Till start

Vårdgivarguiden

Ett nytt avtal startade 5 mars inom läkemedelsförsörjningen för steril extemporetillverkning inklusive cytostatika samt leverans av läkemedel till kliniska läkemedelsprövningar med regionkund (där vårdverksamhet i Region Stockholm tecknar avtal med Apoex för den kliniska läkemedelsprövningen).

Apoex AB kommer fortsättningsvis att vara leverantör.

Viktiga nyheter i avtalet

Stopp- och leveranstider

Stopp- och leveranstidpunkter kan komma att förändras efter diskussion med vårdgivarna. När överenskommelse träffats publiceras uppdaterade stopp- och leveranstidpunkter.

Apoex informationsportal

Samlad information kring Apoex tjänster inom Region Stockholm publiceras på en ny portal, Aportal.

Uppdatering av Apoex manual för tjänsterna pågår. För att komma in på Aportal krävs inloggning med e-tjänstekort.

Vårdenhetsspecifik extempore

Begreppet Sterila standardberedningar är ersatt med Vårdenhetsspecifik extempore.
Med vårdenhetsspecifik extempore avses sprutor med antibiotika eller andra läkemedel som ej är patientbundna, där extemporetillverkning i stället sker till en beställande enhet i taget. Läkarnamn ska anges vid beställning och kommer att finnas med på etiketten. En sortimentslista finns på Aportal.

Nya formulär i Visma Proceedo

Ett antal nya formulär för beställning av extemporeberedningar kommer successivt att införas i Visma Proceedo, bland annat för vårdenhetsspecifik extempore och cytostatika. Även utseende och information i de befintliga formulären kommer att ändras. Enligt krav från Läkemedelsverket måste ansvarig läkare anges i formuläret.

Sluten koppling

Från 5 mars finns möjlighet att mot särskild avgift beställa sluten koppling till antibiotikasprutor som beställs från Apoex, se Prislista extempore. Befintliga abonnemang kan justeras om man önskar sluten koppling. Cytostatika levereras alltid med sluten koppling.

Priserna avser tillverkningskostnaden per förpackning. Gäller från 5 mars 2024.

Transport till beställande enhet och kvittens

Apoex ansvarar för alla leveranser av extemporeläkemedel inklusive cytostatika ända fram till beställande enhet. Transporterna kommer att ombesörjas av Best-transport med undantag för Karolinska universitetssjukhuset Solna, där Coor kommer att ombesörja transporterna.

Leveranserna måste kvitteras vid ankomst till beställande enhet eftersom kvittensen innebär en tidsstämpel, som möjliggör uppföljning av leveranssäkerhet. Kvittensen kommer i de allra flesta fall att vara elektronisk.

Vid tillfällig stängning av en vårdenhet är det viktigt att informera Apoex så snart som möjligt med datum för stängningen.

Nya färgkodade adressetiketter och ny färg på transportboxar för cytostatika har införts vecka 7.

Nya följesedlar

Följesedlarna har fått nytt utseende. Viktigt att notera – på följesedeln finns numera beställarens ordernummer, som används vid kontakt med Apoex avseende beställningar.

Nya avvikelsekategorier och tidskrav

Regionen och Apoex har gemensamt tagit fram en ny rutin för rapportering av avvikelser. För att möjliggöra bättre uppföljning har nya avvikelsekategorier införts, bland annat avvikelser avseende transportboxar (hygien).

Avvikelser kan rapporteras via e-post, telefon, fax och post. Återkoppling från Apoex ska ske inom 14 dagar.

Fakturering

För extemporetillverkning inklusive cytostatika skickas en samlingsfaktura per leveransdag och läkemedelsförråd-GLN.

Kliniska prövningar

Det nya avtalet som träder i kraft 5 mars 2024 medför vissa förändringar avseende kliniska prövningar. Se sidan läkemedel för kliniska prövningar.

Priser från avtalsövergång 5 mars 2024

Priserna avser tillverkningskostnaden per förpackning. Gäller från 5 mars 2024.

Priserna gäller vid avtalsövergång från 5 mars 2024.

Bakgrund

Region Stockholm har genomfört en ny upphandling av läkemedelsförsörjningen och tecknat tre nya avtal. Avtalen har tilldelats Apoex AB och träder i kraft vid olika tidpunkter.

  • 14 november 2023 startade två avtal, för läkemedelsleveranser, kvalitetsgranskning av läkemedelshantering samt slutenvårdsdos.
  • 5 mars 2024 startar avtalet för steril extemporetillverkning inklusive cytostatika samt leverans av läkemedel till kliniska läkemedelsprövningar med regionkund.

Regionen har också upphandlat nya tjänster som avser distribution och lagerhållning vid särskild händelse och särskild lagerhållning. Detta ska möjliggöra en robust läkemedelsförsörjning även vid särskild händelse i samhället till exempel vid en pandemi.

Kontakt

Region Stockholms läkemedelsförsörjning

E-post och supporttelefon:

  • Uppdaterad: 12 mars 2024

  • Faktagranskad: 27 februari 2024

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Britta Björkhag Johansson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen