Rutiner vid fakturering, ersättning och reservnummer för personer utan tillstånd att vistas i Sverige.

Fakturering

Vid fakturering av personer utan tillstånd används samma rutiner som för asylsökande. Fakturering sker alltså inte via ordinarie faktureringsrutiner, till exempel i Vårdfaktura. Rutinen för fakturering varierar mellan olika vårdgrenar och driftsform. Även nivåerna för ersättning varierar mellan olika vårdgrenar, kontakta din avtalshandläggare för mer information.

Rapportering av öppenvård

Vid rapportering av besök/telefonkontakter i öppenvård ska vårdgivaren alltid använda en specifik taxekod för patienter som saknar tillstånd: Taxa 71

Inom de flesta vårdgrenar finns särskilt framtagna rapporteringsanvisningar. Se dessa för detaljerad information. För de vårdgrenar som inte har specifika anvisningar finns lokal kunskap om kodsystemet.

Rapportering av slutenvård

Inom slutenvården finns för närvarande ingen möjlighet att på samma sätt som i öppenvården markera ett vårdtillfälle med patientgruppen "personer som saknar tillstånd". Vårdgivaren ansvarar själv för att ha rutiner som möjliggör vidare fakturering till HSF.

Patientkort

Stockholms läns landsting har för personer som saknar tillstånd att vistas i landet tagit fram ett särskilt patientkort. På patientkortet ska vårdgivaren skriva reservnumret och patientens namn. Det är viktigt att patienten sparar kortet med reservnumret och visa upp det vid varje vårdkontakt. Upplys patienten om vad hen ska göra om reservnumret kommer bort, det vill säga uppge namn och födelsedatum vid nästa vårdkontakt.

Patientkortet är ingen ID-handling och ska endast ges till patienter som saknar tillstånd att vistas i Sverige.

Patientkort för reservnummer

Beställningsbart patientkort som ska ges till personer utan tillstånd att vistas i Sverige. På patientkortet ska vårdgivaren skriva reservnumret och patientens namn.

Reservnummer

Vid rapportering av person som inte är folkbokförd i Sverige måste ett reservnummer användas, det gäller även patienter som saknar tillstånd. Försök så långt det går att undvika att ta ut ett nytt reservnummer till en patient som redan har ett reservnummer. Reservnumret kan endast användas inom Stockholms läns landsting och inte av andra myndigheter eller landsting. Reservnummer tas ut från PU-registret.

Observera att Län 33 kommun 99 alltid ska väljas för asylsökande/personer utan tillstånd.

Kontakt för tillgång till PU-registret

Vårdgivaren ska i första hand ta ut reservnumret själv. För detta krävs att någon eller några personer har åtkomst till landstingets PU-register. Detta får man genom att maila eller ringa till SF IT Servicedesk.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.