Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

E-recept

I de flesta vårdavtal är användningen av e-recept ett krav. E-receptet skrivs direkt i journalsystemet och vårdgivaren ska föra in stödtjänster i sina IT-system.

Webbaserade e-recepttjänster

Om du inte har ett journalsystem med receptmodul finns det webbaserade e-receptlösningar att använda, som tillhandahålls mot en licensavgift. Mer information om e-recepttjänsterna hittar du på de olika leverantörernas webbplatser.

Pappersrecept och klisteretiketter

Den vanliga receptblanketten kan beställas från PostNord Strålfors. Det går också att beställa tryckning av streckkoden (förskrivarkod och arbetsplatskod), arbetsplatsens adress samt telefonnummer alternativt klisteretiketter till pappersrecept. Privata vårdgivare – med eller utan avtal med Region Stockholm – kan fritt välja tryckerier.

Receptblanketter, hjälpmedelskort, livsmedelsanvisningar och recept för fysisk aktivitet, kan beställas från Strålfors.

Beställning av receptblanketter görs via beställningsformulär (länk nedan) som mejlas eller postas till Strålfors.

Det är viktigt att streckkoden är maskinläsbar för apoteket.

Kontakt för att beställa pappersrecept

PostNord Strålfors

Järnvägsgatan 19

441 32 Alingsås

010-331 25 25
customer.service@stralfors.se

Arbetsplatskod och förskrivarkod

Förskrivarens namn, yrke, telefon, tjänsteställe, förskrivarkod och arbetsplatskod ska anges på receptet.

Förskrivarkod är obligatoriskt på alla recept. Saknas förskrivarkod är det ett expeditionshinder och receptet kan inte expedieras av apotek.

Arbetsplatskod på recept är obligatoriskt för att kunden ska få tillgodoräkna sig kostnaden inom läkemedelsförmånen. Saknas arbetsplatskod så kan receptet expedieras, men det blir utan läkemedelsförmån för kunden.

Förskrivarkod och arbetsplatskod ska på receptet anges som en streckkod, enligt Läkemedelsverkets föreskrifter "i för apoteket maskinläsbar form". Under streckkoden anges koden med siffror. Sifferkoden består av 18–20 siffror i följd. De första 7 siffrorna är den personliga förskrivarkoden som ges ut av Socialstyrelsen. De följande 11–13 siffrorna utgör arbetsplatskoden. Alla arbetsplatskoder i Stockholm börjar med siffrorna 01.

För anställda i regionen eller verksamhet som har vårdavtal med regionen förser arbetsplatsen förskrivaren med arbetsplatskod. Övriga förskrivare, till exempel pensionärer och läkare som arbetar i verksamhet utan avtal med Region Stockholm, kan ansöka om arbetsplatskod genom att använda blanketten "Ansökan om arbetsplatskod".

Kontakt för information om arbetsplatskoden eller för att ändra adressen

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

  Förskrivarkod

  Läkare, tandhygienister och tandläkare får sin personliga förskrivarkod av Socialstyrelsen i samband med beslutet om legitimation. Sjuksköterskor och barnmorskor som ansökt om förskrivningsrätt får sin personliga förskrivarkod efter beslut från Socialstyrelsen.

  Läkare utan legitimation använder en gruppförskrivarkod som finns hos det landsting som vårdgivaren tillhör.

  Dosförpackade läkemedel

  Dosförpackade läkemedel är ett alternativ för patienter med regelbunden och stabil medicinering. Det är en bra lösning när patienten själv, eller med hjälp av närstående, inte klarar av sin läkemedelshantering på ett tillfredsställande sätt - oavsett boendeform.

  Syftet med dosförpackade läkemedel:

  • att öka säkerheten av läkemedelshanteringen
  • att få en helhetsbild av patientens samlade läkemedelsrecept
  • att förbättra följsamheten till läkemedelsförskrivningen
  • att minska kassationen av läkemedel
  • att stödja rationell läkemedelsanvändning
  • att minska miljöstörande läkemedelsrester i naturen

  Alla förskrivningar görs i Pascal och journalförs i patientens journal.

  Regler vid läkemedelsförskrivning

  Syftet med förskrivningsreglerna är att klargöra kostnadsansvaret mellan vårdgivare så att patienter får de läkemedel de ska ha.

  Ersättning vid felaktig förskrivning

  Om läkare förskrivit ett läkemedel som patienten inte bör få, till exempel på grund av allergi, ska vårdgivaren i vissa fall kompensera patienten för den ekonomiska förlusten.

  Läkemedel utom läkemedelsförmånenerna

  HSN har beslutat att de regionägda akutsjukhusen ska ha fullt kostnadsansvar för subvention av receptförskrivna läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna.

  Läkemedelsförskrivning till utomlänare

  Rutiner för förskrivning och fakturering av läkemedel till patienter som inte är folkbokförda i Region Stockholm.

  Läkemedelsförskrivning till asylsökande och tillståndslösa

  E-recept kan användas vid receptförskrivning till asylsökande och tillståndslösa och det kan skickas till alla apotek i länet, men ett specifikt apotek måste väljas på grund av att reservnumret inte är unikt som ett personnummer. Skriv gärna ut en minneslapp till patienten så att hen går till rätt apotek och för att apoteket ska kunna söka på rätt namn.

  Asylsökande måste ha med giltigt LMA-kort vid uthämtande av läkemedel på apotek.

  Recept för tillståndslösa märks med skrivning UTill/Tillståndslös betalas av Region Stockholm i doseringsfältet. I och med detta har förskrivaren verifierat att patienten tillhör denna kategori och ytterligare dokument behövs inte.

  Receptförnyelse och frågor om läkemedel som inte kan vänta

  Patienter ska i första hand uppmanas att, i god tid, förnya sina recept hos förskrivande läkare. Även vid läkemedelsfrågor ska patienter uppmanas att i första hand kontakta förskrivande läkare. Det kan göras via telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  Patienter som under jourtid kontaktar vården och av medicinska skäl inte kan vänta på receptförnyelse eller svar på läkemedelsfrågor hänvisas enligt följande.

  • Vardag kl. 17--22 samt helg kl. 08--22: husläkarjour eller närakut.
  • Vardag och helg kl. 22--08: jourläkarbil via 1177 Vårdguiden på telefon.

  Detta förtydligande avser merparten av alla läkemedel som kan hanteras av en specialist i allmänmedicin.

  Relaterat

  Vilken vård en asylsökande har rätt att få subventionerad av regionen är beroende av den asylsökandes ålder.

  Personer utan tillstånd har rätt att få subventionerad vård till samma patientavgift som asylsökande.

  • Uppdaterad: 16 november 2021

  • Faktagranskad: 16 november 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Siobhan Wallhuss, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen