Till start

Vårdgivarguiden

Vårdgarantin utgår ifrån patientens perspektiv och syftar till att patienten ska få den vård hen behöver inom en viss tid. Inom den specialiserade vården gäller garantin för planerad vård då patienten söker vård för ett nytt hälsoproblem. Inom primärvården gäller garantin för bedömning av ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring/förändring av ett tidigare känt medicinskt  problem eller utebliven behandlingseffekt.

Vårdgarantin gäller enbart i hemregionen.

Vårdgarantin är lagstadgad enligt följande:

Vårdgarantin i Region Stockholm är neutral i förhållande till sättet som vården ges och hur patienten kan kontakta vården. Såväl fysiska som digitala sätt att ge vård kan användas för att möta vårdgarantins tidsgränser.

Vårdgarantins tidsgränser inom Region Stockholm

Observera att "dagar" i vårdgarantin avser alla dagar, inklusive helgdagar. Det innebär till exempel att en person som söker kontakt med primärvården på en fredag och bedöms behöva en medicinsk bedömning, ska få detta senast på måndagen.

0

Tillgänglighetsgaranti
Samma dag som en person söker sig till en husläkarmottagning ska hen få kontakt med mottagningen.

3

Bedömningsgaranti i primärvården
Från det att en person sökt kontakt med en husläkarmottagning, och vårdpersonal bedömer att patienten behöver få en medicinsk bedömning av leg. hälso- och sjukvårdspersonal, ska hen få tid för bedömning inom 3 dagar. Den basala hemsjukvården omfattas inte av vårdgarantin.

30

Besöksgaranti inom den specialiserade vården.

Remiss från vårdgivare
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att remiss beslutats.

Egenanmälan/-remiss från patient
Patienten ska få träffa en specialist inom 30 dagar från det att hen sökt kontakt med den specialiserade vården.

90 Behandlingsgaranti
Patienten ska få planerad vård (behandling eller annan åtgärd) inom 90 dagar från det att vårdgivaren har beslutat att den enskilde ska få träffa den aktuella vården.

Vilken vård omfattas av vårdgarantin?

Vård som omfattas av vårdgarantin

 • Vård- och behandlingsgarantin i Region Stockholm omfattar alla medicinskt motiverade behandlingar.
 • Vården inom ramen för garantin bekostas av Region Stockholm. Det gäller även kostnader för de patienter som via vårdgarantikansliet får vård utanför länet, till exempel för resor och övernattning på annan ort.
 • Dyslexiutredningar och minnesutredningar ingår (trots att utredningar vanligtvis inte ingår i vårdgarantin).
 • Utprovning av hörapparat ingår i vårdgarantin (trots att hjälpmedel inte gör det).
 • När det gäller tandvård omfattar vårdgarantin bara den tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar.

Vård som inte omfattas av vårdgarantin

 • Den regionala vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar har pausats och gäller inte för närvarande. Ett eventuellt återinförande av den regionala vårdgarantin för neuropsykiatriska utredningar är under utredning.
 • Tid för eventuella kompletterande undersökningar och utredningar räknas inte in i vårdgarantin.
 • Utredningar samt hjälpmedel ingår vanligtvis inte i vårdgarantin. För undantag, läs mer under rubriken "Vård som omfattas av vårdgarantin" ovan.
 • Om patienten själv väljer att byta mottagning för samma hälsoproblem,
  går från barn- till vuxenmottagning för samma hälsoproblem eller
  väljer att avstå vårdgarantin (patientvald väntan)
 • Om patienten av medicinska skäl bör vänta längre än garantins tidsgränser (medicinskt orsakad väntan).
 • Vårdgarantin gäller inte då patienter söker vård i en annan region på eget initiativ eller för utomregionala patienter som söker vård i Region Stockholm.
 • Ett andra utlåtande (så kallad second opinion)
 • Återbesök

Om tidsgränserna inte kan hållas

Verksamheter inom primärvård som inte kan ta emot patienter inom vårdgarantins tidsgränser ska informera sin avtalshandläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF.

Verksamheter inom specialiserad vård som inte kan ta emot patienter inom vårdgarantins tidsgränser (30/90 dagar) ska informera sin avtalshandläggare på HSF. Vårdgivaren är även skyldig att informera patienten om detta och hänvisa patienten till en annan vårdgivare med kortare väntetid eller till Region Stockholms Vårdgarantikansli.

För kontaktuppgifter till Vårdgarantikansliet se rubriken Kontakt. Numret gäller för både vårdgivare och patienter.

Tjänsteutlåtandet om Uppdraget Digital vårdgaranti – en inriktning för digitalisering i hälso- och sjukvården. HSN 2019-1752

Utbudstjänst Region Stockholm - prognostiserade väntetider

Vårdgivare som enligt sina avtal ska rapportera väntetidsprognoser gör preliminära uppskattningar för hur lång tid patienten får vänta i systemet Utbudstjänst Region Stockholm. Prognostiserade väntetider presenteras för närvarande inte publikt men samlas som tidigare in som en del i uppföljningen av vårdavtalen och vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser över alternativ för att visa väntetider på ett användbart sätt.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Utbudstjänsten är Region Stockholms system för vårdutbud och prognostiserade väntetider.

Remittering

Remiss ska utfärdas i samråd med patienten. Vid remittering bör remittenten (exempelvis husläkaren) redan från början välja en specialist med kort väntetid.

Vårdgarantin till den specialiserade vården räknas från det datum som vården beslutar om remiss. Om remissen kommer att skrivas vid ett senare datum, till exempel efter ett väntat provsvar, ska vården informera patienten om detta.

Patienten kan själv kontakta specialist

Vårdgarantin gäller också patienter som själva tar kontakt med en specialistläkare (egenremiss/egen vårdbegäran). Specialistmottagningen gör den medicinska bedömningen som avgör om patienten bör komma till specialistmottagningen. Tiden det tar specialistmottagningen att bedöma egenremissen ingår inom vårdgarantins tidsgräns då garantin räknas från det datum patienten tar kontakt.

Remisskrav

Inom ett flertal specialiteter råder remisskrav och för andra finns inga formella krav på remiss. Dock behöver de flesta specialister i praktiken en remiss från en vårdgivare för att kunna göra en korrekt medicinsk prioritering av patienten

Se Regler för remisshantering för mer information om regelverk. Där finns information om riktlinjer för remisshantering inom vårdgarantins gränser och förteckning av regionens krav på remiss i öppenvård.

Regler för remittering gällande vårdansvar, tidsgränser, egenanmälan och vad du ska informera patienten om när en remiss skrivs.

Riktlinjer för remisshantering inom vårdgarantins gränser. Uppdaterat 4 juni 2019.

Uppföljning av tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider)

För mer information om datainsamling/de system som hanterar tidsrelaterad tillgänglighet (väntetider) se

Där finns mer information om:

 • Centrala väntetidsregistret, CVR
 • Gemensamt vårdregister, GVR,
 • Sveriges kommuner och landstings, SKLs väntetider
 • Utbudstjänst Region Stockholm och prognostiserade väntetider

Frågor och svar om vårdgarantin

Frågor och svar om vårdgarantin i primärvården och de förändrade regler som gäller från 1 januari 2019 i Region Stockholm.

Lathund

I lathunden finns kriterier beskrivna som behöver uppfyllas för att patienten ska erbjudas en tid inom vårdgarantin.

Kontakt

Vårdgarantikansliet

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefontid: måndag-fredag 7.30-12
08-123 134 00

Vid frågor om vårdgarantin

Enheten för individuella vårdärenden (IVÄ)|Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 30017, 104 25 Stockholm

Vid frågor om uppföljning av väntetider och vårdgaranti

Väntetider

Relaterat

Mätning av telefontillgänglighet för vårdgivare i Stockholms län. Beskriver hur Region Stockholm arbetar med mätning av telefontillgängligheten.

 • Uppdaterad: 20 september 2022

 • Faktagranskad: 7 april 2021

 • Redaktör: Eleonore Holmgren

 • Faktagranskare: Lena Töregård, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen