Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Besök som ingår i högkostnadsskyddet registreras i e-frikortstjänsten antingen via ett anslutet kassasystem eller via den webbapplikationen för e-frikort som Region Stockholm tillhandahåller.

Barn under 18 år

Barn under 18 år kan inte hanteras i e-frikortstjänsten. För dessa personer tillämpas manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Om ett frikort utfärdas för ett barn bör det dock registreras i det elektroniska systemet så att andra vårdgivare automatiskt kan se att barnet har frikort.

Personer med skyddad identitet

Personer med skyddad identitet kan inte hanteras i e-frikortstjänsten. För dessa personer tillämpas manuell hantering av högkostnadsskyddet.

Samtycke att delta i e-frikortstjänsten

Innan en patient går med i e-frikortstjänsten ska patienten ge sitt samtycke till detta. Om patienten "varaktigt saknar förmåga att ta ställning" får vårdgivaren, enligt patientdatalagen, förmoda att patienten samtycker.

I praktiken innebär det att vårdgivaren ska göra vad den kan för att inhämta ett besked från patienten. Om detta inte är möjligt ska vårdgivaren efter bästa förmåga ta reda patientens inställning. Exempelvis kan anhöriga tillfrågas hur patienten ställt sig i liknande frågor tidigare. Om man då inte hittar något som talar emot får man förmoda att patienten samtycker. Detta gäller inte patienter som bara tillfälligtvis har nedsatt förmåga, till exempel vid medvetslöshet.

Rättningar i e-frikortstjänsten

När nivån på högkostnadsskyddet uppnåtts skapas frikort alltid som preliminärt i e-frikortstjänsten. Detta för att vid behov möjliggöra rättning.

Rättningen görs genom att rätta en ingående patientavgift, det vill säga inte själva frikortet. Frikortet blir slutgiltigt efter 48 timmar och detta sker automatiskt i e-frikortstjänsten. Frikortet kan sedan inte ändras.

Gör så här:

Om kassasystemet är anslutet med automatik till e-frikortstjänsten behöver du bara rätta patientavgiften där. I annat fall behöver du rätta både i ditt eget system och i webbapplikationen för e-frikort.

Utdrag från frikortstjänsten

Patienten har själv tillgång till sina uppgifter från anslutna vårdgivare genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se. Via denna tjänst kan patienten se status på sitt högkostnadsskydd och datum för frikortets giltighetstid. Här finns även upplysningar om besöksdatum, vårdenheter, registrerade avgifter.

Vårdgivare ska vid behov hjälpa patienter att hämta information och utdrag från frikortstjänsten.

Frikort i papper

Via inloggning på e-tjänsterna på 1177.se kan patienten själv beställa frikort i pappersformat. Frikortet skickas då automatiskt till patientens folkbokföringsadress.

Frikort i papper behövs om patienten ska söka vård i en annan region eller hos en vårdgivare inom Region Stockholm som ännu inte anslutit sig till e-frikortstjänsten.

Vårdgivaren ska på patientens begäran beställa ett frikort i papper åt patienten.

Gör så här:

Funktionen för beställning av frikort i papper finns i webbapplikationen för e-frikort.
Frikortet beställs i e-frikortstjänsten och skickas automatiskt inom en vecka till patientens folkbokföringsadress.

Fakturering i efterhand

Om patienten debiteras i efterhand, efter vårdbesöket, är det viktigt att kontrollera högkostnadsstatus i det ögonblick debiteringen görs. Det är fullt möjligt att patienten under mellantiden debiterats och kanske också betalat patientavgifter någon annanstans som gör att den nu inte ska betala full avgift eller ingen avgift alls. Ansvaret för att säkerställa att det blir rätt för patienten och att eventuellt korrigera/kreditera ligger på den som senast påförde patienten en avgift.

Gör så här:

När du överväger att debitera en patientavgift kontrollera först aktuell status i e-frikortstjänsten och justerar avgiften vid behov. Därefter registrerar du i e-frikortstjänsten hur mycket som debiterats.

Byte av personidentitet

Om en patient har bytt identitet (fått ett nytt personnummer) ska ett nytt konto skapas i e-frikortstjänsten.

Gör så här:

Slå upp de registrerade avgifterna och/eller gällande frikort på patientens gamla personnummer, registrera dem på det nya personnumret och avsluta sedan det gamla personnumret i e-frikortstjänsten, se Utträde nedan.

Utträde

Om en patient av någon anledning inte längre önskar vara med i e-frikortstjänsten ska ett högkostnadskort (remsa) stämplas upp till aktuellt belopp. Kontot avslutas och uppgifterna raderas.

Gör så här:

Funktionen för att ta bort patienten ur systemet finns i webbapplikationen för e-frikort. Slå upp patienten, stämpla registrerade besök/avgifter i en högkostnadsskyddsremsa som därefter ges till patienten. Ta sedan bort patienten ur systemet.

Vid flytt till annan region

Om patienten ska flytta till annan region kan en utskrift av historiken göras som patienten får med sig.

Gör så här:

Funktionen för utskrift finns i webbapplikationen för e-frikort.

Avbrottshantering

Om e-frikortstjänsten av någon anledning inte fungerar behöver patientavgifter registreras in i efterhand. Rutiner kring detta måste utformas lokalt. Till patienter kan man ge en faktura som sedan får makuleras om det visar sig att patienten har frikort. Om patienten fått en felaktig summa får fakturan göras om.

Support

Kontakta hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF:

Vårdgivare som behöver vägledning angående registreringar i e-frikortssystemet kan kontakta HSF. Observera att här kan du inte få hjälp med nyregistrering av patientavgifter.

Frågor från patienter angående högkostnadsskydd eller e-frikort kan hänvisas till HSF.

E-frikort|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kontakta CGI:

Felsökning för vårdgivare som inte kan logga in i e-Frikort.

Du som arbetar via webbportalen hos CGI, leverantör av e-Frikortstjänsten:

Kontrollera din roll i hos den HSA-katalogansvariga du har haft kontakt med, om allt är korrekt ska du mejla CGI:s support.

Du som arbetar från ett journalsystem integrerat till e-Frikort:

Kontakta din lokala it-support i första hand. Kontrollera din roll i EK/HSA via din lokala EK-katalogansvarig, om allt är korrekt ska den it-ansvariga kontakta CGI:s support.

E-frikort – CGI

Läs mer

Information om behörighet och anslutning till elektroniskt högkostnadsskydd och frikort, e-frikort, för besök i den öppna sjukvården. Här finns också en handbok för e-frikort-webbtjänsten samt instruktionsfilmer.

  • Uppdaterad: 1 januari 2024

  • Faktagranskad: 17 juli 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Pierre Arthuis, hälso- och sjukvårdsförvaltningen