Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses i vården enligt patientlagen (2014:821).

En fast vårdkontakt ska utses i vården för patienten om hen begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Patienten ska få möjlighet att välja en fast läkarkontakt i primärvården.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:7) om livsuppehållande behandling anges att verksamhetschefen ansvarar för att en patient med livshotande tillstånd får en legitimerad läkare utsedd som fast vårdkontakt så snart som möjligt efter att tillståndet har blivit konstaterat.

När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, ska regionen tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan.

Planen ska upprättas om regionen eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till det. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det. (Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 16 kap. 4 §)

Hälso- och sjukvårdslagen

Hälso- och sjukvårdslagen innehåller grundläggande regler för regionerna, kommunerna och andra vårdgivare.

Frågor och svar

  • Uppdaterad: 11 februari 2020

  • Faktagranskad: 11 februari 2020

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Ann-Christine Karell Tegle, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen