Till start

Vårdgivarguiden

Regler och patientavgifter för utlandssvenskar från övriga länder. Med Övriga länder avses länder utanför EU/EES-land, Schweiz och som Sverige saknar sjukvårdskonvention med.

Akut vård

Utlandssvenskar bosatta i Övriga länder har rätt till akut vård vid tillfällig vistelse i Sverige

Aktivitet Patienten betalar
Akut vård Samma avgift som folkbokförda i Sverige

Kravet är att patienten uppvisar giltigt svenskt pass, samt anger fullständig adress i hemlandet. Dessa handlingar, samt besökskvitto, ska bifogas fakturan till regionen.

Saknas pass betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Planerad vård

Den avgift som utlandssvensk bosatt i Övriga länder betalar för planerad vård beror på om denne kan få tillfredsställande vård till låg avgift i sitt bosättningsland.

Bosättningsland Patientavgift för planerad vård
Land med tillfredställande vård till låg avgift:
 • Australien (konventionsland)
 • Kanada
 • Nya Zeeland
 • USA
 • Europeiskt land utanför EU/EES med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention
Patienten betalar hela vårdkostnaden
Land som inte har tillfredsställande vård till låg avgift:
 • Övriga länder utanför EU/EES-området med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention
Patienten betalar:
 • 660 kr/besök i öppen vård
 • 1 100 kr/vårddag i sluten vård
 • För röntgen, fysiologi- och neurofyslab samt viss endoskopi betalar patienten samma avgift som folkbokförda i Sverige.

  Gäller enbart person som var folkbokförd i Stockholm län vid utflyttningen från Sverige.
  Om patienten utflyttat från annat län eller om giltigt svenskt pass saknas, betalar patienten hela vårdkostnaden själv.

Kravet är att patienten uppvisar giltigt svenskt pass, samt anger fullständig adress i hemlandet. Dessa handlingar, samt besökskvitto, ska bifogas fakturan till regionen.

Utlandssvensk som aldrig varit folkbokförd i Sverige

Utlandssvensk som är född utomlands och som aldrig varit folkbokförd i Sverige har inte rätt till subventionerad planerad vård i Region Stockholm. Dessa patienter betalar hela vårdkostnaden själv.

Regeln gäller även barn vars förälder/föräldrar var folkbokförd i Stockholms län vid utflyttningstillfället.

Ersättning, registrering och fakturering

Ersättning för vård och behandling som utlandssvenskar bosatta i övriga länder har rätt till enligt gällande regelverk.

Hur du som vårdgivare registrerar och fakturerar vård och behandling av utlandssvenskar som är bosatta i övriga länder.

Dokumentet ska endast användas vid fakturering av utlandspatienter/turister, utlandssvenskar, asylsökande, tillståndslösa samt kvotflyktingar som erhållit vård i Region Stockholm. Fakturering ska ske enligt respektive förfrågningsunderlag. Uppdaterat 30 september 2022.

Läs mer

Taxekoder som används i öppenvård vid registrering av utlandssvenskar och utländska patienter.

Regler för högkostnadsskydd för personer som är folkbokförda i Sverige, från konventionsland, EU/EES-land eller övriga länder.

 • Uppdaterad: 7 februari 2022

 • Faktagranskad: 14 december 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen