Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter är ett praktiskt stöd för att inkludera barnrättsperspektivet i verksamhetsplanering och uppföljning utifrån varje verksamhets uppdrag. Den kan även användas för att ta fram eller komplettera riktlinjer, rutiner eller som ett underlag till förbättringsarbete.
Läs mer om "Vägledning för att stärka barn och ungas rättigheter" här:

Barnkonventionen

Barnkonventionen är lag från och med 1 januari 2020.  Genom att göra barnkonventionen till lag blir det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter. Den har samma status som andra svenska lagar. Den lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.

Detta ställer ett större krav på att vårdgivare har tillräcklig kunskap om barns rättigheter och hur dessa ska omsättas i verksamheten utifrån uppdrag. Det innebär också att barns rättigheter ska få ett större genomslag vid bedömningar, ärenden och beslut som berör barn och unga.

Det berör dig som i arbetet möter barn som patient eller som närstående och även dig som har uppdrag där barn berörs, till exempel i verksamhetsutveckling, i investeringar, upphandlingar och avtal.

Definitionen av barn är människa under 18 år. För att omsätta barn och ungas rättigheter i praktiken så behöver man känna till de fyra grundprinciperna i barnkonventionen.

Se gärna de korta filmerna, som belyser grunderna i barnkonventionen, begrepp, barns delaktighet och trygghet samt ger exempel på aktivt barnrättsarbete inom Region Stockholm.

Handlingsplan

Region Stockholm har en övergripande handlingsplan för arbetet med barnkonventionen, som gäller all verksamhet som är finansierad av regionen. Den finns i en längre och en kortare version som ska vara underlag för att

  • verksamheterna ska arbeta för att stärka barn och ungas rättigheter
  • utveckla barns och ungas delaktighet och inflytande inom verksamheten
  • verka för att barns bästa lyfts fram i beslut, avtal, verksamhetsplanering och budget.

Bemötande och delaktighet i centrum

Inget barn får diskrimineras på grund av härkomst, kön, religion, funktionsnedsättning eller andra liknande skäl. Barns rättigheter gäller oberoende av föräldrarnas bakgrund och situation. Barn och unga har rätt att vara delaktiga i sin egen vård enligt patientlagen.

Barn som närstående

När en förälder eller annan närstående vuxen blir allvarligt fysiskt eller psykiskt sjuk, missbrukar eller dör är det viktigt för vårdpersonalen att tänka på barnen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen och barnkonventionen har barn rätt att få information, råd och stöd när något händer en närstående. Det finns en vägledning, checklista och ett kunskapsunderlag för vårdpersonal i det arbetet.

Barn som riskerar att fara illa

Regionens verksamheter har ett viktigt uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Enligt barnkonventionen har barn rätt att känna sig trygga och skyddas mot alla former av våld. Från forskningen vet vi att barn som har funktionsnedsättning är extra utsatta för våld och våld i nära relationer.

Mer information:

Information och Power Point finns på Socialstyrelsens hemsida Barn som far illa.

Inspirationsmaterial

Patientlöften RESPEKT är framtaget inom BUP och kan användas som inspiration av andra verksamheter/enheter.

Patientinformation om patientlöften som utgår från FN:s barnkonvention som definierar barns rättigheter.

 

Läs mer

Kontakt

Ludmilla von Zweigbergk|Strateg för barnrättsfrågor

  • Uppdaterad: 9 november 2021

  • Faktagranskad: 9 november 2021

  • Redaktör: Björn Nordlund

  • Faktagranskare: Ludmilla von Zweigbergk, Regionledningskontoret