Rutiner vid fakturering, ersättning och reservnummer för asylsökande.

Fakturering

Vid fakturering av personer som är asylsökande ska ett LMA-nummer bifogas med fakturan. Vid anmodan ska epikris/läkarintyg lämnas för ansökan om ersättning för kostnadskrävande vård enligt förordning 1996:1357.

Ersättning för sjukhus och övriga specialistmottagningar

Vårdgivare som omfattas av Samverkansnämndens utomlänsprislista ska använda den vid fakturering av asylsökande.

Vårdgivare som inte omfattas av samverkansnämndens utomlänsprislista ska använda avtalets ersättningsnivåer.

Asylsökande registrerade i andra regioner

Den statliga schablonersättningen utgår till den region där den asylsökande har sitt boende den sista vardagen i varje kvartal. När asylsökande registrerade i andra regioner ges vård ska ersättningsanspråken riktas till aktuell region. Ersättningsanspråk ska riktas till den region den asylsökande är boende i.

RES

För vårdgivare som använder RES för fakturering av vårdkostnader gäller följande:

  • i RES-systemet anges LMA-nummer i något av de tre fritextfälten Text till kunden
  • skriv LMA-nummer med formatet: LMA:09-123456 eller LMA:10-123456.

Reservnummer

Vid registrering av person som inte är folkbokförd i Sverige måste ett reservnummer användas. Försök så långt det går att undvika att ta ut ett nytt reservnummer till en patient som redan har ett reservnummer. Reservnumret kan endast användas inom Region Stockholm och inte av andra myndigheter eller regioner.

Observera att reservnummer tilldelas automatiskt vid registreringen för asylsökande i Stockholms län. Det är därför viktigt att du som vårdgivare kontrollerar i personuppgiftsregistret (PU) om personen har ett reservnummer innan du skapar ett.

Reservnummer tas ut från PU-registret.

Observera att Län 33 kommun 99 alltid ska väljas för asylsökande/personer utan tillstånd.

Kontakt för tillgång till PU-registret

Vårdgivaren ska i första hand ta ut reservnumret själv. För detta krävs att någon eller några personer har åtkomst till regionens PU-register. Detta får man genom att mejla eller ringa till SF IT Servicedesk.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.