Till start

Vårdgivarguiden

Enligt patientskadelagen (1996:799) är alla vårdgivare skyldiga att ha en patientförsäkring.

Vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, det vill säga hälso- och sjukvårdsnämnden/hälso- och sjukvårdsförvaltningen, omfattas av den patientförsäkring som regionen tecknat med Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf.

Löf:s patientförsäkring gäller även hälso- och sjukvård som utförs av en annan vårdgivare, under förutsättning att vården finansieras av regionen och att det finns ett avtal med eller remiss från regionen.

I övriga fall är privata vårdgivare skyldiga att själva teckna patientförsäkring i ett annat försäkringsbolag. Detta gäller både läkare och fysioterapeuter som är verksamma på nationella taxan (enligt samverkansavtal) och vårdgivare utan offentlig finansiering, så kallade privat-privata .

Vårdgivaren ska informera patienten om vart hen ska vända sig vid en misstänkt vårdskada.

Patientskadelagen reglerar vilka typer av skador som ger rätt till ersättning. Det är försäkringsbolaget som utreder och beslutar om patienten har rätt till ersättning enligt denna lag.

Vårdgivare utan patientförsäkring

En patient som skadas hos en vårdgivare som inte har tecknat någon patientförsäkring har samma rätt till ersättning som om vårdgivaren hade haft patientförsäkring. Skadan anmäls då av patienten till Patientförsäkringsföreningen som reglerar skadan gentemot den skadade patienten enligt samma regler i patientskadelagen.

Löf och övriga försäkringsbolag där vårdgivare kan teckna patientförsäkring är medlemmar i Patientförsäkringsföreningen .

Patientförsäkringsföreningen har i efterhand rätt att återkräva utbetald ersättning av den oförsäkrade vårdgivaren. En oförsäkrad vårdgivare får då dessutom betala en så kallad patientförsäkringsavgift för den tid som försäkring saknades.

Patientskadenämnden

Om patienten inte delar bolagets beslut i ersättningsfrågan kan hen vända sig till Patientskadenämnden, som kan avge ett rådgivande yttrande i ärendet. Nämndens prövning är kostnadsfri för patienten.

Patientskadenämnden

Patientskadenämnden lämnar rådgivande yttranden i ärenden som gäller ersättning enligt patientskadelagen.

Prövning i domstol

En tvist som gäller rätt till patientskadeersättning kan även prövas i allmän domstol . Talan ska då väckas mot Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, som är ansvarig försäkringsgivare för sjukvårdshuvudmännen och regionerna.

Ansvarsförsäkring

En vårdgivare ska i förväg informera patienten om de risker som finns för allvarliga komplikationer eller biverkningar i samband med ingrepp och behandlingar. Om informationen till patienten har brustit kan vårdgivaren bli skadeståndsskyldig. Patienten behöver då bevisa att vårdgivaren har gjort så allvarliga fel att vårdgivaren bör bli skyldig att betala skadestånd.

När det finns skadeståndskrav från en patient på grund av personskada som inträffat i samband med hälso- och sjukvård i Sverige kan Löf utreda om det finns skadeståndsskyldighet.

Regionens ansvarsförsäkring gäller inte för privata vårdgivare. Om en patient i ett sådant fall kräver ersättning för till exempel bristande informerat samtycke, hänvisas patienten till den privata vårdgivaren och dennes ansvarsförsäkring.

Vårdgivare som har vårdavtal med Region Stockholm är enligt regionens allmänna villkor skyldiga att ha en ansvarsförsäkring.

Prövning i domstol

En tvist som gäller eventuell skadeståndsskyldighet för vårdgivaren kan prövas i allmän domstol. Talan ska då väckas av patienten mot vårdgivaren.

I en domstolsprocess riskerar den part som förlorar att behöva betala samtliga rättegångskostnader.

Läs mer:

Patientinformation

  • Uppdaterad: 8 januari 2019

  • Faktagranskad: 8 januari 2019

  • Redaktör: Anna Waldenström

  • Faktagranskare: Anne Sundell Bois, Försäkringsjurist, Löf