Brödsmule-navigation

Program 4D (D som i diagnos) var ett samverkansprogram mellan Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, som pågick mellan 2013 och 2017. Drygt 20 delprojekt ingick med mål att skapa generaliserbara lösningar som ökar möjligheten för forskning att omsättas i individanpassad prevention, diagnostik och behandling. De fyra diagnoser som ingick i programmet är några av våra vanligaste folksjukdomar:

 • artriter
 • bröstcancer
 • diabetes typ 2
 • hjärtsvikt.

Utöver de fyra diagnoserna ingick även ett projekt om informationssystem. Informatiken möjliggör att information från journaler, e-hälsokonton, kvalitetsregister och biobanker kan länkas samman.

Syfte och mål

Syftet med programmet har varit att skapa bättre förutsättningar för vård och forskning som gör det möjligt att omsätta ny kunskap till individanpassad prevention, tidig diagnostik och behandling. Målet var att skapa generaliserbara modeller - beslutsstöd för patienten, vården och forskningen - som passar flera diagnoser.

Resultat

Diagnoserna inom programmet har olika medicinska behov och utmaningar. De nya arbetsmetoder, tjänster och modeller som togs fram kan användas för fler folksjukdomar, även i den förebyggande vården.

Program 4D har resulterat i tolv generaliserbara lösningar:

 • PEP, Patientens Egen Provhantering – en e-tjänst för egen kontroll över provtagningar.
 • Checktjänst – screening utifrån symtom.
 • Mitt e-samtycke – digitalt samtycke till forskningsmedverkan.
 • Min digitala vårdplan – e-tjänst för kontakt och informationsflöde mellan patient och vård.
 • Lärandecentrum – för patientens ökade kunskap och förståelse för sin sjukdom och behandling.
 • Standardiserad patientprocess – beskriver vårdprocesser utifrån patientens perspektiv.
 • Strukturerad journalmall – gemensam mall för slutenvård såväl som primärvård.
 • Bildbankning, EKO/EKG – lagring av bilder och data från hjärtultraljudundersökningar.
 • Forskningskoordinatorer – ansvar att hålla ihop processen för vård och forskning runt patienten.
 • Biobankning – modell för standardiserad insamling, förvaring och uttag av prover.
 • Data, en ingång – en kontaktväg till vårddata samt samverkan med forskning och näringsliv.
 • Näringslivssamverkan – modell för att stärka samverkan mellan vård, forskning och näringsliv.

Resultat från Program 4D presenterades också vid ett informationsmöte i januari 2018, som filmades.

Forskning kopplat till Program 4D

Flera forskningsprojekt om artriter, bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt var också kopplade till Program 4D.

I ett av forskningsprojekten testade hjärtsviktsmottagningar vid fem sjukhus nya arbetssätt, vilket resulterade i att antal patienter med behov av sjukhusvård minskade med 16 %. Ett resultat som bland annat presenteras på den europeiska hjärtkongressen Eur Soc of Cardiology, ECS, i augusti 2019.

Extern utvärdering

När halva programtiden pågått utvärderades Program 4D av Boel Andersson Gäre, professor vid Jönköpings universitet, och Bo Bergman, professor vid Chalmers.

Kontakt

För övergripande frågor om Program 4D kontakta Christina Holmström: