Till start

Vårdgivarguiden

Vid fakturering av asylsökande måste alltid LMA-nummer anges. Använd taxakod 12 (asylsökande patientavgift) eller taxakod 69 (asylsökande avgiftsbefriad) vid kassaregistrering.

Fakturering

Fakturering av asylsökande görs via olika system beroende på vårdgivare enligt nedan:

  • Vårdfaktura – Används av privata vårdgivare som har Vårdfaktura där asylfunktionen har aktiverats, se nedan.
  • RES-systemet – Används av regionägda vårdgivare dvs SLSO, Södersjukhuset, Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus.
  • Manuell fakturering – Används av privata vårdgivare som inte fakturerar asyl via Vårdfaktura.

Vårdbesök för asylsökande registrerade i andra regioner ska bekostas av den aktuella regionen. Regionägda vårdgivare i region Stockholm ska fakturera vårdkostnaderna direkt till respektive region. Privata vårdgivare eller om osäkerhet finns var personen är registrerad fakturerar HSF.

Vårdfaktura

Det pågår ett löpande arbete för att införa ett automatiserat faktureringsflöde i Vårdfaktura för vård av asylsökande. De vårdområden som är anslutna anges i tabellen nedan. Information om faktureringsrutiner i Vårdfaktura se nedanstående dokument.

RES

Vårdgivare som fakturerar via RES ska ange Storkundskoder vid fakturering av asylsökande.

I RES-systemet ska LMA-nummer anges i något av de tre fritextfälten "Text till kunden". Skriv LMA-nummer med formatet: LMA: 09-123456 eller LMA:10-123456.

Manuell fakturering

För vårdgivare som inte använder RES-systemet eller Vårdfaktura skickas manuell faktura till HSF. All fakturering sker månadsvis med samlingsfaktura. Vid fakturering ska följande uppgifter lämnas på fakturaunderlaget:

Reservnummer
LMA nummer
Namn
Födelsedatum
Datum för besök/vårdtillfälle
Kombikakod
Besökstyp
DRG/KVÅ (gäller bara för specialistmottagningar)

Vid fakturering av fler än ett besök använd nedanstående underlag för primärvård respektive specialistvård:

Underlaget gäller sjukvård för asylsökande.

Underlaget gäller sjukvård för asylsökande.

Fakturaadress:

Region Stockholm
Hälso– och sjukvårdsförvaltningen
Ref:15008739/A
Box 12081
102 23 Stockholm

Ersättning

Inom vissa vårdområden utgår samma ersättning som för folkbokförda medan andra vårdområden har särskild ersättning för asylsökande. Generellt gäller att för vårdavtal som har besöksersättning, där utomlänspatienter ersätts enligt samma ersättningsmodell som folkbokförda i Stockholm, ska avtalets priser även användas för asylsökande. T.ex. akutsjukhusen. Undantag kan eventuellt förekomma, se vårdavtalet.

För vårdavtal som innehåller listningsersättning, fasta ersättningar etc ska utomlänsprislistan (Samverkansnämnden Stockholm-Gotland) generellt användas för vård till asylsökande. T.ex. husläkarmottagningar. Undantag kan eventuellt förkomma, se vårdavtalet.

Enligt aktuell utomlänsprislista (2020) är ersättningen för läkarbesök 1800 kr och övriga besök 800 kr. Vid manuell fakturering ska erlagd patientavgift dras av från nettobeloppet. Vid Vårdfaktura och RES görs detta automatiskt. Ett generellt avdrag på 150 kr ska göras för medicinsk service för läkarbesök på husläkarmottagning, dvs 1800-150-(50kr i patientavgift)=1650 (1600) kr.

Tolkkostnader

Vårdgivaren ska tillhandahålla tolk till patient vid behov. Det gäller även vid allvarlig hörselnedsättning eller betydande nedsättning av talförmåga.

Vårdgivaren ska anlita tolkförmedling som Region Stockholm har avtal med. Tolkkostnader faktureras Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i efterskott av tolkförmedlingen.

I de flesta vårdavtal utgår ingen extra ersättning för vårdbesök med tolk. I vissa vårdavtal utgår särskild ersättning för besök med tolk, se respektive vårdavtal.

Begäran om journalutdrag

Vårdgivarna är vid begäran från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen skyldiga att lämna ut de journalanteckningar som behövs för förvaltningens arbete med att ansöka om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande enligt förordning 1996:1357 (7 §) och statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar enligt förordning (2010:1122) (33 §).

  • Uppdaterad: 10 november 2021

  • Faktagranskad: 15 november 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen