Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Besök som ingår i högkostnadsskyddet registreras i e-frikortstjänsten antingen via ett anslutet kassasystem eller via den webbapplikationen för e-frikort som Region Stockholm tillhandahåller.

Barn under 18 år

Barn under 18 år kan inte hanteras i e-frikortstjänsten. För dessa personer tillämpas manuell hantering av högkostnadsskyddet.
Om ett frikort utfärdas för ett barn bör det dock registreras i det elektroniska systemet så att andra vårdgivare automatiskt kan se att barnet har frikort.

Personer med skyddad identitet

Personer med skyddad identitet kan inte hanteras i e-frikortstjänsten. För dessa personer tillämpas manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Samtycke att delta i e-frikortstjänsten

Innan en patient går med i e-frikortstjänsten ska patienten ge sitt samtycke till detta. Om patienten varaktigt saknar förmåga att ta ställning får vårdgivaren, enligt patientdatalagen, förmoda att patienten samtycker.

I praktiken innebär det att vårdgivaren ska göra vad den kan för att inhämta ett besked från patienten. Om detta inte är möjligt ska vårdgivaren efter bästa förmåga ta reda patientens inställning. Exempelvis kan anhöriga tillfrågas hur patienten ställt sig i liknande frågor tidigare. Om man då inte hittar något som talar emot får man förmoda att patienten samtycker. Detta gäller inte patienter som bara tillfälligtvis har nedsatt förmåga, till exempel vid medvetslöshet.

Rättningar i e-frikortstjänsten

När nivån på högkostnadsskyddet uppnåtts skapas frikort alltid som preliminärt i e-frikortstjänsten. Detta för att vid behov möjliggöra rättning.

Rättningen görs genom att rätta en ingående patientavgift, det vill säga inte själva frikortet. Frikortet blir slutgiltigt efter 48 timmar och detta sker automatiskt i e-frikortstjänsten. Frikortet kan sedan inte ändras.

Gör så här:

Om kassasystemet är anslutet med automatik till e-frikortstjänsten behöver du bara rätta patientavgiften där. I annat fall behöver du rätta både i ditt eget system och i webbapplikationen för e-frikort.

Utdrag från frikortstjänsten

Patienten har själv tillgång till sina uppgifter från anslutna vårdgivare genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Via denna tjänst kan patienten se status på sitt högkostnadsskydd och datum för frikortets giltighetstid. Här finns även upplysningar om besöksdatum, vårdenheter, registrerade avgifter.

Vårdgivare ska vid behov hjälpa patienter att hämta information och utdrag från frikortstjänsten.

Frikort i papper

Via inloggning på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan patienten själv beställa frikort i pappersformat. Frikortet skickas då automatiskt till patientens folkbokföringsadress.

Frikort i papper behövs om patienten ska söka vård i ett annat landsting eller hos en vårdgivare inom Region Stockholm som ännu inte anslutit sig till e-frikortstjänsten.

Vårdgivaren ska på patientens begäran beställa ett frikort i papper åt patienten.

Gör så här:

Funktionen för beställning av frikort i papper finns i webbapplikationen för e-frikort.
Frikortet beställs i e-frikortstjänsten och skickas automatiskt inom en vecka till patientens folkbokföringsadress.

Fakturering i efterhand

Om patienten debiteras i efterhand, efter vårdbesöket, är det viktigt att kontrollera högkostnadsstatus i det ögonblick debiteringen görs. Det är fullt möjligt att patienten under mellantiden debiterats och kanske också betalat patientavgifter någon annanstans som gör att den nu inte ska betala full avgift eller ingen avgift alls. Ansvaret för att säkerställa att det blir rätt för patienten och att eventuellt korrigera/kreditera ligger på den som senast påförde patienten en avgift.

Gör så här:

När du överväger att debitera en patientavgift kontrollera först aktuell status i e-frikortstjänsten och justerar avgiften vid behov. Därefter registrerar du i e-frikortstjänsten hur mycket som debiterats.

30-minutersregeln

Om patientavgiften på patientens begäran återbetalas då patienten fått vänta längre än 30 minuter från den bokade tiden har patienten rätt att få tillgodose sig registreringen i högkostnadsskyddet.

Gör så här:

Makulera som vanligt i kassan. Gå sedan in i webbapplikationen och registrera beloppet manuellt i högkostnadsskyddet.

Överdebitering

Om en patient av någon anledning betalat vårdavgifter i öppen vård som överstiger 1 150kr, ska det överstigande beloppet återbetalas till patienten/alternativt makulera aktuell faktura. Återbetalningen administreras av den eller de mottagningar som patienten besökt efter att patienten kommit upp i maxbeloppet.

Om patienten fått ett frikort utfärdat och det finns en obetald faktura mitt i högkostnadsskyddsperioden som inte har stämplats/registrerats i högkostnadsskyddet, är praxis att fakturan makuleras och att besöket registreras om som ett avgiftsbefriat frikortsbesök"

Byte av personidentitet

Om en patient har bytt identitet (fått ett nytt personnummer) ska ett nytt konto skapas i e-frikortstjänsten.

Gör så här:

Slå upp de registrerade avgifterna och/eller gällande frikort på patientens gamla personnummer, registrera dem på det nya personnumret och avsluta sedan det gamla personnumret i e-frikortstjänsten, se Utträde nedan.

Utträde

Om en patient av någon anledning inte längre önskar vara med i e-frikortstjänsten ska ett högkostnadskort (remsa) stämplas upp till aktuellt belopp. Kontot avslutas och uppgifterna raderas.

Gör så här:

Funktionen för att ta bort patienten ur systemet finns i webbapplikationen för e-frikort. Slå upp patienten, stämpla registrerade besök/avgifter i en högkostnadsskyddsremsa som därefter ges till patienten. Ta sedan bort patienten ur systemet.

Flytt till annat landsting

Om patienten ska flytta till annat landsting kan en utskrift av historiken göras som patienten får med sig.

Gör så här:

Funktionen för utskrift finns i webbapplikationen för e-frikort.

Avbrottshantering

Om e-frikortstjänsten av någon anledning inte fungerar behöver patientavgifter registreras in i efterhand. Rutiner kring detta måste utformas lokalt. Till patienter kan man ge en faktura som sedan får makuleras om det visar sig att patienten har frikort. Om patienten fått en felaktig summa får fakturan göras om.

Support

Om e-frikortstjänsten av någon anledning inte fungerar ska den lokala it-supporten kontaktas i första hand.

Om felet inte går att lösa lokalt ska Servicedesk hos SF IT kontaktas av den lokala it-supporten.

SF IT Servicedesk

Portal för Serviceförvaltningen IT

OBS! Om du är ansluten till SLLnet krävs även inloggning med eTjänstekort.

Läs mer

E-frikort

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort för besök i öppna sjukvården. Du hittar också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

  • Uppdaterad: 1 december 2020

  • Faktagranskad: 1 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen