Till start

Vårdgivarguiden

Registrering

Asylsökande ska registreras på reservnummer, även om det i vissa fall kan finnas ett aktivt eller inaktivt personnummer kopplat till personen. Alla asylsökande i Region Stockholm tilldelas automatiskt ett reservnummer. Det är därför viktigt att fråga efter, eller söka i PU efter befintligt reservnummer innan ett nytt skapas.

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

Vid kassaregistrering används taxakod 12 eller 69.

 • Taxa 12 används när patientavgift erläggs
 • Taxa 69 används när patientavgift inte erläggs

Baslista över de taxekoder som vårdgivare använder vid rapportering av vårdkontakter i öppen vård till Gemensamt vårdregister, GVR.

Fakturering

Vid fakturering av asylsökande måste alltid LMA-nummer anges.

Fakturering av asylsökande görs via olika system beroende på vårdgivare enligt nedan:

 • Vårdfaktura – Används av privata vårdgivare som har Vårdfaktura där asylfunktionen har aktiverats, se nedan.
 • RES-systemet – Används av regionägda vårdgivare det vill säga SLSO, Södersjukhuset, Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus.
 • Manuell fakturering – Används av privata vårdgivare som inte fakturerar asyl via Vårdfaktura.

Vårdbesök för asylsökande registrerade i andra regioner ska bekostas av den aktuella regionen. Regionägda vårdgivare i region Stockholm ska fakturera vårdkostnaderna direkt till respektive region. Privata vårdgivare eller om osäkerhet finns var personen är registrerad fakturerar hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Vårdfaktura

Det pågår ett löpande arbete för att införa ett automatiserat faktureringsflöde i Vårdfaktura för vård av asylsökande. De vårdområden som är anslutna anges i tabellen nedan. Information om faktureringsrutiner i Vårdfaktura se nedanstående dokument.

RES

Vårdgivare som fakturerar via RES ska ange Storkundskoder vid fakturering av asylsökande.

I RES-systemet ska LMA-nummer anges i något av de tre fritextfälten ”Text till kunden”. Skriv LMA-nummer med formatet: LMA: 09-123456 eller LMA: 52-123456.

Manuell fakturering

För vårdgivare som inte använder RES-systemet eller Vårdfaktura skickas manuell faktura till HSF. All fakturering sker månadsvis med samlingsfaktura. Vid fakturering ska följande uppgifter lämnas på fakturaunderlaget:

 • Reservnummer
 • LMA nummer
 • Namn
 • Födelsedatum
 • Datum för besök/vårdtillfälle
 • Kombikakod
 • Besökstyp
 • DRG/KVÅ (gäller bara för specialistmottagningar)

Vid fakturering av fler än ett besök använd nedanstående underlag för primärvård respektive specialistvård:

Underlaget gäller sjukvård för asylsökande.

Underlaget gäller sjukvård för asylsökande.

Fakturering vid slutenvård

Vårdgivare som inte använder RES-systemet fakturerar manuellt för slutenvård. Fakturering för slutenvård ska ske månadsvis. På fakturaunderlaget ska in och utskrivningsdatum framgå för vårdtillfället samt antal fakturerade dygn (vårdtiden). Om inget annat framgår av avtalet beräknas vårdtiden från inskrivningsdatum till utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtiden som noll dagar.

Underlaget gäller sjukvård för asylsökande.

Fakturaadress

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref: 15002509/A
Box 12081
102 23 Stockholm

Ersättning

Inom vissa vårdområden utgår samma ersättning som för folkbokförda medan andra vårdområden har särskild ersättning för asylsökande. Generellt gäller att för vårdavtal som har besöksersättning, där utomlänspatienter ersätts enligt samma ersättningsmodell som folkbokförda i Stockholm, ska avtalets priser även användas för asylsökande. Undantag kan eventuellt förekomma, se vårdavtalet.

För vårdavtal som innehåller listningsersättning, fasta ersättningar med mera ska utomlänsprislistan (Samverkansnämnden Stockholm-Gotland) generellt användas för vård till asylsökande. Till exempel husläkarmottagningar. Undantag kan eventuellt förkomma, se vårdavtalet.

Tolkkostnader

Vårdgivaren ska tillhandahålla tolk till patient vid behov. Det gäller även vid allvarlig hörselnedsättning eller betydande nedsättning av talförmåga.

Vårdgivaren ska anlita tolkförmedling som Region Stockholm har avtal med. Tolkkostnader faktureras hälso- och sjukvårdsförvaltningen i efterskott av tolkförmedlingen.

I de flesta vårdavtal utgår ingen extra ersättning för vårdbesök med tolk. I vissa vårdavtal utgår särskild ersättning för besök med tolk, se respektive vårdavtal.

Begäran om journalutdrag

Vårdgivarna är vid begäran från hälso- och sjukvårdsförvaltningen skyldiga att lämna ut de journalanteckningar som behövs för förvaltningens arbete med att ansöka om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande enligt förordning 1996:1357 (paragraf 7) och statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar enligt förordning (2010:1122) (paragraf 33).

 • Uppdaterad: 17 januari 2024

 • Faktagranskad: 30 oktober 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Sandra Dolietis, hälso- och sjukvårdsförvaltningen