Till start

Vårdgivarguiden

För asylsökande gäller särskilda regler vid uttag av patientavgift. En grundprincip är att asylsökande söker rätt vårdnivå för att få subventionerad avgift enligt förordning 1994:362 om vårdavgifter med mera för vissa utlänningar.

Detta innebär att en asylsökande behöver en remiss från läkare inom primärvården eller från akutmottagning för att få rätt till subventionerad avgift i samband med sjukvårdande behandling eller vid läkarbesök på specialistmottagning.

Utan sådan remiss betalar patienten vanlig patientavgift.

Undantag från remisskravet

Vid besök på gynekologmottagning ställs inget krav på remiss från primärvården eller akutmottagning för att asylsökande ska få rätt till subventionerad vård.

LMA-kort krävs

Det är viktigt att den asylsökande uppvisar giltigt LMA-kort eller asylkvitto.

Migrationsverket.se

Migrationsverkets information om LMA-kort.

Patientavgifter

Läkarbesök Avgift
Läkarbesök inom primärvården 50 kr

Läkarbesök på specialistmottagning

 • Med remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning*
 • Utan remiss från läkare inom primärvården

 

50 kr


400 kr

Läkarbesök på geriatrisk mottagning

 • Med remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning*
 • Utan remiss från läkare inom primärvården

 

50 kr


200 kr

Läkarbesök på gynekologmottagning (med eller utan remiss) 50 kr

*Gäller även återbesök som anknyter till remissen och vid remiss från annan specialistmottagning då det finns en bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning.

 

 

Sjukvårdande behandling

 

Avgift

Sjukvårdande behandling

 • Med remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning*
 • Utan remiss från läkare inom primärvården hos t.ex. sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, audionom, logoped, psykolog och besök på syncentral eller medicinsk fotsjukvård
 • Utan remiss från läkare inom primärvården hos fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kiropraktor eller naprapat

 

25 kr


100 kr

 200 kr

Sjukvårdande behandling på gynmottagning (med eller utan remiss)

25 kr

* Gäller även återbesök som anknyter till remissen och vid remiss från annan specialistmottagning då det finns en bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning.

 

 

Besök på akutmottagning

 

Avgift

Besök vid husläkarjour och närakut

50 kr

Besök på akutsjukhusensakutmottagningar/specialistakut

400 kr

Direkthänvisning

0 kr

 

Dagsjukvård*

 

Avgift

 • Med remiss från läkare inom primärvården, gynekolog eller läkare på akutmottagning
 • Utan remiss från läkare inom primärvården, gynekolog eller läkare på akutmottagning


50 kr


350 kr

*Öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppenvårdsbesök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård. Se vidare Socialstyrelsens termbank.

 

 

Övriga besök

 

Avgift

 • Telefonrecept - vid konsultation som leder till att läkaren skriver recept som avhämtas eller sänds per post till patienten.
 • Telefonrecept - barn och ungdom under 18 år          
 • Avgift för uteblivet besök  
 • 24-timmars regeln: gäller akuta återbesök på samma mottagning i samma ärende inom 24 timmar. 0 kr

0 kr

Gällande avgift


0 kr

Barn och ungdomar under 18 år

Asylsökande barn under 18 år har rätt till sjukvård, inklusive tandvård, på samma villkor som barn folkbokförda i Sverige. Huvudregeln är att barn under 18 år inte betalar patientavgift för besök i öppen vård eller sluten vård. 

Undantag: För besök på akutsjukhusens akutmottagningar är avgiften 120 kr.

Personer 85 år eller äldre

Asylsökande som är 85 år eller äldre, betalar ingen patientavgift för öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. 

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för sjukvård, sjukresor och hjälpmedel gäller inte för patienter som saknar tillstånd.

Avgiftsbefriad vård

Patientavgift ska inte tas ut för följande:

 • mödrahälsovård och barnhälsovård (inklusive förlossning)
 • vård enligt smittskyddslagen
 • avgifter i slutenvård
 • egenavgifter för hjälpmedel
 • röntgen, fysiologi- och neurofysiologilab.

Relaterad information

 • Uppdaterad: 18 januari 2021

 • Faktagranskad: 18 januari 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen