Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De priser som gäller när patienten betalar hela vårdkostnaden själv.

Primärvård

Gäller för husläkarmottagning, husläkarjour, närakut, MVC och BVC, ungdomsmottagning och obstetrisk ultraljudsmottagning.

Typ av vård och pris för primärvård.
Aktivitet Pris
Läkarbesök 1 975 kr*
Sjukvårdande behandling 878 kr*

* Priserna inkluderar medicinsk service

Psykiatrisk öppen och sluten specialistvård

Vård i egenregi

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar för fakturering av vården.

Prislistan "Utomlänsprislista SLSO-psykiatrisk vård 2023" finns under länken här nedan och gäller för samtliga utomlänspatienter och utländska patienter i öppen- och slutenvård. Omfattar samtliga vårdområden.

Privata vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm

Respektive vårdgivare debiterar patienten för utförd vård

Specialistvård

Vårdmottagningar i egenregi och vårdgivare med vårdavtal

Vårdgivare och pris för specialistvård.
Vårdgivare Pris
Sjukhusens akutmottagningar 3 300–5 500 kr (beroende på sjukhus)*
Övriga vårdgivare Enligt vårdavtal**, lokal prislista (KVÅ/DRG)

* Priserna inkluderar all medicinsk service som genomförs inom ramen för akutbesöket. Undantag: På vissa sjukhus tillkommer  kostnad för eventuell röntgen och lab. Dessa kostnader kan komma att faktureras patienten i efterhand.
** Enligt samma principer som för inomlänspatienter.

Vårdgivare med ersättning enligt nationella taxan

För vårdgivare med ersättning enligt lag om läkarvårdsersättning, eller lag om ersättning för fysioterapi sker prissättning enligt arvodet.

Priset i förteckning E i riksavtalet är inte tillämpligt.

Slutenvård

Prissättning sker enligt utomlänsprislistan eller enligt faktiskt kostnad inklusive overhead.  Utomlänsprislistan beslutas av samverkansnämnden Stockholm-Gotland.

Medicinsk service

Huruvida patienten ska betala för medicinsk service hos leverantören eller inte avgörs av om den remitterande enheten har tagit betalt för medicinsk service i samband med vårdtillfället eller inte.

Remitterande enhet

När personer som betalar hela vårdkostnaden själv remitteras till medicinsk service, ska remittenten ange i remissen om leverantören ska fakturera remittenten eller om patienten ska betala undersökningskostnaden direkt till leverantören.

Leverantör av medicinsk service

Om det framgår av remissen att patienten ska betala för medicinsk service hos leverantören, ska leverantören debitera patienten hela kostnaden i enlighet med gällande avtal för inomlänspatienter. Remitterande enhet faktureras inte.

Om det inte framgår av remissen att patienten ska betala för medicinsk service hos leverantören, ska leverantören skicka fakturan för medicinsk service till remitterande enhet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får inte faktureras.

Läs mer

International Patient Office ger vårdgivare inom Region Stockholm stöd och service i deras vårdexport i samband med planerad vård och behandling för personer från utlandet.

Blankett att skriva ut. Gäller enbart akutsjukhusen inklusive Capio S:t Görans sjukhus inom Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 1 januari 2023

  • Faktagranskad: 1 januari 2023

  • Redaktör: Stina Wernstedt

  • Faktagranskare: Josefin Chau, hälso- och sjukvårdsförvaltningen