Till start

Vårdgivarguiden

Regionernas skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård och tandvård till personer utan tillstånd regleras i lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Den hälso- och sjukvård och tandvård som regionerna ska erbjuda subventionerat till personer utan tillstånd skiljer mellan vuxna och barn.

En person utan tillstånd kan inte bevisa med några dokument att hen saknar tillstånd att befinna sig i Sverige och vårdgivaren har sällan möjligheter att kontrollera om en person vistas i landet utan tillstånd. Patientens status får istället fastställas i dialog mellan patient och vårdgivare. Om patienten inte kan styrka sin identitet med identitetshandling ska detta noteras i journalen.

Personer som är under 18 år

Personer utan tillstånd under 18 år ska erbjudas en hälsoundersökning, och subventionerad fullständig hälso- och sjukvård och tandvård enligt samma villkor som barn och ungdomar som är folkbokförda inom Stockholms län.

Personer som är 18 år eller äldre

Personer utan tillstånd som fyllt 18 år har rätt att få följande vård subventionerad:

 • Vård som inte kan anstå
 • Mödrahälsovård och  förlossning
 • Vård vid abort
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Läkemedel som recept förskrivs i samband med hälso- och sjukvård och tandvård och som ingår i läkemedelsförmånerna
 • Vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • Tandvård som inte kan anstå
 • En hälsoundersökning
 • Hjälpmedel
 • Sjukresor
 • Tolk

Tandvård

Personer utan tillstånd under 18 år ska erbjudas tandvård enligt samma villkor som barn och ungdomar som är folkbokförda inom Stockholms län. Personer utan tillstånd över 18 år ska erbjudas subventionerad tandvård som inte kan anstå (vänta). Folktandvården har i uppdrag att ta emot personer utan tillstånd som behöver tandvård. Även privata tandläkarkliniker inom Stockholms län som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet hos Försäkringskassan får erbjuda tandvård till tillståndslösa och fakturera hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF. För information om fakturering se länk nedan.

Vid fakturering av personer som saknar tillstånd används samma rutiner som för asylsökande.

Hjälpmedel

Personer utan tillstånd som är under 18 år ska erbjudas hjälpmedel enligt samma villkor som barn och ungdomar som är folkbokförda inom Stockholms län.

Personer utan tillstånd över 18 år ska erbjudas de hjälpmedel som är direkt kopplade till den vård de erhåller.

Förskrivning av hjälpmedel kan inte göras i Beställningsportalerna eftersom personer utan tillstånd saknar LMA-nummer/personnummer, istället kontaktar vårdgivaren hjälpmedelsleverantören för beställning. Reservnummer ska alltid anges vid all förskrivning. Hjälpmedelsleverantören fakturerar hälso- och sjukvårdsförvaltningen manuellt. Vid frågor om patientens tillgång till hjälpmedel kan Asylenheten på hälso- och sjukvårdsförvaltningen kontaktas.

I hjälpmedelsguiden beskrivs gällande regelverk samt kontaktvägar när det finns frågor om patientgruppen.

Läkemedel/Förskrivning

Personer utan tillstånd ska erbjudas subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna och som förskrivs i samband med den vård som personer utan tillstånd ska erbjudas enligt lag.

För information om förskrivning av läkemedel till en person som saknar tillstånd samt rutiner vid förskrivning, se Regler och praktiska rutiner vid förskrivning.

Kontakt

Har du frågor om förskrivning av läkemedel till personer utan tillstånd kan du kontakta:

Läkemedelsenheten

Mer information

Ytterligare information om receptförskrivning till tillståndslösa och asylsökande:

Om e-recept, pappersrecept, regler läkemedelsförskrivning, arbetsplats/förskrivarkoder, dosförpackade läkemedel, förskrivning asylsökande/tillståndslösa.

Sjukresor

Vid behov i samband med subventionerad hälso- och sjukvård ska personer utan tillstånd erbjudas sjukresor.

Vårdgivare som har tillgång till sjukresesystemet kan registrera tillstånd för personer utan tillstånd i sjukresesystemet.

Frågor

Du som vårdgivare kan kontakta Helpdesk 08-686 3170 eller läsa i Sjukresehandboken för vårdgivare.

För dig som arbetar i den regionfinansierade vården.

Tolk

När en patient har svårt att göra sig förstådd och tillgodogöra sig information på svenska eller är allvarligt hörsel- eller talskadad behöver en tolk närvara vid patientmötet. Det är vårdgivarens ansvar att ordna att tolktjänst finns vid behov. Personer utan tillstånd ska erbjudas tolk enligt samma villkor som folkbokförda.

Fördjupad information om beställning av tolk, avvikelsehantering, med mera finns under länken Tolktjänster.

Om rutiner och regler för hur tolktjänster används, bokning av tolk i talade språk och teckenspråkstolk inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

Hälsoundersökning

Personer utan tillstånd ska erbjudas hälsoundersökning en gång under sin vistelse i Sverige. Hälsoundersökningen är avgiftsfri och erbjuds när en person utan tillstånd uppsöker vården.

För att erhålla hälsoundersökning hänvisas patienten till:

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Valfrihet

Alla vårdgivare med vårdavtal ska ta emot personer utan tillstånd som söker vård. En person som saknar tillstånd har däremot inte möjlighet att få subventionerad vård av vårdgivare som arbetar enligt Lag om läkarvårdsersättning, LOL, (1993:1651) eller Lag om ersättning för fysioterapi, LOF, (1993:1652).

 

 • Uppdaterad: 18 oktober 2023

 • Faktagranskad: 18 oktober 2023

 • Redaktör: Stina Wernstedt

 • Faktagranskare: Mehrnaz Aram, hälso- och sjukvårdsförvaltningen