Till start

Vårdgivarguiden

Registrering

Personer utan tillstånd att vistas i Sverige ska registreras med reservnummer, även om det i vissa fall kan finnas ett aktivt eller inaktivt personnummer kopplat till personen. Många, men inte alla, har redan ett reservnummer och det är därför viktigt att fråga efter, eller söka i PU efter befintligt reservnummer innan ett nytt skapas.

Information om när en patient behöver registreras med reservnummer och hur man gör.

Vid kassaregistrering används taxakod 71 eller 78.

 • Taxa 71 används när patientavgift erläggs
 • Taxa 78 används när patientavgift inte erläggs

Baslista över de taxekoder som vårdgivare använder vid rapportering av vårdkontakter i öppen vård till Gemensamt vårdregister, GVR.

Fakturering

Fakturering av personer utan tillstånd görs via olika system beroende på vårdgivare enligt nedan:

 • Vårdfaktura – Används av privata vårdgivare som har Vårdfaktura där funktionen för personer utan tillstånd har aktiverats, se nedan.
 • RES-systemet – Används av regionägda vårdgivare det vill säga SLSO, Södersjukhuset, Karolinska sjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus.
 • Manuell fakturering – Används av privata vårdgivare som inte fakturerar personer utan tillstånd via Vårdfaktura.

Vårdfaktura

Det pågår ett löpande arbete för att införa ett automatiserat faktureringsflöde i Vårdfaktura för vård av personer utan tillstånd. De vårdområden som är anslutna anges i tabellen nedan. Information om faktureringsrutiner i Vårdfaktura se nedanstående dokument.

RES

Vårdgivare som fakturerar via RES ska ange Storkundskoder vid fakturering av personer utan tillstånd.

Manuell fakturering

Vårdgivare som inte använder RES-systemet eller Vårdfaktura kan skicka manuell faktura till HSF. All fakturering sker månadsvis med samlingsfaktura. Vid fakturering ska följande uppgifter lämnas på fakturaunderlaget:

 • Reservnummer
 • Namn
 • Födelsedatum
 • Datum för besök/vårdtillfälle
 • Kombikakod
 • Besökstyp
 • DRG/KVÅ (gäller bara för specialistmottagningar)

Vid fakturering av fler än ett besök använd nedanstående underlag för primärvård respektive specialistvård:

Underlaget gäller sjukvård för personer utan tillstånd.

Underlaget gäller sjukvård för personer utan tillstånd.

Fakturering vid slutenvård

Vårdgivare som inte använder RES-systemet fakturerar manuellt för slutenvård. Fakturering för slutenvård ska ske månadsvis. På fakturaunderlaget ska in och utskrivningsdatum framgå för vårdtillfället samt antal fakturerade dygn (vårdtiden). Om inget annat framgår av avtalet beräknas vårdtiden från inskrivningsdatum till utskrivningsdatum minus inskrivningsdatum. När in- och utskrivning sker samma dag räknas vårdtiden som noll dagar.

Fakturaadress

Region Stockholm
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref: 15002509 / U Till
Box 12081
102 23 Stockholm

Ersättning

Inom vissa vårdområden utgår samma ersättning som för folkbokförda medan andra vårdområden har särskild ersättning för asylsökande och personer utan tillstånd. Generellt gäller att för vårdavtal som har besöksersättning, där utomlänspatienter ersätts enligt samma ersättningsmodell som folkbokförda i Stockholm, ska avtalets priser även användas för personer utan tillstånd. Undantag kan eventuellt förekomma, se vårdavtalet.

För vårdavtal som innehåller listningsersättning, fasta ersättningar med mera ska utomlänsprislistan (Samverkansnämnden Stockholm-Gotland) generellt användas för vård till personer utan tillstånd, till exempel husläkarmottagningar. Undantag kan eventuellt förekomma, se vårdavtalet.

Vid manuell fakturering ska erlagd patientavgift dras av från nettobeloppet. Ett generellt avdrag på 150 kronor ska göras för medicinsk service för läkarbesök på husläkarmottagning, vårdcentral och närakut. Vid fakturering via Vårdfaktura och RES dras belopp för patientavgift och medicinsk service automatiskt.

Tandvård

Folktandvården har i uppdrag att ta emot personer utan tillstånd som behöver tandvård. Även privata tandläkarkliniker inom Stockholms län som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet hos Försäkringskassan får erbjuda tandvård till tillståndslösa och fakturera hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF.

För att HSF ska betala för utförd vård till tillståndslösa ska vårdgivaren använda Folktandvården Stockholms läns prislista för allmäntandvård respektive specialisttandvård. Fakturering ska ske inom tre månader från det att vården är utförd.

Specialisttandvårdspriser får endast faktureras när behandlade tandläkare har specialistutbildning eller tandläkare under specialisttjänstgöring. I övrigt gäller samma regler som för fakturering av annan vård till personer utan tillstånd.

Folktandvården, Region Stockholms prislista för allmäntandvård används för fakturering till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för utförd vård till papperslösa. Gäller från 15 januari 2024.

Folktandvården, Region Stockholms prislista för specialistvård används för fakturering till hälso- och sjukvårdsförvaltningen för utförd vård till papperslösa. Gäller från 15 januari 2024.

Tolkkostnader

Vårdgivaren ska tillhandahålla tolk till patient vid behov. Det gäller även vid allvarlig hörselnedsättning eller betydande nedsättning av talförmåga.

Vårdgivaren ska anlita tolkförmedling som Region Stockholm har avtal med. Tolkkostnader faktureras Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i efterskott av tolkförmedlingen.

I de flesta vårdavtal utgår ingen extra ersättning för vårdbesök med tolk. I vissa vårdavtal utgår särskild ersättning för besök med tolk, se respektive vårdavtal.

 • Uppdaterad: 4 juni 2024

 • Faktagranskad: 30 oktober 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Sandra Dolietis, hälso- och sjukvårdsförvaltningen