Till start

Vårdgivarguiden

När en person beviljas uppehållstillstånd så får hen ett uppehållstillståndskort från Migrationsverket. Ett sådant kort får alla oavsett om uppehållstillståndet gäller arbete, studier eller skyddsbehov som t.ex. flykting. Kortet i sig ger därför inte rätt till subventionerad vård.

Om uppehållstillståndets giltighetstid är längre än 12 månader kan personen vanligtvis folkbokföra sig och då få vård som alla andra folkbokförda invånare. Personen måste själv gå till Skatteverket och ansöka om folkbokföring. Den som får uppehållstillstånd kortare än ett år har inte rätt att folkbokföra sig enligt regelverket och räknas inte heller som papperslös eller asylsökande eftersom de har uppehållstillstånd i Sverige.

Asylsökande som beviljas uppehållstillstånd får generellt uppehållstillstånd som gäller i ett eller tre år åt gången och kan därmed folkbokföra sig.

Asylsökande omfattas av asylregelverket (LMA) även en tid efter att de beviljats uppehållstillstånd, i väntan på personnummer. Detta gäller i 30 dagar från beslut om uppehållstillstånd för asylsökande i eget boende, eller fram till kommunplacering för asylsökande i anläggningsboende. Under denna period betalar patienten samma patientavgift som under asyltiden.  

Om folkbokföringen av någon anledning dröjer längre än denna tid eller uteblir på grund av kortare uppehållstillstånd som inte ger rätt till folkbokföring, betalar patienten hela vårdkostnaden själv trots innehav av uppehållstillstånd.

Väntan på personnummer

När en person ansökt om folkbokföring kan det ta ett par månader för Skatteverket att handlägga ansökan innan de fattar beslut och personnummer tilldelas. Det kan då uppstå ett glapp där personen inte längre omfattas av regelverket för asylsökande men inte heller har rätt till subventionerad vård som folkbokförda eftersom de saknar personnummer. När beslutet och personnumret kommer så gäller folkbokföringen vanligtvis retroaktivt från den dagen ansökan lämnades in. Personer som behöver vård under den period de väntar på personnummer hanteras i regel som självbetalande men kan få vårdkostnaden återbetald, upp till inomlänsavgiften, när de sedan får sitt personnummer.

Exempel och praktisk hantering

En person som ansökt om folkbokföring den 15 november besöker vården den 20 november. Personen har ännu inte fått de fyra sista siffrorna i personnumret och betalar därför hela vårdkostnaden enligt utomlänsprislistan. Den 10 december fattar Skatteverket beslut om folkbokföring och personen får ett fullständigt personnummer. Av beslutet framgår att folkbokföringen gäller från och med den 15 november. Patienten ska då få vårdkostnaden återbetald upp till nivån för inomlänsavgiften.

För att patienter som väntar på beslut om folkbokföring ska slippa ligga ute med kostnaden för vård som de senare har rätt att få återbetald, kan vårdgivaren erbjuda patienten att betala via faktura, för att senare makulera denna. Om beslutet om folkbokföring kommer att ske inom kort kan vårdgivaren välja att avvakta med fakturering alternativt skjuta fram betalningsdatumet på fakturan för att senare makulera denna.

  • Uppdaterad: 18 oktober 2023

  • Faktagranskad: 18 oktober 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltningen