Till start

Vårdgivarguiden

För personer som saknar tillstånd gäller, i samband med Hälso- och sjukvård, särskilda regler vid uttag av patientavgift. Patientavgiften regleras enligt förordning (2013:412) om vårdavgifter och Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Tabellen nedan har reviderats för att efterfölja Sveriges kommuner och regioner (SKR) och därmed hälso-och sjukvårdsförvaltningens (HSF) tolkning av förordning (2013:412) om vårdavgifter med mera för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd samt förordning (1994:362) om vårdavgifter med mera för vissa utlänningar.

Den nya tolkningen innebär att personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd inte betalar enligt samma prislista som asylsökande personer. Personer utan tillstånd betalar 50 kr/25 kr för vård med eller utan remiss.

Patientavgifter

Läkarbesök Avgift
Läkarbesök inom primärvården 50 kr

Läkarbesök på specialistmottagning

 • Med eller utan remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning*

50 kr

Läkarbesök på geriatrisk mottagning

 • Med eller utan remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning*

50 kr
Läkarbesök på gynekologmottagning (med eller utan remiss) 50 kr
* Gäller även återbesök som anknyter till remissen och vid remiss från annan specialistmottagning då det finns en bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning.  

 

Sjukvårdande behandling

 

Avgift

Sjukvårdande behandling

 • Med eller utan remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning*

 

25 kr

Sjukvårdande behandling på gynmottagning (med eller utan remiss) 25 kr

*Gäller även återbesök som anknyter till remissen och vid remiss från annan specialist­mottagning då det finns en bakomliggande remiss från läkare inom primärvården eller på akutmottagning.

 

 

Besök på akutmottagning

 

Avgift

Besök vid husläkarjour och närakut

50 kr

Besök på akutsjukhusens akutmottagningar/specialistakut

50 kr

Direkthänvisning

0 kr

 

Dagsjukvård*

 

Avgift

Med eller utan remiss från läkare inom primärvården, gynekolog eller läkare på akutmottagning

50 kr

*Öppen vård som innebär mer omfattande och/eller resurskrävande insatser än vad ett öppen-vårdsbesök normalt kräver. Dagsjukvård omfattar dagkirurgi, dagmedicin och övrig dagsjukvård.
Se vidare Socialstyrelsens termbank.

 

 

Övriga besök

 

Avgift

Telefonrecept - vid konsultation som leder till att läkaren skriver recept som avhämtas eller sänds per post till patienten.

 • Telefonrecept - barn och ungdom under 18 år          
 • Avgift för uteblivet besök.                                                                     

 


0 kr

Gällande avgift

Barn och ungdomar under 18 år

Barn som vistas i landet utan tillstånd har rätt till sjukvård, inklusive tandvård, på samma villkor som barn folkbokförda i Sverige.  Huvudregeln är att barn under 18 år inte betalar patientavgift för besök i öppen vård eller sluten vård.

Undantag: Barn och ungdomar som tillhör gruppen tillståndslösa personer betalar
50 kr på akutsjukhusens akutmottagningar.

Personer 85 år eller äldre

Personer som vistas i landet utan tillstånd som är 85 år eller äldre, betalar ingen patientavgift för öppen vård som ingår i högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård. 

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för sjukvård, sjukresor och hjälpmedel gäller inte för patienter som saknar tillstånd.

Avgiftsbefriad vård 

Patientavgift ska inte tas ut för följande:

 • mödrahälsovård och barnhälsovård (inklusive förlossning)
 • vård enligt smittskyddslagen
 • avgifter i slutenvård
 • egenavgifter för hjälpmedel
 • röntgen, fysiologi- och neurofysiologilab.

Relaterad information

 • Uppdaterad: 1 april 2022

 • Faktagranskad: 1 april 2022

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen