Till start

Vårdgivarguiden

Regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande regleras i lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera. Den hälso- och sjukvård och tandvård som regionerna ska erbjuda subventionerat till personer utan tillstånd skiljer mellan vuxna och barn. Vid vårdbesöket ska den asylsökande uppvisa giltigt LMA-kort, som är bevis på asylansökan. Om den asylsökande ännu inte har fått sitt LMA-kort, räcker det att han eller hon kan visa upp ett kvitto på att Migrationsverket har tagit emot asylansökan. Kvittot får inte vara äldre än 30 dagar.

Förvarstagna ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård enligt samma villkor som asylsökande.

Bevispersoner ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård enligt samma villkor som folkbokförda.

Asylsökande som är under 18 år

Asylsökande under 18 år ska erbjudas en hälsoundersökning, samt subventionerad fullständig hälso- och sjukvård och tandvård enligt samma villkor som barn och ungdomar som är folkbokförda inom Stockholms län.

Asylsökande som är 18 år eller äldre

Asylsökande som är 18 år eller äldre har rätt att få följande vård subventionerad:

 • Vård som inte kan anstå 
 • Mödrahälsovård inklusive förlossning
 • Vård vid abort
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Läkemedel som förskrivs i samband med hälso- och sjukvård och tandvård och som ingår i läkemedelsförmånerna
 • Vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • Tandvård som inte kan anstå
 • En hälsoundersökning 
 • Hjälpmedel
 • Sjukresor
 • Tolk

Tandvård

Asylsökande som är under 18 år har rätt till tandvård i samma omfattning som barn och ungdomar som är folkbokförda inom Stockholms län. Asylsökande som är över 18 år ska erbjudas subventionerad tandvård som inte kan anstå (vänta).

Från och med 1 januari 2024 har Folktandvården ansvar för tandvård till asylsökande och personer med massflyktingstatus från Ukraina.

Allmäntandvård

Folktandvården - alla kliniker

Barn som är asylsökande eller massflyktingar erbjuds undersökning via kallelse från Folktandvården.

Specialisttandvård

Specialisttandvård till asylsökande tillhandahålls av Folktandvården från den 1 juni 2018.

Hjälpmedel

Asylsökande under 18 år ska erbjudas hjälpmedel enligt samma villkor som barn och ungdomar som är folkbokförda inom Stockholms län.

Asylsökande över 18 år ska erbjudas de hjälpmedel som är direkt kopplade till den vård de erhåller.

I hjälpmedelsguiden beskrivs gällande regelverk samt kontaktvägar när det finns frågor om patientgruppen.

Läkemedel

Asylsökande ska erbjudas subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och som förskrivs i samband med den vård som asylsökande ska erbjudas enligt lag.

Kontakt

Har du frågor om förskrivning av läkemedel till asylsökande, kontakta:

Läkemedelsenheten

Om e-recept, pappersrecept, regler läkemedelsförskrivning, arbetsplats/förskrivarkoder, dosförpackade läkemedel, förskrivning asylsökande/tillståndslösa.

Sjukresor

Vid behov i samband med subventionerad hälso- och sjukvård ska asylsökande erbjudas sjukresor.

Vårdgivare som har tillgång till sjukresesystemet kan registrera tillstånd för asylsökande i sjukresesystemet. Ange patientens reservnummer och LMA-nr.

Frågor

Du som är vårdgivare kan ringa till Helpdesk 08-123 331 70 eller läsa i Sjukresehandboken för vårdgivare.

För dig som arbetar i den regionfinansierade vården.

Tolk

När en patient har svårt att göra sig förstådd och tillgodogöra sig information på svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad behöver en tolk närvara vid patientmötet. Det är vårdgivarens ansvar att ordna att tolktjänst finns vid behov. Asylsökande ska erbjudas tolk enligt samma villkor som folkbokförda.

Fördjupad information om beställning av tolk, avvikelsehantering, med mera finns på sidan Tolktjänster.

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande ska erbjudas en hälsoundersökning vid ankomst till Sverige. Vårdcentralerna som har i uppdrag att utföra hälsoundersökningar kallar de asylsökande via brev.

För mer information:

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Valfrihet


Alla vårdgivare med vårdavtal ska ta emot asylsökande som söker vård. Undantag är tandvård och hälsoundersökningar där särskilda avtal gäller.

 • Uppdaterad: 2 januari 2024

 • Faktagranskad: 18 oktober 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltningen