Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland (RCC) är ett av sex regionala cancercentra i landet och har i uppdrag att leda utvecklingen inom cancervården i regionen utifrån den nationella och regionala cancerstrategin. RCC är en kunskaps- och utvecklingsorganisation som finns i varje sjukvårdsregion. Arbetet utgår från den nationella och regionala cancerstrategin och dess kriterier som anger ram och inriktning för verksamheten och organisationen.

Genom regional och nationell samverkan ska RCC bidra till en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. Till exempel ska rehabilitering finnas med som en naturlig del från diagnosbesked och framåt.

RCC ska också stödja och samordna den patientnära forskningen och bidra till att cancervården är evidensbaserad, utgår från nationella riktlinjer och vårdprogram och följs upp med hjälp av kvalitetsregister.

Målet är gemensamt för samtliga regionala centra, men inriktningen på verksamheten ser lite olika ut i de olika regionerna. RCC Stockholm – Gotland ingår i hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp i SLL.

Nationellt uppdrag

RCC Stockholm – Gotland ansvarar i det nationella uppdraget för

  • en långsiktig strategisk utvecklingsplan och för ett utbildnings- och kompetensförsörjningsprogram för cancervården i regionen, inkluderande en optimal nivåstrukturering av regionens cancervård
  • att se till att det finns ett gemensamt regionalt ansvar för förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer
  • regionens kunskapsstyrning inom cancervården
  • samordning av regionens arbete för att effektivisera vårdprocesserna
  • att cancerpatienter i hela regionen har tillgång till psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård av god kvalitet
  • att stärka patientinflytandet i cancervården
  • att främja innovationer i cancervården och stärka den kliniska cancerforskningen i samarbete med akademin och industrin.

Regional cancerstrategi och cancerplan

Enligt RCC Stockholm – Gotlands regionala cancerstrategi ska en regional cancerplan säkerställa cancerstrategins mål under åren 2013-2015.

Cancerplanen fokuserar på tre huvudsakliga områden:

  • patientens perspektiv i en jämlik och effektiv vård
  • utbildning och kunskapsstyrning
  • väl sammanhållna vårdkedjor.

Inom RCC Stockholm – Gotland finns Cancerrådgivningen som är ett komplement till övrig vård.

Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Enligt en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska en nationell satsning göras under 2015-18 om att korta väntetiderna och minska regionala skillnader i cancervården bland annat genom att införa standardiserade vårdförlopp.

Mer information