-användning i samband med graviditet pausad. Handledning planeras vid 12 tillfällen hösten 2020 och ytterligare tillfällen våren 2021.

 • BMM
ETjänstekort - utbildningar

Aktuella utbildningar i administration och utfärdande av eTjänstekort.

FaRs dag med tema funktionsnedsättning

Eventet sker över Microsoft Teams. Riktar sig till alla yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. 10 december klockan 9-12.

 • Hälsofrämjande
Funktionshinder - webbutbildning

Att undanröja hinder är en webbutbildning om att skapa delaktighet för personer med funktionshinder. Den vänder sig till vårdgivare i Stockholms län.

Förlossningsrädsla för Samtalsbarnmorskor

Handledning för Samtalsbarnmorska som gått Förlossningsrädslautbildning del 1 och 2.

 • BMM
Försäkringsmedicin och sjukskrivning - utbildning

Här annonseras kommande utbildningar inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Handledning för ST-läkare i psykiatri och allmänmedicin samt handledare

Handledning online ges vid två tillfällen under våren, 4 juni för ST-läkare psykiatri och 13 juni för ST-läkare allmänmedicin. Anmälan senast 15 maj.

HBTQ - normer, kön och sexualitet

Alla anställda inom Region Stockholm erbjuds en webbutbildning i hbtq-frågor.

Hälsofrämjande arbete - utbildningar

Aktuella utbildningar i hälsofrämjande arbete.

Hälsosamma levnadsvanor, webbutbildning

Kurs om hur du uppmärksammar ohälsosamma levnadsvanor hos patienter, hur du kan ge stöd till förändring och vilka verktyg som finns för ditt arbete.

 • Hälsofrämjande
Hörselscreening med lekaudiometri

Digital kurs i hörselscreening för 4-åringar i samarbete med Audionomprogrammet vid Karolinska Institutet, Huddinge.

 • BVC
Inbjudan till husläkarmottagningar i norra länet om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 30 oktober.

Inbjudan till husläkarmottagningar i Stockholm stad och Ekerö om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 30 oktober.

Inbjudan till husläkarmottagningar i södra länet om LUS

Representanter från husläkarmottagningarna bjuds in till seminarium. Anmälan senast den 6 november.

Inbjudan till seminarium för geriatriska kliniker om LUS

Inbjudan är till verksamhetschefer samt 1–2 personer per geriatrisk klinik (vårdsamordnare eller motsvarande). Anmälan senast den 1 november.

Inkluderande rekrytering

Öka din kunskap om hur du rekryterar utan att riskera att diskriminera. E-utbildningen vänder sig främst till chefer, HR och till dig som arbetar med rekrytering.

Introduktionsutbildning för sjuksköterskor i Barnhälsovård

Fyradagars digital introduktionsutbildning för sjuksköterskor som under de senaste åren börjat arbeta på BVC.

 • BVC
Janusinfo

Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

Janusinfo - fortbildning

Här kan du söka och boka fortbildning om läkemedel.

Komplicerad graviditet våren 2021

Tillfälle att diskutera komplicerade graviditeter, samt lyssna på kollegors erfarenheter och frågor. För barnmorskor och läkare.

 • BMM
Kunskapscentrum - utbildningar om ätstörningar

Webbutbildning för insatser mot ätstörningar och för dig som har en anhörig med en ätstörning.

Kunskapsguiden - webbutbildningar

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.

Lärtorget

På Lärtorget får du tillgång till e-kurser och kan anmäla dig till de utbildningar som regionen erbjuder. Du kan också själv skapa en e-kurs.

Matallergi hos barn - kunskapscentrum

Att öka hälso- och sjukvårdens kunskaper kring födoämnesallergi hos barn samt översyn av vårdprogram och utveckling av egenvårdsutbildningar ingår i uppdraget.

Medicinsk lymfterapi, 7,5hp, HT20

Främst för sjukvårdspersonal inom primärvården som möter patienter med lymfödem, men kan även passa de som arbetar på onkologisk klinik, geriatrisk- eller palliativenhet.

Miljöutbildningar i Region Stockholm

Information om Region Stockholms lärarledda miljökurser, anmälan till miljöfrukostar och de interaktiva, webbaserade utbildningarna angående miljödiplomering.

Motiverande samtal - grundkurs

Grundkurs i MI för BVC-sjuksköterskor.

 • BVC
Mödrahälsovårdens utbildningar och möten

Aktuella utbildningar och möten för personal på barnmorskemottagningar.

Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp

Högskoleutbildning för dig som arbetar med äldre om hur musik och rörelse kan användas som psykosocial omvårdnadsinsats.

 • Hälsofrämjande
Patientsäkerhet - aktuella kurser

Här visas aktuella kurser i patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsdagen 2020

Information om Patientsäkerhetsdagen, 13 februari 2020.

Rapportera biverkningar

Utbildningsmaterial från Läkemedelsverket som förklarar varför, vad, hur, vem som kan/ska biverkningsrapportera och belyser rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten.

Rapporteringsanvisningar för husläkarverksamhet - utbildning

Genomgång av rapporteringsanvisningar (registreringsrutiner) för Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Avstämningsfunktionen demonstreras i slutet av utbildningen.

Smittskydd Stockholms utbildningar

Utbildningarna riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal och andra grupper i samhället som är verksamma där det finns risk för smittspridning.

Smittspårningens grunder – webbutbildning

Webbutbildningen riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig grundprinciperna inom smittspårning inklusive covid-19.

 • Sexuell hälsa
 • Smittskydd
Stroke och förvärvad hjärnskada - kunskapsteam

Utbildning och stöd till yrkeskategorier som arbetar med rehabilitering för personer med stroke/förvärvad hjärnskada.

Sundkurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med andras hälsa och till dig som vill förändra din egen livsstil. En ny version av kursen lanserades 15 september 2016.

 • Hälsofrämjande
TBE webbutbildning

Utbildning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor som vill repetera sina kunskaper om TBE och aktuella vaccinationsrekommendationer.

 • Smittskydd
Tobaksprevention och kvalificerad avvänjning i vården 7,5 hp

I den här kursen lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavväjning både individuellt och i grupp. Sista anmälningsdag 25 augusti 2020.

 • Hälsofrämjande
Tolkportalen - e-utbildning

Utbildningen syftar till att användaren ska förstå hur tolk används på rätt sätt samt vilka tolktjänster som finns.

Transkulturellt Centrum - kunskapscentrum

Transkulturellt Centrum är Region Stockholms kunskapscenter för vårdpersonal som möter människor med migrationsbakgrund. För alla yrkeskategorier hos offentliga och privata vårdgivare.

Undernäring, trycksår och fall - onlinekurs

Kursen är en omarbetad och uppdaterad version av tidigare så kallade TUFF-utbildningen.

Utbildning i mödrahälsovård för specialistläkare inom allmänmedicin

Utbildningseftermiddagen riktar sig till nya läkare på BMM. Inställd 25 november.

 • BMM
Utbildning i mödrahälsovård för specialistläkare inom allmänmedicin

Utbildningen ger kunskap om normal graviditetsfysiologi, allmänmedicinska frågeställningar under graviditet samt en inblick i allvarliga graviditetskomplikationer. Våren 2021.

 • BMM
Utbildning och stöd - lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård

Utbildningsmaterial om lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Utbildning och verksamhetsintegrerat lärande, VIL

I de flesta vårduppdrag ingår att man som vårdgivare ska erbjuda platser för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Utbildningar inom FaR, Fysisk aktivitet på recept

Anmälan till tvådagarskursen Kom i gång med FaR kan göras via Akademiskt primärvårdscentrums webbplats.

 • Hälsofrämjande
Utbildningar inom katastrofmedicinsk beredskap

Ledningsutbildningar, utbildningar i medicinskt omhändertagande och övningar.

Utbildningshalvdag om matallergi

En möjlighet att få fördjupad kunskap om allergiutveckling hos småbarn och ta del av den senaste forskningen inom ämnet matallergi hos barn 0-5 år.

 • BVC
Vårdinformatiks utbildningar

Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Utbildningen vänder sig till vårdgivare och administrativ personal i Region Stockholm.

Äldres psykiska ohälsa - webbutbildning

För personal inom vård och omsorg.